Vés al contingut (premeu Retorn)

Com funciona

Els articles 92, 93 i 94 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i el Reglament de règim intern estableixen l'organització i funcionament del Consell Social.

 

Organització

Pel que fa a l'organització, el Consell Social té una presidència que exerceix les funcions pròpies de la presidència d'un òrgan col·legiat i una secretaria que és l'estructura administrativa bàsica de suport al Consell Social, al capdavant de la qual hi ha la secretària del Consell Social.

 

Funcionament

El Consell Social funciona mitjançant un ple i les comissions específiques que el Ple acorda.

El Ple és l'òrgan que pren els acords sobre els temes que presenten les comissions. A les reunions del Ple poden assistir persones convidades, amb veu però sense vot. El Ple es reuneix aproximadament cada mes i mig.

Les comissions es defineixen com a òrgans delegats de treball, no decisoris, que estudien i debaten els temes que són sotmesos al Consell i que, posteriorment, es presenten al Ple. Les comissions es reuneixen abans de cada sessió plenària.

El Consell Social pot constituir les comissions que considera necessàries per al compliment adequat de les seves funcions. Actualment, funcionen la Comissió Acadèmica  que té com a funció l’estudi i discussió preparatòria de totes les qüestions que fan referència als temes acadèmics sotmesos al Ple i la Comissió Econòmica que té com a funció l’estudi i la discussió preparatòria de totes les qüestions que fan referència als temes econòmics, pressupostaris, financers i patrimonials sotmesos al Ple.

A més, també es poden constituir, amb finalitats específiques i temporals, ponències que tinguin com a objectiu l’examen, l’estudi i la gestió de qualsevol tema que encarregui el Ple del Consell Social.