Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Servei de Control de Gestió (SCG)

Direcció
Núria Pla Ferrer
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
Web
http://www.upc.edu/scg

Missió

Analitzar, revisar i elaborar  informació econòmica i desenvolupar procediments econòmics de la UPC,  atesos els principis de legalitat, eficiència i qualitat en la gestió,  amb la finalitat de facilitar la presa de decisions i millorar l’eficiència, fomentant les bones pràctiques i un bon ús dels recursos públics.

Funcions

  • Elaborar i analitzar els informes de control adaptats per a la presa de decisions.  
  • Dissenyar i elaborar accions de millora per a procediments econòmics ineficients.
  • Realitzar les anàlisis econòmiques i financeres per assegurar la viabilitat de projectes.
  • Realitzar actuacions de control intern per identificar pràctiques incorrectes en la utilització dels recursos.
  • Analitzar els aspectes econòmics de les empreses del grup UPC.