Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Servei de Personal (SP)

Direcció
Míriam Giménez Dapena
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 401 08 80
C/e
puc.personal@upc.edu
Web
https://portal.personal.upc.edu

Missió

Planificar, organitzar i executar els processos administratius relatius a la vinculació i vida laboral del PDI, del PAS, del personal vinculat a la recerca i dels becaris  de la universitat, així com assessorar i donar suport en matèria de personal  als òrgans de govern, unitats organitzatives i gestors de projectes de recerca,  en aplicació de les directrius i polítiques de personal de la universitat i del marc legal vigent,  per tal de  garantir l’adequació de la relació contractual i administrativa de la universitat amb el seu personal.

Funcions
 

  • Planificar, coordinar i realitzar els tràmits administratius relatius a la vinculació i vida laboral del personal de la  UPC.
  • Planificar, coordinar i realitzar els tràmits relatius a les convocatòries, contractació,  vinculació i vida laboral  del PDI de la universitat.
  • Planificar, dissenyar, organitzar i executar els processos i els tràmits administratius associats a les convocatòries internes de contractació de personal vinculat a la recerca i de beques i ajuts predoctorals i postdoctorals, i fer el seguiment i difusió de les convocatòries externes.
  • Planificar i executar els processos relatius a la nòmina, les cotitzacions i les tributacions per rendes de treball del personal de la UPC.
  • Mantenir i actualitzar els sistemes d’informació de personal.
  • Informar i assessorar als òrgans de govern, unitats organitzatives i personal de la UPC, en la gestió de personal i el seu finançament, i als gestors de projectes de recerca, sobre contractacions vinculades a la recerca.
  • Analitzar i aplicar la legislació en matèria de gestió i administració de personal i elaborar propostes de normatives en aquest àmbit.
  • Elaborar el pressupost de personal de Capítol I.