Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Servei de Gestió Acadèmica (SGA)

Direcció
Gema Díaz Luna
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 405 46 46
Web
http://www.upc.edu/sga/

Missió

Dissenyar, planificar, coordinar i supervisar els processos associats a l’àmbit de la gestió dels estudis de grau i màster. Assessorar i donar suport tècnic als òrgans de govern i a les unitats acadèmiques en l’elaboració i verificació dels plans d’estudis, la planificació de la docència i l’elaboració i implantació de propostes de normativa general, d’acord amb el marc legal vigent aplicable i les polítiques de la Universitat, amb la finalitat de garantir l’adequació dels expedients acadèmics de l’estudiantat i facilitar el desenvolupament de la docència.

Funcions

  • Assessorar i donar suport tècnic als òrgans de govern i les unitats acadèmiques en l’elaboració, la verificació, la implementació i l’extinció d’estudis, de grau, màster i doctorat.
  • Assessorar i donar suport tècnic als òrgans de govern en l’elaboració de normatives i organització de la docència i a les unitats acadèmiques en la seva implementació.
  • Elaborar la proposta de programació anual i la normativa acadèmica general dels estudis de grau i màster.
  • Elaborar propostes de convenis amb altres universitats i institucions, en l’àmbit dels estudis de grau i màster, i fer-ne el seguiment.
  • Coordinar el procés d’accés de l’estudiantat a la Universitat i tramitar els expedients de proposta de convalidacions i homologació de títols.
  • Dissenyar els processos i executar la tramitació de l’emissió de títols,  beques i ajuts, gestió econòmica de la matrícula i gestió econòmica i administrativa dels convenis de cooperació educativa.
  • Atendre les consultes de l’estudiantat i elaborar i mantenir informació (web).