Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Servei de Contractació Administrativa i Compres (SCAC)

Direcció
Jordi Escolà
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
C/e
info.contractacio@upc.edu
Web
https://www.upc.edu/patrimoni/ca/contractacio-administrativa
Missió

Planificar i coordinar l’activitat derivada de la contractació administrativa i les compres de la Universitat, de conformitat amb les directrius dels òrgans de govern i la normativa aplicable, per aconseguir la màxima disponibilitat dels béns, els drets i les obligacions que li pertanyen per qualsevol títol.

Funcions

 • Planificar i coordinar l’activitat derivada de la contractació administrativa i les compres de la Universitat, de conformitat amb les directrius dels òrgans de govern i la normativa aplicable, per aconseguir la màxima disponibilitat dels béns, els drets i les obligacions que li pertanyen en aquesta matèria.
 • Assessorar als responsables de les unitats i al PDI quan al procediment de contractació administrativa i elaborar tots els actes administratius que la configuren i la seva formalització en l’expedient corresponent, per tal de garantir el que estableix la legislació vigent.
 • Analitzar i difondre als responsables de les UTG’s i de la resta d’unitats de gestió, les característiques dels contractes i els nous requeriments dels procediments.
 • Dissenyar, coordinar i executar el projecte de Central de Compres per a tota la Universitat i i, en el seu cas, el Grup UPC, o també en col·laboració amb la resta d’universitats públiques catalanes.
 • Promoure i formalitzar la contractació de material fungible per a les unitats amb gestió descentralitzada (material d’oficina i compres especials), i garantir el subministrament especialment a les unitats amb gestió centralitzada.
 • Coordinar i donar suport a la Mesa de Contractació, formalitzant els seus acords i duent a terme les tasques de la Secretaria de la Mesa i assistir com a vocal a les seves sessions.
 • Organitzar, coordinar i realitzar les actuacions en matèria de contractació administrativa, registres públics de documents i compres centralitzades, d’acord amb la normativa vigent i amb les expectatives i demandes dels responsables de les unitats estructurals.
 • Publicar els actes i contractes (menors i no menors) a la Plataforma Electrònica de Contractació Pública (PECP) i al Registre Públic de Contractes (RPC).
 • Analitzar i adaptar els procediments de contractació a les noves normatives i disseny funcional per a la seva informatització i implementació de la contractació electrònica a tota la UPC.
 • Justificar la contractació administrativa de les obres, subministraments i serveis contractats per la UPC davant els auditors interns, la Sindicatura de Comptes, Auditors FEDER i de Projectes Europeus.
 • Assistir i assessorar jurídicament a la mesa de contractació i formalitzar els seus acords (actes, acords, recursos...).
 • Elaborar, adaptar i aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) que han de regir els diferents tipus de contractes.
 • Assessorar els responsables de les unitats en matèria patrimonial i de contractació pública.
 • Assessorar i realitzar la gestió del bens i drets que componen el patrimoni de la UPC.
 • Formalitzar els acords de contingut patrimonial, sobre bens immobles, inscripció al Registre de la Propietat, escriptures de la propietat, protocol·lització notarial.
 • Formalitzar i assessorar sobre els acords, convenis i contractes de contingut patrimonial sobre bens mobles, de conformitat amb el Reglament de Patrimoni de la UPC (cessions, renuncies  i acceptació de bens mobles).