Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Serveis Jurídics i Convenis (GJE)

Direcció
Ana Abelaira
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 401 61 33
C/e
serveis.juridics@upc.edu
Web
http://www.upc.edu/normatives
Missió

Assessorar jurídicament els òrgans de govern, les unitats i els serveis de la Universitat, amb la finalitat de vetllar per la legalitat de les seves actuacions.


Funcions

 •  Assessorar jurídicament els òrgans, les unitats i els serveis de la Universitat, mitjançant l’elaboració d'informes o dictàmens jurídics sobre qualsevol tema relacionat amb l'activitat pròpia de la Universitat, prèvia petició.
 •  Instruir i tramitar expedients administratius (expedients disciplinaris, recuperació d’ofici etc.) 
 •  Procediment d’inscripció de marques
 •  Elaborar o supervisar els projectes normatius de la Universitat.
 •  Elaborar propostes de resolució dels recursos que s'interposin contra els actes administratius que dictin els òrgans de la Universitat.
 •  Participar en comissions o altres òrgans col·legiats que requereixen assessorament jurídic.
 •  Editar el web de legislació i normatives, i oferir la col·laboració en la implantació de noves lleis que afectin els processos de la UPC.
 •  Supervisar determinats convenis que subscriu la Universitat.
 •  Assessorar en la instrucció d'expedients que presenten més complexitat jurídica de l'habitual.
 •  Coordinar la representació i la defensa jurídica davant dels tribunals de justícia.
 •  Assessorar i realitzar la gestió del bens i drets que componen el patrimoni de la UPC.