Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL)

Direcció
Josep Barco Herrrero
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 401 74 50
C/e
servei.prevencio@(upc.edu)
Web
http://www.upc.edu/prevencio
Missió

Dissenyar, organitzar i planificar les accions a dur a terme en matèria de prevenció de riscos laborals. Proposar mesures preventives i correctores d'acord amb la legislació vigent i la política preventiva de la Universitat, amb la finalitat d'evitar riscos que puguin afectar la seguretat i la salut del personal a través de la integració de la prevenció de riscos laborals en el sistema de gestió de la UPC, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics.

Funcions

  • Dissenyar, implantar i aplicar el Pla de prevenció de riscos laborals que permeti la integració de la prevenció a la UPC.
  • Avaluar els factors de risc que puguin afectar la seguretat i la salut del personal.
  • Planificar l'activitat preventiva, determinar les prioritats en l'adopció de mesures preventives i vigilar-ne l’eficàcia.
  • Dissenyar, implantar i vigilar la correcta gestió de les possibles situacions d'emergència mitjançant l'elaboració dels plans corresponents.
  • Assessorar la Direcció, els representants dels treballadors i els mateixos treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals.
  • Avaluar l'estat de salut del personal mitjançant revisions mèdiques periòdiques i assessorar en les mesures preventives a adoptar, per tal de garantir l'adequada vigilància de la salut del personal en relació als riscos derivats del treball.
  • Elaborar normatives, directrius i instruccions, i establir protocols per a la prevenció de riscos a la UPC.