Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ)

Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 401 18 80
C/e
info.gpaq@(upc.edu)
Web
http://www.upc.edu/gpaq
Missió

Donar suport als òrgans de govern de la Universitat en el disseny, la implementació i el seguiment dels processos de planificació i avaluació institucional, acadèmica i de qualitat, d’acord amb les directrius, els objectius de la institució i la legislació i la normativa vigent, amb la finalitat de garantir la millora contínua en els seus diferents àmbits d’actuació i de retre comptes als grups d’interès.

Funcions

  • Assessorar les unitats estructurals, i donar-los suport, en els àmbits de la planificació estratègica, l’avaluació institucional i la millora i la certificació interna i externa de la qualitat de la seva activitat.
  • Coordinar el disseny i la implementació dels Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat, així com el seguiment i l’acreditació de les titulacions.
  • Realitzar el seguiment de la planificació acadèmica del PDI (encàrrec acadèmic, règim de dedicació, sistema de punts de l’activitat acadèmica, indicadors per a la contractació), l’anàlisi de la seva activitat i l’avaluació de la consecució d’objectius del personal (anàlisi de l’activitat docent, punts d’activitat, reconeixement docent, mèrits docents, de recerca i de gestió, etc.).
  • Elaborar informes estadístics i indicadors d’activitat i de resultats fonamentats en l’anàlisi de dades, vetllar per la integració, fiabilitat i representativitat de la informació provinent de les diferents àrees d’activitat de la Universitat, i difondre amb caràcter oficial les estadístiques generades, tant internament com externament.
  • Dissenyar, administrar, analitzar i elaborar els informes de resultats d’enquestes de satisfacció i estudis d’opinió dels agents d’interès, sobre l’actuació docent i l'oferta formativa i de serveis de l’activitat de la Universitat. 
  • Donar suport als òrgans de govern de la Universitat en els processos de caràcter transversal (observatoris d’activitat, rànquings, responsabilitat social universitària, sistemes d’informació directiva, etc.), tot aportant informació, anàlisi tècnica i estudis per fer-ne la corresponent difusió als grups d’interès.
  • Dissenyar i p`lanificar el sistema d’informació Descriptor de la Recerca i l’Activitat Acadèmica (DRAC) del PDI.
  • Elaborar dades i estadístiques sobre la recerca i la transferència de resultats de la recerca.