Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Servei de Desenvolupament Organitzatiu (SDO)

Direcció
Sara Piqueras Muñoz
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 405 40 11
C/e
servei.desenvolupament.organitzatiu@(upc.edu)
Web
http://upc.edu/sdo
Missió

Assessorar els òrgans de govern i les unitats organitzatives de la UPC en matèria de sistemes i models de gestió, d'organització i de polítiques del PAS. Desenvolupar projectes, dissenyar propostes, establir instruments i metodologies de treball d'acord amb les directrius dels òrgans de govern, de la Gerència i d'acord amb la legislació vigent, per tal de garantir uns sistemes de gestió i una estructura organitzativa eficient i eficaç, equitativa en recursos (volum i qualificació), que permeti assolir els objectius de la Universitat.

Funcions

  • Dissenyar models d’estructures de gestió i sistemes de dimensionament i distribució de plantilles del PAS.
  • Dissenyar, desenvolupar i coordinar projectes organitzatius, sistemes de gestió i plans de millora. 
  • Definir i implantar eines per al desenvolupament de polítiques del PAS (mapa retributiu, manual de perfils de llocs de treball, catàleg de llocs de treball, RLT).
  • Analitzar i definir llocs de treball i realitzar l’assignació de perfils.
  • Dissenyar propostes i coordinar l’execució de les polítiques i estratègies per a la implantació i desenvolupament de l’administració electrònica.
  • Analitzar necessitats, definir funcionalitats i participar en el disseny, desenvolupament i actualització d’ eines per a la implantació de l‘administració electrònica, així com assessorar i acompanyar en la seva utilització.
  • Analitzar, dissenyar i desenvolupar eines per a la implantació de la gestió orientada a processos i assessorar en la seva utilització en les fases d’implantació. 
  • Dissenyar i desenvolupar els aspectes associats als vessants organitzatiu i de reenginyeria de processos en el marc del projecte d’implantació de l’administració electrònica. 
  • Mantenir el contacte amb CSUC, CAOC i totes aquelles entitats externes que es requereixi, per tal de garantir el desenvolupament de l’administració electrònica i la interoperabilitat amb altres administracions.
  • Coordinar i controlar els processos vinculats al Registre General i distribució de documents.