Vés al contingut (premeu Retorn)

PRESSUPOST UPC

Hemeroteca

Aprovació de les bases d'execució del pressupost 2011
Acord núm 58/2010. Vist l'acord núm 148/2010 del Consell de Govern de data 17 de desembre de 2010 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l'article 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i l'article 59 f) dels Estatuts de la UPC, s'aproven les Bases d'Execució del Pressupost 2011 de la UPC, tal com consta al document CS 5/12 2010.
Aprovació de les tarifes 2011
Acord núm 59/2010. Vist l'acord núm 149/2010 del Consell de Govern de 17 de desembre de 2010 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l'article i) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, s'aproven les tarifes 2011 de la UPC, tal com consta al document CS 6/12 2010.
Pressupost UPC exercici 2010
APROVACIÓ DE TARIFES 2010
Acord núm. 214/2009 del Consell de Govern pel qual s’aproven tarifes del 2010, per a la seva posterior aprovació, si s’escau, pel Consell Social.
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD 86/2009 SOBRE TARIFES DEL 2010
Acord núm. 8/2010. En virtut del que disposa l’article 89 i) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, s’aprova la modificació de l’acord del Consell Social 86/2009 d’aprovació de les Tarifes 2010, en l’apartat del Centre Universitari de la Visió, tal com consta al document CS 13/2 2010.
APROVACIÓ DEL PLA D’ESTABILITZACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2006-2011