Ves al contingut (premeu Retorn)

Registre


Us adjuntem el Reglament del Registre d'associacions de la UPC aprovat pel Consell de Govern del 20 de juliol del 2013, que deixa sense efectes l'anterior Reglament aprovat per Junta de Govern al 1995.

1. Quines associacions es poden registrar a la Generalitat? 

Les associacions són persones jurídiques privades constituïdes per tres o més persones que s'uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat comuna d'interès general o particular i es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics amb caràcter temporal o indefinit.

La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques porta el registre de les associacions de règim general. En queden excloses, perquè tenen registres específics, les associacions polítiques, les religioses, les esportives de competició oficial i les professionals que regulen drets laborals (sindicats i patronals).

2. Passos a seguir per a registrar una associació a la Generalitat

Poden constituir associacions i sol·licitar-ne la inscripció en el Registre: les persones físiques majors d'edat i menors emancipades; les persones menors d'edat que tinguin almenys catorze anys, sempre que actuïn amb l'assistència dels seus representants legals; les persones jurídiques privades i públiques, i les persones menors d'edat amb capacitat natural, quan es tracti d'associacions juvenils, infantils o d'alumnes.

 

1. Aportar la següent documentació per a la inscripció de la constitució d'una associació:

- Sol·licitud

- Acta fundacional (datada i signada per tots els socis fundadors)

- Estatuts (datats i signats per tots els socis fundadors)

Si inicieu aquest tràmit en línia, l'import de la taxa queda reduït al 50%. El pagament d'aquesta taxa s'haurà de justificar en el moment de la presentació de la sol·licitud.

2. Pagar les taxes: 32,85 €

3. Presentar la documentació a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC):

Carrer de Pau Claris, 81 (Casal Sant Jordi)
08010 Barcelona
Telèfon 93 316 41 23 -- 93 316 41 24

Horari: de dilluns a dijous: de 8.30 a 17h. Divendres de 8.30 a 14.30h. / Horari de Nadal: de 8.30 a 14.30h, del 15 de desembre al 10 de gener i els dies 24 i 31 de desembre tancat a tots els efectes. / Horari de Setmana Santa: de 8.30 a 14.30h. / Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de 8 h a 14.30h

Saps que la Generalitat permet fer tràmits en línia?

3. Quines associacions es poden registrar a la UPC?

Totes aquelles associacions que existeixen al sí de la UPC i les que s'hi puguin crear o que hi vulguin actuar en el futur, i no contravinguin a l'ordenament legal vigent. 

Quin àmbit d'actuació abarca el fet d'estar registrada com associació a la UPC?
 Es tracta d'un registre d'àmbit intern de la UPC i, per tant, sols té efecte a la UPC. 

Les associacions inscrites tindran dret a ser admeses en les convocatòries d'ajuts (culturals o esportives) que la UPC realitzi, a signar acords de col·laboració amb la UPC i a ser escoltades en qüestions relacionades amb el seu àmbit i centre d'interès, pel rector o pels membres del Consell de Direcció en qui delegui i pels caps de les unitats bàsiques corresponents, a més dels drets que els reconeguin els Estatuts de la UPC i a fer sol·licituds per a la utilització d'espais de la Universitat a les unitats corresponents, d'acord als requisits i les condicions establertes en la normativa corresponent sobre cessió d'espais de cada escola o campus. La inscripció d'una associació al Registre d'associacions de la UPC No dóna personalitat jurídica.

4. Passos a seguir per a registrar una associació a la UPC

Presentar la següent documentació a qualsevol dels Registres de la UPC : 

-Sol·licitud
-Còpia compulsada de la inscripció de la constitució d'una associació al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya 
-Còpia compulsada de l'acta o document fundacional de l'associació
-Còpia compulsada dels estatuts de l'associació que recullin els seus objectius, el seu domicili i les seves normes de funcionament intern, com    també el seu àmbit d'actuació (centre, campus, universitat o altres)
-Còpia compulsada del NIF de l'associació
-Declaració del representant legal que acrediti la pertinença de, com a mínim, un 70% dels membres de la junta directiva i dels socis de l'associació a la comunitat universitària de la UPC, o acreditar que es tracta d'una associació interuniversitària
Fitxa identificadora de l'associació
 

Quan està formalment registrada a la UPC una associació?

La admissió de les associacions en el Registre de la UPC esdevindrà definitiva en el moment en que sigui aprovat pel Consell de Govern de la UPC. L'acord autoritzant la inscripció es notificarà a l'associació, i es farà constar que la inclusió en el Registre comportarà per part de l'associació estar regida per allò disposat en el present reglament i altra normativa que estigui per sobre i sigui d'aplicació.


Registre