Vés al contingut (premeu Retorn)

Productes especials

 imatge del número ú

Identifiquem

Quins residus tòxics i perillosos es generen al nostre laboratori per tal de classificar-los i determinar la millor manera de gestionar-los.
Identificació Classificació Descripció Exemples Observacions
Residu químic Productes especials Productes químics, sòlids o líquids, que per la seva elevada perillositat no han de ser inclosos en cap dels altres grups.
 • Comburents (peròxids)
 • Cianurs
 • Fibrociments
 • Compostos pirofòrics (magnesi metàl·lic en pols)
 • Compostos molt reactius: àcids fumants, clorurs d’àcid (clorur d’acetil), metalls alcalins (sodi, potassi), hidrurs (hidrur de liti), compostos amb halògens actius (bromur de benzil), compostos polimeritzables (isocianats, epòxids), compostos peroxidables (èters), restes de reacció, productes no etiquetats.
 • Compostos molt tòxics: tetraòxid d’osmi, mescla cròmica, cianurs, sulfurs, etc.)
 • Productes fitosanitaris (herbicides, insecticides, fungicides).
 • Compostos no identificats.

Aquests residus no s’han de barrejar entre ells ni amb altres residus d’altres grups

En l'etiqueta de residus de productes especials és essencial fer-hi constar una descripció del residu en l'apartat "Observacions".

imatge del número dos

Seleccionem l'envàs

Un cop hem identificat quin o quins són els nostres residus cal que seleccionem l’envàs més adequat per emmagatzemar-los temporalment.

 

Tipus de residu Tipus d'envàs Observacions
Residus Químics
en estat líquid
 • Dissolvents halogenats
 • Dissolvents no halogenats
 • Solucions aquoses
 • Àcids
 • Olis
fotografia d'envàs de 5l. blanc de boca estreta
Envàs de 5l. blanc de boca estreta
Omplir l'envàs fins el 80% de la seva capacitat com a màxim

Cal tenir en compte les incompatibilitats entre substàncies
 fotografia d'envàs de 10l. blanc de boca estreta
Envàs de 10l. blanc de boca estreta
 • Dissolvents halogenats
 • Dissolvents no halogenats
 • Solucions aquoses
 • Àcids
 • Olis
 • Productes especials
fotografia d'envàs de 25l. blanc de boca estreta
Envàs de 25l. blanc de boca estreta
 • Reactius de Laboratori
fotografia d'envas de caixa de reactius
Caixa estanca de plàstic gris
Etiquetar únicament la caixa com a reactiu de laboratori

Els envasos han d’estar homologats i correctament tancats per evitar vessaments

No apilar envasos de residus

Inclou també reactius de laboratori en estat sòlid
Residus Químics
en estat sòlid
 • Sòlids i residus pastosos
fotografia d'envàs de 5l. blanc de boca ampla
Envàs de 5l. blanc amb tap verd de boca ampla
En aquets envasos NO es poden posar residus líquids
fotografia d'envàs de 10l. blanc de boca ampla
Envàs de 10l. blanc amb tap negre de boca ampla
fotografia d'envàs de 2l amb tancament de ballesta
Bidó ballesta de 30l. blau amb tapa negra amb tancament de ballesta
Cal tenir en compte les incompatibilitats entre residus

Líquids: Únicament es poden posar si estan dins d'altres envasos petits de plàstic o metall tancats hermèticament

Envasos de vidre: s'ubicaran en caixes estanques de plàstic o en bidons ballesta del menor volum possible
fotografia d'envàs de 60l amb tancament de ballesta
Bidó ballesta de 60l. blau amb tapa negra amb tancament de ballesta
fotografia d'envàs de 120l amb tancament de ballesta
Bidó ballesta de 120l. blau amb tapa negra amb tancament de ballesta
fotografia d'envàs de 200l amb tancament de ballesta
Bidó ballesta de 220l. blau amb tapa negra amb tancament de ballesta
imatge del número tres

Etiquetem l'envàs

Seleccionat ja l’envàs cal que aquest l’etiquetem correctament, segons el procediment específic per a cada tipologia de residu.
botó descarrega't les etiquetes
imatge del número quatre

Emmagatzemem els envasos

Un cop s’ha completat l’envàs que conté un residu, el disposarem en un espai degudament condicionat.

Óptim

Magatzem de residus tòxics i perillosos
Instal·lacions aïllades (dins o fora dels edificis). En general aquests magatzems són compartits per diverses unitats i són gestionats per una persona que coordina les entrades i sortides del mateix.

Recomenat

Armaris de seguretat per a laboratoris
Garantitzant una resisténcia mínima  al foc mínima de 15 minuts (RF 15).
A la UPC existeix un contracte de subministrament d’armaris de seguretat per a laboratoris

Cal evitar

Emmagatzematge en els laboratoris
Caldrà atendre a les condicions de seguretat, de compatibilitat entre residus i d’emmagatzematge temporal màxim
imatge del número cinc

Sol·licitem la recollida dels residus

D’acord amb els criteris i calendari establert als diferents Centres o Campus, es lliuraran els residus al gestor autoritzat en els terminis i condicions legalment establerts.