Vés al contingut (premeu Retorn)

Solucions aquoses

 imatge del número ú

Identifiquem

Quins residus tòxics i perillosos es generen al nostre laboratori per tal de classificar-los i determinar la millor manera de gestionar-los.
Identificació Classificació Descripció Exemples Observacions
Residu químic Solucions aquoses inorgàniques Bàsiques
 • Hidròxid sòdic
 • Hidròxid potàssic
Grup molt ampli i heterogeni que requereix establir divisions per evitar reaccions de compatibilitat o per evitar reaccions posteriors
Àcides de metalls pesants Menys del 10% de concentració d’àcid
 • Ió Mercuri
 • Ió Plata
 • Ió Cadmi
 • Ió Seleni
 • Ió Plom
Àcides sense metalls pesants Menys del 10% en volum d’àcid
 • Àcid Clorhídric
 • Àcid sulfúric
 • Etc. que no continguin metalls pesants
de crom VI
Neutres
 • Sulfats
 • Fosfats
 • Clorurs
Solucions aquoses orgàniques
de colorants d’alta Demanda Química d’Oxigen (DQO)
 • Taronja de metil
 • Fenolftaleïna
de fixadors orgànics
 • Formol
 • Fenol
 • Glutaraldehid
Mescles d’aigües/dissolvents
 • Efluents de cromatografia
 • Metanol/aigua
imatge del número dos

Seleccionem l'envàs

Un cop hem identificat quin o quins són els nostres residus cal que seleccionem l’envàs més adequat per emmagatzemar-los temporalment.

 

Tipus de residu Tipus d'envàs Observacions
Residus Químics
en estat líquid
 • Dissolvents halogenats
 • Dissolvents no halogenats
 • Solucions aquoses
 • Àcids
 • Olis
fotografia d'envàs de 5l. blanc de boca estreta
Envàs de 5l. blanc de boca estreta
Omplir l'envàs fins el 80% de la seva capacitat com a màxim

Cal tenir en compte les incompatibilitats entre substàncies
 fotografia d'envàs de 10l. blanc de boca estreta
Envàs de 10l. blanc de boca estreta
 • Dissolvents halogenats
 • Dissolvents no halogenats
 • Solucions aquoses
 • Àcids
 • Olis
 • Productes especials
fotografia d'envàs de 25l. blanc de boca estreta
Envàs de 25l. blanc de boca estreta
 • Reactius de Laboratori
fotografia d'envas de caixa de reactius
Caixa estanca de plàstic gris
Etiquetar únicament la caixa com a reactiu de laboratori

Els envasos han d’estar homologats i correctament tancats per evitar vessaments

No apilar envasos de residus

Inclou també reactius de laboratori en estat sòlid
imatge del número tres

Etiquetem l'envàs

Seleccionat ja l’envàs cal que aquest l’etiquetem correctament, segons el procediment específic per a cada tipologia de residu.
botó descarrega't les etiquetes
imatge del número quatre

Emmagatzemem els envasos

Un cop s’ha completat l’envàs que conté un residu, el disposarem en un espai degudament condicionat.

Óptim

Magatzem de residus tòxics i perillosos
Instal·lacions aïllades (dins o fora dels edificis). En general aquests magatzems són compartits per diverses unitats i són gestionats per una persona que coordina les entrades i sortides del mateix.

Recomenat

Armaris de seguretat per a laboratoris
Garantitzant una resisténcia mínima  al foc mínima de 15 minuts (RF 15).
A la UPC existeix un contracte de subministrament d’armaris de seguretat per a laboratoris

Cal evitar

Emmagatzematge en els laboratoris
Caldrà atendre a les condicions de seguretat, de compatibilitat entre residus i d’emmagatzematge temporal màxim
imatge del número cinc

Sol·licitem la recollida dels residus

D’acord amb els criteris i calendari establert als diferents Centres o Campus, es lliuraran els residus al gestor autoritzat en els terminis i condicions legalment establerts.