Vés al contingut (premeu Retorn)

FAQ

FAQ

Enquestes a l'estudiantat

Enquestas al estudiantado

Student surveys


Què són?

Les enquestes a l'estudiantat són una eina per a l'avaluació i la millora de la docència de la UPC, i es duen a terme quadrimestralment a través de 2 instruments: les enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent del professorat i les enquestes a l'estudiantat sobre les assignatures.

 

A qui s'adrecen?

L'objectiu és enquestar la totalitat de l'estudiantat sobre la docència rebuda, tant en els estudis de grau com de màster.

 

Per a què serveixen?

 1. Per millorar l'activitat docent i tots aquells aspectes relacionats amb l'organització i desenvolupament de les assignatures.
 2. Com a indicadors de satisfacció pel seguiment i l'acreditació de les titulacions.
 3. Com a indicadors d'avaluació del professorat:
  • Certificació de la seva activitat docent.
  • Promoció (juntament amb altres indicadors).
  • Incentius econòmics (juntament amb altres indicadors).

On puc participar i consultar els resultats?

Des de aquest curs podeu consultar els resultats de les enquestes a nivell d'assignatura que s'imparteixen en la vostra titulació. Podeu participar donant la vostra opinió i consultar les enquestes en aquest enllaç: https://e-enquestes.upc.edu

 

Les dades són confidencials?

Segons la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, les dades d'aquesta enquesta són totalment confidencials i qualsevol informe final fruit d'aquest qüestionari només reflectirà resultats globals.

 

Encuestas al estudiantado


¿Qué son?

Las encuestas a los estudiantes son una herramienta para la evaluación y la mejora de la docencia de la UPC y se realizan cuatrimestralmente a través de 2 instrumentos: las encuestas a los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado y las encuestas a los estudiantes sobre las asignaturas.

 

¿A quién van dirigidas?

El objetivo es encuestar a la totalidad de los estudiantes sobre la docencia recibida, tanto en los estudios de grado como de máster.

 

¿Para qué sirven?

 1. Para mejorar la actividad docente y todos aquellos aspectos relacionados con la organización y desarrollo de las asignaturas.
 2. Como indicadores de satisfacción por el seguimiento y acreditaciones de las titulaciones.
 3. Como indicadores de evaluación del profesorado:
  • Certificación de su actividad docente.
  • Promoción (junto con otros indicadores).
  • Incentivos económicos (junto con otros indicadores).

 

¿Dónde puedo participar y consultar los resultados?

Desde este curso se pueden consultar los resultados de las encuestas a nivel de asignatura que se imparten en tu titulación. Puedes participar dando tu opinión y consultar las encuestas en este enlace: https://e-enquestes.upc.edu

 

¿Los datos son confidenciales?

Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal, los datos de esta encuesta son totalmente confidenciales y cualquier informe final fruto de este cuestionario sólo reflejará resultados globales. 

 

Student surveys


What are they?

Student surveys are a tool for assessing and improving teaching at the UPC. They are carried out every semester using two instruments: student questionnaires about professors' teaching performance and student questionnaires about subjects.

 

Who are they for?

The aim is for all students to give their opinion about the teaching they have received on bachelor's and master's degrees.

  

¿Para qué sirven?

 1. They are used to improve teaching and the organisation and development of subjects.
 2. They act as indicators of satisfaction that feed into the monitoring and accreditation of degrees.
 3. They act as indicators in the assessment of professors:
  • Certification of their teaching activity
  • Promotion (together with other indicators)
  • Economic incentives (together with other indicators)

 

Where can I participate and consult the results?

From this academic year onwards, you can consult the results of the surveys about the subjects taught on your degree course. You can participate by giving your opinion and consult the surveys on this website: https://e-enquestes.upc.edu

 

Is my personal information treated as confidential?

In accordance with Organic Law 15/1999, of 13 December, on personal data protection, the information you provide is completely confidential and any final report on the survey will only reflect overall results.