Vés al contingut (premeu Retorn)

recerca_tot

Indicadors específics de recerca (segons categoria de recerca)

Categoria Inicial

Integrat per professorat titular d'escola universitària, professorat lector i professorat col·laborador.

Indicador 1. Publicació d'un article en una revista o congrés notable els darrers 4 anys (PAR tipus I)

Haver publicat un article en una revista indexada al JCR SCI o bé al JCR SSCI o en una revista o congrés notable els darrers 4 anys (2015, 2016, 2017 i 2018) i que s'hagin avaluat com a PAR tipus 1. Aquest indicador també es considerarà assolit si s’acredita un tram de recerca viu o una patent internacional en explotació.

Indicador 2. Participació en projectes de recerca en règim competitiu o no competitiu

Haver participat de forma fefaent, per exemple com a coautor de publicacions, en un projecte de recerca que compleixi els següents criteris:

 1. Vigent entre l'01/01/2017 i el 31/12/2018
 2. Gestionat pel CTT
 3. Gestionat pel CTT-CEIB en el marc del corresponent conveni
 4. Gestionat per les entitats vinculades de recerca de la corona UPC
 5. Projectes CIT
 6. Projectes de l'àmbit del desenvolupament i cooperació (UNESCO, UNICEF, ACCD, AECID, EUROPEAID, FCC i d'ajuntaments) sempre i quan compleixin els requisits de la resta de projectes i que el seu finançament sigui extern.
 7. Els projectes iniciats al 2019, però concedits a la convocatòria 2018 també es tindran en consideració.
 8. Els projectes poden ser en règim competitiu o no competitiu. En aquest darrer cas, els projectes no competitius, han de tenir un volum d'ingressos mínim de 18.000€
 9. Queda exclosa la participació en projectes de recerca desenvolupats fora de la UPC, així com els serveis

En cas que no apareguis com a participant en un projecte o conveni de recerca, i per tal de facilitar la identificació del projecte o conveni en qüestió, si us plau, inclou el codi CTT (ex: J-0001) o bé el codi de la resolució (ex: FIS2009-13360-C03-02), en la incidència que ens formulis. Posteriorment la teva participació es comunicarà a l’investigador principal del projecte o conveni per part del Servei d'informació RDI.

La participació fefaent referida a la participació del professorat en projectes de recerca (apartat 5 del document del Règim de Dedicació del professorat) s’acreditarà mitjançant la certificació de l’assoliment d’almenys 3 punts PAR T1 en les dues últimes convocatòries resoltes (2017 i/o 2018).

Per tant, per a tenir assolit favorablement aquest indicador s'haurà de complir amb el DOBLE REQUISIT de tenir per una banda la participació en projectes de recerca i per l’altra tenir almenys 3 punts PAR T1 en alguna de les dues últimes convocatòries resoltes (2017 i/o 2018).

Indicador 3. Progrés acadèmic personal

Per superar aquest indicador s’ha de tenir el títol de doctor. Si el grau de doctor s’ha obtingut fa més de 5 anys s’aplicarà el criteri d’avaluació de l’indicador 3 de recerca del professorat de nivell 2, intermig. Si s’ha obtingut en els darrers 5 anys (a partir del 2014) es considerarà assolit l’indicador, sempre que s’acrediti el reconeixement de PAR T1 des de l’any següent al de l’obtenció del títol.

Categoria intermedi

Integrat per professorat titular d'universitat, professorat agregat i catedràtics i catedràtiques d'escola universitària.

Indicador 1. Trams de recerca vius

Acreditar que es té un tram de recerca viu (bàsic o addicional) en les darreres 6 convocatòries resoltes.

Indicador 2. Participació en projectes de recerca en règim competitiu o no competitiu

Haver participat de forma fefaent, per exemple com a coautor de publicacions, en un projecte de recerca que compleixi els següents criteris:

 1. Vigent entre l'01/01/2017 i el 31/12/2018
 2. Gestionat pel CTT
 3. Gestionat pel CTT-CEIB en el marc del corresponent conveni
 4. Gestionat per les entitats vinculades de recerca de la corona UPC
 5. Projectes CIT
 6. Projectes en l'àmbit del desenvolupament i cooperació (UNESCO, UNICEF, ACCD, AECID, EUROPEAID, FCC i d'ajuntaments) sempre i quan compleixin els requisits de la resta de projectes i que el seu finançament sigui extern.
 7. Els projectes iniciats al 2019, però concedits a la convocatòria 2018 també es tindran en consideració.
 8. Els projectes poden ser en règim competitiu o no competitiu. En aquest darrer cas, els projectes no competitius, han de tenir un volum d'ingressos mínim de 18.000€.
 9. Els projectes no competitius que tenen com a resultat una patent (en explotació ) es tindran en consideració amb independència del volum d’ingressos.
 10. Queda exclosa la participació en projectes de recerca desenvolupats fora de la UPC, així com els serveis

En cas que no apareguis com a participant en un projecte o conveni de recerca, i per tal de facilitar la identificació del projecte o conveni en qüestió, si us plau, inclou el codi CTT (ex: J-0001) o bé el codi de la resolució (ex: FIS2009-13360-C03-02), en la incidència que ens formulis. Posteriorment la teva participació es comunicarà a l’investigador principal del projecte o conveni per part del Servei d'informació RDI.

La participació fefaent referida a la participació del professorat en projectes de recerca (apartat 5 del document del Règim de Dedicació del professorat) s’acreditarà mitjançant la certificació de l’assoliment d’almenys 3 punts PAR T1 en les dues últimes convocatòries resoltes (2017 i/o 2018).

Per tant, per a tenir assolit favorablement aquest indicador s'haurà de complir amb el DOBLE REQUISIT de tenir per una banda la participació en projectes de recerca i per l’altra tenir almenys 3 punts PAR T1 en alguna de les dues últimes convocatòries resoltes (2017 i/o 2018).

Indicador 3. Formació de doctores i doctors

Per superar aquest indicador s’ha d’haver assolit alguna de les següents condicions:

 • Haver dirigit o codirigit treballs de doctorat (tutories de treballs de recerca o direcció de proposta o projecte de tesi) a la UPC els darrers dos cursos acadèmics (17-18 i 18-19). També es podrà valorar la direcció o codirecció de treballs de doctorat que no siguin de la UPC, prèvia autorització del vicerector o de la vicerectora competent en matèria de Recerca.
 • Haver dirigit o codirigit tesis de màster universitari a la UPC en els darrers 2 cursos acadèmics (17-18 i 18-19). També es podrà valorar la direcció o codirecció de tesis de màsters oficials que no siguin de la UPC, prèvia autorització del vicerector o de la vicerectora competent en matèria de Recerca.
 • Haver dirigit o codirigit una tesi doctoral, sempre que es correspongui amb tesis elaborades i llegides a la UPC en els darrers 5 cursos acadèmics (14-15,15-16,16-17,17-18 i 18-19).També es podrà valorar la direcció o codirecció de tesis doctorals que no siguin de la UPC, prèvia autorització del vicerector o de la vicerectora competent en matèria de Recerca.
 • Dirigir o codirigir una tesi doctoral a la UPC en el moment de l'avaluació, sempre que el projecte de tesi estigui aprovat en els darrers 5 cursos acadèmics (del 14-15 al 18-19). També es podrà valorar la direcció o codirecció de tesis doctorals en el moment de l'avaluació, sempre que el projecte de tesi estigui aprovat en els darrers 5 cursos acadèmics (del 14-15 al 18-19) que no siguin de la UPC, prèvia autorització del vicerector o de la vicerectora competent en matèria de Recerca.

Categoria Consolidat

Professorat que ha arribat a la màxima categoria acadèmica, i que està integrat pels catedràtics i catedràtiques d'universitat i els catedràtics i catedràtiques contractats.

Indicador 1. Tram de recerca viu

Acreditar que es té un tram de recerca viu (bàsic o addicional) en les darreres 6 convocatòries resoltes.

Indicador 2. Participació en projectes de recerca en règim competitiu

Haver participat de forma fefaent, per exemple com a coautor de publicacions, en un projecte de recerca que compleixi els següents criteris:

 1. Vigent entre l'01/01/2017 i el 31/12/2018
 2. Gestionat pel CTT
 3. Gestionat pel CTT-CEIB en el marc del corresponent conveni
 4. Gestionat per les entitats vinculades de recerca de la corona UPC
 5. Projectes CIT
 6. Projectes de l'àmbit del desenvolupament i cooperació (UNESCO, UNICEF, ACCD, AECID, EUROPEAID, FCC i d'ajuntaments) sempre i quan compleixin els requisits de la resta de projectes i que el seu finançament sigui extern.
 7. Els projectes iniciats al 2019, però concedits a la convocatòria 2018 també es tindran en consideració.
 8. Els projectes han de ser en règim competitiu, els quals es tindran en consideració amb independència del seu volum d’ingressos.
 9. Queda exclosa la participació en projectes de recerca desenvolupats fora de la UPC, així com els serveis.

En cas que no apareguis com a participant en un projecte o conveni de recerca, i per tal de facilitar la identificació del projecte o conveni en qüestió, si us plau, inclou el codi CTT (ex: J-0001) o bé el codi de la resolució (ex: FIS2009-13360-C03-02), en la incidència que ens formulis. Posteriorment la teva participació es comunicarà a l’investigador principal del projecte o conveni per part del Servei d'informació RDI.

La participació fefaent referida a la participació del professorat en projectes de recerca (apartat 5 del document del Règim de Dedicació del professorat) s’acreditarà mitjançant la certificació de l’assoliment d’almenys 3 punts PAR T1 en les dues últimes convocatòries resoltes (2017 i/o 2018).

Per tant, per a tenir assolit favorablement aquest indicador s 'haurà de complir amb el DOBLE REQUISIT de tenir per una banda la participació en projectes de recerca i per l’altra tenir almenys 3 punts PAR T1 en alguna de les dues últimes convocatòries resoltes (2017 i/o 2018).

Indicador 3. Direcció de tesis doctorals els darrers cinc anys

Haver dirigit o codirigit una tesi doctoral, sempre que es correspongui amb tesis elaborades i llegides a la UPC en els darrers 5 cursos acadèmics (del 2014-2015 fins al 2018-2019). També es podrà valorar la direcció o codirecció de tesis doctorals que no siguin de la UPC, prèvia autorització del vicerector o de la vicerectora competent en matèria de Recerca.

Categoria Premiat ICREA

El PDI amb distinció ICREA Acadèmia vigent en el moment de l’avaluació, obtindrà un resultat global d'A en l’apartat de recerca. En conseqüència, no té indicadors d’avaluació específics de recerca.

Categoria 5 sexennis (o més)

El PDI amb 5 sexennis (o més) de recerca reconeguts, sempre que acrediti l’obtenció de PAR T1 en les dues últimes convocatòries resoltes (2017 i/o 2018), obtindrà un resultat global d’A en l’apartat de recerca. En conseqüència, no té indicadors d’avaluació específics de recerca