Vés al contingut (premeu Retorn)

Enregistrament d'activitats acadèmiques i dret a la imatge

A continuació es detallen els aspectes legals que cal tenir en compte en la gravació i/o difusió d'activitats en què apareguin persones físiques, per tal de protegir el seu dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

En concret, es fa una menció especial a les gravacions de classes, de conferències, de presentacions o d'altres activitats acadèmiques pròpies del món universitari.

1. Conceptes bàsics

1.1. Què són les dades de caràcter personal?

"Les dades de caràcter personal són qualsevol informació referent a persones físiques identificades o identificables" (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), art. 3.a).

1.2. Què vol dir "tractament de dades personals"?

"El tractament de dades és qualsevol operació o procediment tècnic, sigui o no automatitzat, que permet la recollida, gravació, conservació, elaboració, modificació, consulta, utilització, cancel·lació, bloqueig o supressió, així com les cessions de dades que resultin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències" (Manual UPC de protecció de dades, p. 8).

1.3. Necessito algun consentiment per tractar les dades personals?

Tal i com estableix la LOPD:

"el tractament de les dades de caràcter personal requereix el consentiment inequívoc de l’afectat, llevat que la llei disposi una altra cosa" (art. 6.1 LOPD).

Per exemple, aquest consentiment no és necessari:

"quan les dades de caràcter personal es recullin per a l’exercici de les funcions pròpies de les administracions públiques en l’àmbit de les seves competències; quan es refereixin a les parts d’un contracte o un precontracte d’una relació de negoci, laboral o administrativa i siguin necessàries per al seu manteniment o compliment [...]"  (art. 6.2 LOPD).

També cal tenir en compte que:

"El règim de protecció de les dades de caràcter personal que estableix aquesta Llei orgànica no és aplicable als fitxers mantinguts per persones físiques en l’exercici d’activitats exclusivament personals o domèstiques" (art. 2.2, apartat a) LOPD).

1.4. Es poden comunicar a tercer dades personals?

En relació a la comunicació a tercers de les dades de caràcter personal objecte del tractament, aquesta només es pot portar a terme:

"per al compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el consentiment previ de l’interessat" (art. 11.1 LOPD).

No obstant això, la llei també preveu diversos casos en què no és necessari el consentiment previ de l'interessat per fer efectiva la comunicació de dades personals a tercers.

Entre aquestes excepcions, la recollida a l'apartat c) de l'article 11.2 de la LOPD estableix que el consentiment de comunicació no és necessari:

"quan el tractament respongui a la lliure i legítima acceptació d’una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui necessàriament la connexió del tractament esmentat amb fitxers de tercers. En aquest cas, la comunicació només és legítima quan es limiti a la finalitat que la justifiqui" (art. 11.2, apartat c), LOPD).

1.5. Es pot captar i/o difondre la imatge d'una persona sense el seu consentiment?

Tal i com estableix l'art. 7.5 de la LO 1/1982, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge (en endavant LO 1/1982):

"Tenen la consideració d’intromissions il·legítimes en l’àmbit de protecció delimitat per l’article segon d’aquesta llei [...], la captació, reproducció o publicació per fotografia, film, o qualsevol altre procediment, de la imatge d’una persona en llocs o moments de la seva vida privada o fora d’ells, llevat dels casos previstos a l’article vuitè, dos"

2. Enregistrament i difusió de conferències acadèmiques

2.1. Es poden gravar les conferències organitzades per una universitat i/o difondre'n públicament les imatges enregistrades?

Atès que la LOPD exigeix que la gravació i la comunicació de dades sigui consentida expressament pels afectats (llevat que la llei disposi una altra cosa), l’enregistrament i la posterior comunicació pública d’una conferència gravada a la universitat necessita el consentiment del conferenciant [Vegeu Apartat 7. Models d'autorització].

2.2. Es poden penjar a intranets docents les conferències organitzades per la universitat?

En cas que l'assistència a la conferència enregistrada formi part del pla docent d'una assignatura i que, per aquest motiu, es vulgui penjar a la corresponent intranet docent (d'accés restringit als estudiants de la mateixa), s'haurà de procedir d'acord amb l'establert a l'apartat posterior 3.1.

2.3. Es pot gravar el públic assistent a conferències universitàries i/o difondre'n públicament les imatges enregistrades?

En principi, no es necessita el consentiment d'enregistrament dels assistents a una conferència si la seva aparició a la gravació és merament accessòria, d’acord amb l’establert a la LO 1/1982):

"En particular, el dret a la pròpia imatge no impedeix la informació gràfica sobre un succés o esdeveniment públic quan la imatge d'una persona determinada aparegui com a merament accessòria” (art. 8.2, apartat c) LO 1/1982).

Ara bé, es recomana que la càmera no enfoqui directament els assistents i mostrar un advertiment a l’entrada de la conferència, amb el qual s’informi de l’enregistrament i de la seva possible difusió a través d’Internet.

Per exemple, es pot posar un avís com aquest:

“Aquesta conferència/classe serà enregistrada i podrà ser difosa, publicada o comunicada de manera íntegra o parcial, a través d’Internet o de qualsevol altre mitjà”

En cas que els assistents participin activament i puguin ser enregistrats, es necessitarà el seu consentiment tot i que, com és possible que la gestió d’aquest consentiment sigui complexa, es podrà substituir pel mateix advertiment general a l’entrada de la conferència.

3. Enregistrament i difusió de classes universitàries

3.1. Es poden gravar les classes impartides per professorat universitari i/o difondre'n les imatges enregistrades a una intranet docent?

La LOPD exigeix que la gravació i la comunicació de dades sigui consentida expressament pels afectats, motiu pel qual cal el permís del professor per enregistrar i difondre les seves classes. Per tant, tot i que sovint és el mateix professor qui vol gravar les seves classes, en cas contrari el centre docent o el departament l'hi hauria de demanar permís per fer la gravació [Vegeu Apartat 7. Models d'autorització].

No obstant això, la citada llei també estableix que el consentiment de comunicació de dades personals no és necessari:

"quan el tractament respongui a la lliure i legítima acceptació d’una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui necessàriament la connexió del tractament esmentat amb fitxers de tercers. En aquest cas, la comunicació només és legítima quan es limiti a la finalitat que la justifiqui" (art. 11.2, apartat c), LOPD).

Per tant, en els casos en què aquesta excepció sigui aplicable, l'autorització del professor no serà necessària si hi ha motius docents que justifiquin la necessitat de dur a terme l'enregistrament de les seves classes, la qual cosa cal valorar de forma restrictiva i cas per cas.

En tot cas, les classes són d’interès exclusiu per als seus estudiants, així que aquestes només es poden penjar a una intranet docent d'accés restringit als membres del grup al qual s’imparteix la classe.

Per aquest motiu, es recomana la inclusió a la intranet docent d'un advertiment adreçat als estudiants informant-los sobre la prohibició de difondre públicament la classe a Internet o qualsevol altre mitjà. Per exemple, es pot incloure un advertiment com aquest:

© Universitat Universitat Politècnica de Catalunya, 2012. Tots els drets reservats. Queda totalment prohibit difondre, comunicar o publicar aquesta gravació a través d'Internet o de qualsevol altre mitjà equivalent.

3.2. Es poden difondre públicament a Internet les classes impartides pel professorat d'una universitat?

La comunicació pública a Internet de les classes impartides pel professorat d'una universitat només es pot portar a terme amb l'autorització expressa del mateix.

4. Enregistrament i difusió de presentacions dels estudiants

4.1. Es poden entregistrar les presentacions dels estudiants i/o difondre'n les imatges enregistrades a una intranet docent?

Tal i com s'ha dit als apartats anteriors, la LOPD estableix que el consentiment de comunicació de dades personals no és necessari:

"quan el tractament respongui a la lliure i legítima acceptació d’una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui necessàriament la connexió del tractament esmentat amb fitxers de tercers. En aquest cas, la comunicació només és legítima quan es limiti a la finalitat que la justifiqui" (art. 11.2, apartat c), LOPD)

Per aplicació d'aquesta excepció, la gravació de presentacions creades pels propis estudiants no requereix el seu consentiment sempre i quan el seu accés es restringeixi als propis companys i professors de l'assignatura, per exemple a través d’una intranet docent, i sempre que aquest enregistrament i posterior revisió juntament amb professor i companys siguin necessaris per la seva formació.

Tenint en compte que la comunicació de les presentacions només es pot portar a terme respectant les restriccions detallades al paràgraf anterior, es recomana la inclusió a la intranet docent d'un advertiment adreçat als estudiants informant-los sobre la prohibició de difondre públicament a Internet les presentacions de tercers. Per exemple, es pot incloure un advertiment com aquest:

© Els autors, 2012. Tots els drets reservats. Queda totalment prohibit difondre, comunicar o publicar aquesta gravació a través d'Internet o de qualsevol altre mitjà equivalent.

4.2. Es poden difondre públicament a Internet les presentacions d'estudiants?

La comunicació pública a Internet de les presentacions creades pels estudiants només es pot portar a terme amb l'autorització expressa dels mateixos.

5. Enregistrament de classes per a l'ús personal dels estudiants

5.1. Els estudiants poden enregistrar les classes per al seu ús personal?

Els estudiants poden gravar les classes exclusivament per al seu ús personal.

En aquest cas, aquestes gravacions no estan sotmeses a la LOPD per tractar-se de fitxers de persones físiques d'ús estrictament personal:

"El règim de protecció de les dades de caràcter personal que s’estableix en la present Llei orgànica no serà d’aplicació als fitxers mantinguts per les persones físiques en l’exercici d’activitats exclusivament personals o domèstiques” (art. 2.2, apartat a) LOPD).

Òbviament, els estudiants no poden difondre les classes a través d’Internet o de qualsevol altre mitjà sense autorització de l'afectat perquè estarien violant la normativa relativa a la protecció de dades i, en segon lloc, perquè estarien difonent unes classes per les quals la universitat cobra un preu públic en perjudici dels qui han pagat aquest preu. Per aquest motiu, es recomana prohibir als estudiants difondre aquestes gravacions a través d’Internet.

El professor pot decidir no autoritzar l'enregistrament de la seva classe per motius personals o acadèmics.

6. Legislació i normativa aplicable

7. Models d'autorització

A continuació, s'adjunten dos models d'autorització amb què poder obtenir el permís per enregistrar i difondre les conferències i/o classes impartides a la UPC:

  • Opció A:

Autoritzo de manera expressa que l’enregistrament de la conferencia “...” es difongui a través d’Internet i/o d’altres mitjans audiovisuals.
 
Identificació/data 

Signatura

  •  Opció B

El Sr./la Sra. ______________, amb DNI/passaport núm. _________, que intervindrà en el marc de les _____________________ organitzades per __________________ de la Universitat Politècnica de Catalunya, autoritza aquesta universitat a enregistrar la seva intervenció d’acord amb les condicions següents:

1. La Universitat Politècnica de Catalunya pot enregistrar la imatge i la veu del  sotasignat/de la sotasignada durant la seva intervenció, així com copiar-les en un altre suport, amb finalitats de conservació o difusió.

2. La Universitat Politècnica de Catalunya pot difondre, publicar o comunicar l’enregistrament, de manera íntegra o parcial, amb finalitats de recerca i suport o il·lustració de la docència.

3. El sotasignat/la sotasignada autoritza la difusió de l’enregistrament mitjançant la llicència Creative Commons següent o una altra de similar:

[trieu una opció, si s'escau]

(  )  Reconeixement- No comercial- Compartir igual [permet fer obres derivades]
( ) Reconeixement- No comercial- Sense obra derivada [no permet fer obres derivades]

4. La universitat es compromet a vetllar per la seguretat de les dades enregistrades i a aplicar-los les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal.

Barcelona, _________________________

Signatura

En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals enregistrades durant la vostra intervenció es tractaran i s’incorporaran als fitxers de la UPC amb l’objectiu de gestionar i difondre correctament les activitats formatives dutes a terme amb la vostra col·laboració. Tanmateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant d............, amb domicili a ...... tel./CORREU ELECTRÒNIC.

Així mateix, consentiu de manera expressa que les vostres dades siguin cedides als estaments oficials públics oportuns i necessaris, i amb la finalitat de garantir la correcta prestació dels serveis autoritzats. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment.