Vés al contingut (premeu Retorn)

UPCommons. Vídeo

UPCommons Vídeos és la comunitat del dipòsit institucional de la UPC que recopila, gestiona, difon i preserva els enregistraments de vídeo creats per la unitats i serveis de la Universitat.

1.- Quins continguts ofereix UPCommons Vídeos?

Dins de la comunitat de vídeos del portal UPCommons s’hi poden trobar enregistraments realitzats per les unitats de la UPC amb objectius i finalitats diverses:

 • Continguts de caràcter docent, com ara enregistraments de classes, píndoles educatives, demostracions de laboratoris, etc.
 • Enregistraments de conferències i classes magistrals.
 • Enregistraments de congressos i presentacions.
 • Enregistraments de caràcter institucional orientats a difondre l’activitat docent i de recerca de la UPC.

2.- Com buscar els títols

UPCommons Vídeos permet accedir als enregistraments de diferents maneres:

 • Navegació per les unitats editores i col·leccions
 • Casella de cerca
 • Llistats i filtres

2.1.- Navegació per les unitats i les col·leccions

La pàgina principal d’UPCommons Vídeos ofereix la possibilitat d’accedir als enregistraments a partir de les unitats que han produït els enregistraments:

Un cop seleccionada una unitat, es troben les diferents col·leccions de vídeos que té creades:

A continuació, activant cadascuna de les col·leccions, es llisten els enregistraments corresponents:

2.2.- Casella de cerca

Al marge dret superior de qualsevol pantalla del dipòsit, es troba una casella de cerca que permet recuperar per paraules clau o frases qualsevol enregistrament dipositat o, alternativament, qualsevol document dels diferents dipòsits d'UPCommons:

Alguns aspectes a tenir en compte per portar a terme una cerca són:

 • Recuperació: el sistema recupera les paraules clau introduïdes combinades amb l’operador booleà AND, independentment del camp a què pertanyen: identificador, centre o titulació, títol, autor/director, tema, resum/descripció o tipus de document.
 • Paraules buides: el cercador ignora certes paraules que s’utilitzen habitualment en anglès, però que no aporten cap valor a la cerca. Aquestes són: "a", "and" , "are" , "as" , "at" , "be" , "but" , "by" , "for" , "if" , "in" , "into", "is" ,"it" ,"no" , "not" , "of" , "on" , "or" , "such", "the" , "to" , "was".
 • Truncament: s’ha d’utilitzar un asterisc (*) després del prefix d’una paraula per aconseguir tots els resultats que tinguin paraules que comencin per aquest prefix (acces* tornarà accés, access, accessibilitat, acceso... ). A més, el cercador ja expandeix automàticament les paraules amb finals comuns com els plurals o els temps verbals (stemming).
 • Cerca de frases: per cercar diverses paraules formant una frase, s’han de posar cometes (") al principi i al final (“centre de les arts").
 • Cerca booleana: els següents operadors booleans poden ser utilitzats per a combinar termes. Aquests s’han d’escriure en majúscules. 
  • AND - per limitar la cerca a resultats que continguin totes les paraules o frases combinades amb aquest operador (navegacion AND aerea tornarà tots els llibres que continguin tant la paraula "navegación" com la paraula "aérea").
  • OR - per ampliar la cerca i que mostri els resultats que continguin qualsevol de les paraules o frases al voltant d’aquest operador (navegacion OR aerea tornarà tots els resultats que continguin o la paraula " navegación" o la paraula "aérea" o ambdues).
  • NOT - per excloure els resultats que contenen la paraula que segueix a aquest operador (navegacio NOT aerea tornarà tots els resultats que continguin la paraula "navegació" excepte aquells que també continguin la paraula "aerea").
  • PARÈNTESIS - els parèntesi poden fer-se servir per agrupar termes de consultes en grups, i els operadors també poden aplicar-se a aquests grups. P. ex.: (navegacio OR aerea) AND (GPS).
    
 • Ordenació: els resultats de les cerques s'ofereixen ordenats per rellevància, tot i que tant aquesta ordenació com el nombre de resultats per pàgina es poden personalitzar activant la icona corresponent:

2.3. Llistats i filtres

Qualsevol pantalla del dipòsit també ofereix les següents opcions per poder recuperar els continguts:

Explora (llistats): el sistema ofereix llistats de tots els continguts d'una unitat editora/col·lecció, o de tot la comunitat UPCommons Vídeos ordenats per data, autor, autors secundaris (altres contribucions), títol o matèria:

 • Llistat de comunitats i col·leccions: permet la mateixa navegació que la pantalla principal del dipòsit però visualitzant, en una mateixa pantalla, totes les unitats editores i les seves col·leccions.
 • Llistat cronològic per data: permet accedir als registres cronològicament a partir de la seva data d'edició (addicionalment, la casella superior de cerca permet introduir directament un any concret).
 • Llistat d'autors: ofereix un llistat alfabètic de tots els autors (addicionalment, la casella superior de cerca permet introduir directament els cognoms dels mateixos).
 • Llistat d'altres contribucions: ofereix un llistat alfabètic de tots els autors secundaris o col·laboradors (addicionalment, la casella superior de cerca permet introduir directament els cognoms dels mateixos).
 • Llistat d’enregistraments: ofereix tots els llibres ordenats alfabèticament pel seu títol (addicionalment, la casella superior de cerca permet introduir directament les paraules als del mateix).
 • Llistat de temes: permet accedir als enregistraments a partir de les seves matèries, àmbits temàtics UPC i paraules clau ordenades alfabèticament (addicionalment, la casella superior de cerca permet introduir directament descriptors concrets).

  Atès que les fonts amb què s’indexen els vídeos són la Llista d'encapçalaments de matèries en català (LEMAC), així com la Library of Congress Subject Headings, la recuperació temàtica dels vídeos es pot fer tant en català com en anglès. 

Filtra: els continguts dels diversos apartats del dipòsit (pàgina principal, nivell d'accés, unitat editora i col·lecció), o els resultats d'una cerca concreta, es poden filtrar per aspectes concrets de possible interès (autors, unitats UPC, condicions d'accés,..):

 • Per exemple, el filtre que ofereix els vídeos d'un àmbit de coneixement concret, permet la recuperació dels vídeos corresponents a una de les especialitats cientificotècniques de la UPC:

3.- Com es visualitzen els vídeos?

UPCommons Vídeos incorpora un visor que permet visualitzar els enregistraments directament des de la pròpia plataforma:

També ofereix la possibilitat d’incorporar el visor del vídeo a qualsevol pàgina web, incrustant el codi ja preparat:

Finalment, es pot descarregar l’arxiu per visualitzar-lo en qualsevol dispositiu:

4.- Quines són les condicions d’accés?

Els enregistraments dipositats a UPCommons Vídeos es troben, en la seva majoria, disponibles en accés obert a Internet. En alguns casos, els autors dels vídeos dipositats en accés obert han concedit una llicència Creative Commons (CC) a la seva obra, la qual cosa permet als usuaris portar a terme alguns usos concrets (no permesos a la LPI), sense haver d'obtenir un permís previ.

Les condicions d'ús establertes per aquestes llicències es poden consultar activant la icona identificativa situada a la part inferior del registre del treball objecte de consulta:

5.- Existeix un servei d’alerta de novetats?

L’opció "Subscripcions" ofereix la possibilitat d'activar la recepció per correu electrònic d'avisos sobre els nous enregistraments dipositats a col·leccions concretes.

Per fer efectiva aquesta recepció cal seguir els passos següents:

 • Iniciar una sessió al dipòsit, des del botó "Inicia sessió" del marge dret superior:
 • Els membres de la UPC han d'introduir el nom d'usuari i la contrasenya LDAP UPC a l'espai "Inicia sessió > Inicia la sessió".
 • Els usuaris no UPC, previ registre, han d'autenticar-se a l'espai "Inicia sessió > Entrada (usuaris no UPC)".

 • En cas que un usuari no UPC hagi oblidat o vulgui canviar de contrasenya, ho pot fer en qualsevol moment posant el seu correu electrònic a http://upcommons.upc.edu/forgot? (moment a partir del qual rebrà un correu amb un enllaç on poder entrar directament la seva contrasenya).
 • Activar l'opció "Perfil" des de l'espai personal que apareix al marge dret superior:

 • Si s'escau, personalitzar la llengua amb què vol rebre les alertes, així com modificar/afegir les pròpies dades de contacte.
 • Seleccionar les col·leccions objecte d'interès des del menú desplegable existent a l'apartat "Subscripcions":

 • Si es vol cancel·lar una subscripció ja existent, activar el botó “Treure”, un cop seleccionada la mateixa.

En ambdós casos, activar sempre el botó inferior "Actualitza el perfil" (després de seleccionar o cancel·lar una subscripció concreta).

6.- Quines estadístiques d’ús es poden obtenir?

El sistema ofereix diverses dades estadístiques relacionades amb les visites i descàrregues fetes dels documents existents a qualsevol de les comunitats d'UPCommons.

 • Cal tenir en compte que "visita" és cadascun dels accessos a la pàgina (o pàgines) d'un ítem. Per tant, si s'accedeix 5 vegades a la mateixa pàgina, el sistema compta 5 accessos (tot i que tots ells provinguin de la mateixa persona).
 • Per altra part, es considera "descàrrega" l'acció de guardar o visualitzar en pantalla cadascun dels fitxers dels llibres. En aquest cas, les consultes dels arxius es comptabilitzen segons el percentatge del nombre total d’arxius que té el registre. Per exemple, si el document té 7 fitxers dels quals només se'n consulten dos, el sistema comptarà 2/7 parts de descàrrega. En canvi, si es graven i/o visualitzen tots els 7 fitxers del llibre, el sistema comptarà 1 descàrrega.
 • A més, si un mateix fitxer es guarda o s'obre dues o més vegades, el sistema compta el total de descàrregues fetes (tot i que totes elles provinguin de la mateixa persona).

6.1.- Dades globals

L'apartat "Estadístiques d'ús" del marge esquerre de la pàgina principal permet la consulta de diverses dades relacionades amb les visites i descàrregues dels documents de tot UPCommons, així com la comunitat UPCommons Vídeos:

 • Ítems més descarregats: ofereix els enregistraments de tot el dipòsit ordenats segons el nombre total de descàrregues que s'han fet dels mateixos, indicador que es pot obtenir del mes i any vigent, de l'any anterior o de tots els anys:

 • Estadístiques d'ús: proporciona el nombre total de visites i descàrregues que s'han fet dels llibres de tot el dipòsit des de l'any anterior, informació que es pot visualitzar per mesos i pels països des d'on s'ha fet la visita/descarrega:

6.2.- Dades de cada vídeo

Es pot obtenir el nombre total de visites i descàrregues fetes de cadascun dels vídeos dipositats activant la icona "Veure estadístiques d'ús" (al marge esquerre del corresponent registre bibliogràfic descriptiu):

Aquests totals es poden visualitzar pels països des d'on s'han fet les visites i descàrregues, així com pels anys i mesos en què aquestes es van portar a terme:

7. Quina adreça de contacte ofereix?

Podeu contactar amb els administradors de UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC a: https://upcommons.upc.edu/contact