Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Convocatories i Ajuts / Prueba de Concepto 2022

Prueba de Concepto 2022

Oberta la 2a convocatòria Prueba de Concepto del 2022 fins el proper 31 de maig a les 14h00, amb deadline intern UPC 26 de maig de 2022
Quan
17/05/2022 11:00 a 31/05/2022 14:00
On
https://www.aei.gob.es/noticias/celebrado-webinario-convocatoria-2022-ayudas-proyectos-prueba-concepto-0
URL de l'esdeveniment
Lloc web relacionat
Afegeix un esdeveniment al calendari
iCal

Informació general:

 • Data publicació de la convocatòria: 12/05/ 2022, Orden CIN/417/2022, de 4 de maig
 • Data presentació de sol·licituds: del 17 de maig a 31 de maig a les 14h00
 • Data de presentació interna UPC: 26 de maig de 2022.
 • Data prevista de resolució de la convocatòria: finals de l’any 2022
 • Pressupost de la convocatòria: 40 M€ en subvencions a la convocatòria 2022, amb fons del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea
 • Projectes susceptibles de ser finançats:
a) Convocatoria 2018 de ayudas a Proyectos de I+D+i «Retos investigación» correspondientes al Programa        Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Identificador BDNS: 412122. 
b) Convocatoria 2018 de ayudas a «Proyectos de I+D de Generación de Conocimiento» correspondientes al        Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de      I+D+i, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación        Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Identificador BDNS: 412118. 
c) Convocatoria 2019 de ayuda a Proyectos de I+D+i, en el marco de los Programas Estatales de                Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y de I+D+i              Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de      Innovación 2017-2020. Identificador BDNS: 472653.  

Característiques dels projectes:

 • Tipus: individuals o coordinats (en la mateixa modalitat que ho era al «Retos investigación» i/o «Proyectos de I+D de Generación de Conocimiento» 2018 i 2019 previ).
 • Durada dels projectes: 2 anys.
 • Pressupost: fins a 150.000 € per projecte (màxim per individual o coordinat).
 • Projectes orientats a progressar al menys en les primeres etapes del desenvolupament pre-competitiu i a facilitar la seva transferència o la seva explotació. Deuen saber ubicar-se en quina TRL es troben i a quina volen arribar.
 • Es contempla la presentació de propostes en diferents estats de maduració tecnològica (TRL), sempre que s’apreciï el caràcter finalista de la convocatòria.

Objectiu convocatòria:

 • Valoritzar els coneixements i resultats dels projectes de recerca finançats en les convocatòries prèvies «Retos investigación» i «Proyectos de I+D de Generación de Conocimiento»2018 i 2019, amb activitats addicionals que permeten confirmar el potencial innovador dels mateixos i facilitar la seva transferència. Els projectes Prueba de Concepto no podran estar orientats a la continuació de la recerca del projecte previ.
 • Les activitats dels projecte Prueba de Concepto estaran orientades a progressar en les primeres etapes del desenvolupament pre-competitiu, tot i que s’admetran sol·licituds en diferents estats de maduració.
 • Les propostes hauran de proposar un pla d’implementació que descrigui les activitats de valorització i transferència dels coneixements i resultats prevista, així com les actuacions que permeten reduir la incertesa sobre la seva viabilitat tècnica, comercial o social.
 • les patents i/o resultats de la recerca objecte de finançament no poden estar en copropietat amb empreses ni poden haver estat transferits o llicenciats en el moment de la sol·licitud de l'ajut.

Requisit de l’entitat sol·licitant: 

Organisme de recerca i difusió de coneixement: tota entitat (universitats o centres de recerca, organismes de transferència de tecnologia, intermediaris d’innovació o entitats col·laboratives reals o virtuals orientades a la recerca, etc.) independentment de la seva personalitat jurídica (de dret públic o privat) o de la seva forma de finançament, amb l’objectiu principal de realitzar de manera independent recerca fonamental, recerca industrial o desenvolupament experimental o difondre àmpliament els resultats d’aquestes activitats mitjançant l’ensenyament, la publicació o la transferència de coneixements.

Requisits dels sol·licitants (Art. 38):

 • IP serà almenys 1 dels 2 que consti com IP al «Retos investigación» i/o «Proyectos de I+D de Generación de Conocimiento» 2018 i 2019 previ.
 • Mateixos requisits de participació i vinculació per a l’IP, Equip d’Investigació i Equip de Treball que els de la convocatòria PID

Activitats que es poden finançar (Art. 39.5):

 • Desenvolupament necessari per a la conversió dels resultats de la recerca en un procés de creació de valor amb potencial innovador.
 • Anàlisis de viabilitat tècnica, comercial o social dels resultats.
 • Obtenció de prototipus tecnològics, demostració a escala pilot, proves amb usuaris finals o d’altres activitats que permetin la validació del resultat, procés o producte, i el seu pas a escala real.
 • Establiment de contactes amb empreses, i d’altres agents socials, organitzacions culturals, responsables de polítiques i serveis públics oi d’altres potencials usuaris finals dels resultats del projecte.
 • Protecció del coneixement i gestió estratègica dels drets de propietat industrial i intel·lectual.
 • Elaboració de model de negoci, i previsions financeres per etapes posteriors.
 • Actuacions inicials per a la creació de una empresa (spin off).
 • Activitats de formació, mentoria o assessoria, que contribueixin a desenvolupar i enfortir les capacitats d’innovació i emprenedoria de l’equip investigador.  

Despeses elegibles (Art. 40):

 • Despeses de personal, el qual haurà d’estar dedicat exclusivament al projecte. En el cas d’organismes i entitats del sector públic, el personal estarà contractat sota qualsevol modalitat de contractació segons la legislació vigent i amb les normes a les que estigui sotmès el beneficiari. Es deuran complir amb les normes de publicitat de les bases (referència al projecte, logos i fonts de finançament). NO personal propi ni en formació.
 • Costos de mobilitat (viatges, dietes, assegurances o visats) directament vinculats amb el projecte.
 • Costos d’adquisició, lloguer, reparació d’actius materials, com instrumental, equipament cientificotècnic i informàtic (amortitzable), material bibliogràfic i d’altres elements necessaris directa i exclusivament vinculats amb l’execució del projecte.
 • Costos d’adquisició de material fungible, subministres i productes similars. NO material d’oficina ni material fungible informàtic.
 • Costos d’adquisició d’actius immaterials, incloent programes d’ordinador de caràcter tècnic, amb vinculació directa amb el projecte. NO seran elegibles despeses d’emmagatzemat al núvol, exceptuant els casos en els que la temàtica del projecte així ho exigeix
 • Costos de serveis en assessorament en matèria d’innovació com consultoria de gestió, estudis i anàlisis de viabilitat tècnica, comercial o social, assistència tecnològica, serveis de transferència tecnològica, investigació de mercats, serveis d’etiquetat, qualitat, assaig i certificació.
 • Costos de sol·licitud de propietat industrial o intel·lectual i costos de manteniment. NO elegibles les despeses d’ampliació, extensió o renovació de patents no generades durant el període d’execució del projecte, excepte els derivats de patents generades durant o amb posterioritat a l’execució del projecte original del que deriva el PdC i directament relacionades amb els resultats objecte de la Prueba de Concepto.
 • Costos derivats de la formació del personal o mentoria, associat a l’actuació, contractada a tercers, incloent els costos inherents a la preparació de les actuacions formatives i el material docent o formatiu. NO material d’oficina.
 • Costos de bancs de dades, us i gestió de repositoris de dades i biblioteques tècniques.
 • Costos de publicació i difusió de resultats, inclosos aquelles publicacions a revistes d’accés obert que contin amb procediments de revisió reconeguts. S’haurà de fer constar la referència del projecte i el finançament per part de l’Agència i del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea, incloent els logos preceptius.
 • Costos d’inscripció a seminaris, conferències, jornades tècniques especialitzades i directament relacionades amb les activitats de la proposta, del/de la IP, de l’equip de recerca i del personal que participi en l’ equip de treball que figuri a la memòria cientificotècnica del projecte o als informes cientificotècnics. NO se considera elegible les despeses d’inscripció a congressos.
 • Costos d’utilització de serveis centrals de l’organisme sempre i quan tinguin tarifes públiques calculades conforme a comptabilitat de costos.
 • Costos d’utilització i accés a les Infraestructures Científiques i Tècnics Singulars (ICTS) i grans instal·lacions científiques, nacionals i Internacionals, sempre i quan l’accés al servei no sigui gratuït.
 • Despesa derivada de l’informe d’auditor, que haurà d’aportar-se a la justificació econòmica, amb un límit màxim de 1.200,00 euros.
 • Costos indirectes: 15%

Novetats respecte anterior convocatòria:

 • El formulari electrònic de sol·licitud inclou dos nous formularis:
  • Propietat de Resultats: en el que es declararà la informació sobre la entitat o entitats propietàries dels coneixements o resultats de la recerca objecte del projecte de Prueba de Concepto, i la situació actual de transferència i protecció de resultats.
  • Verificació del «Principio DNSH»: en el que se presentarà un anàlisis d’aquest principi a fi de valorar que el projecte no ocasiona al llarg de tot el seu cicle de vida un perjudici significatiu, directe o indirecte al medi ambient..
 • Excepcionalment, en el cas de que el projecte del que deriva estigués dirigit per un/a únic/a IP i, en la data 17/05/2022 aquesta persona no pogués dirigir el projecte de Prueba de Concepto por haver-se jubilat, no encontrar-se en servei activo o haver mort, el Prueba de Concepto podrà ser dirigit per altre persona que hagi participat a l’equip de recerca del projecte del que deriva. També aplicable a aquells projectes que van ser dirigits per dos IP i els dos concorren a les situacions indicades.
 • La realització del projecte de Prueba de Concepto haurà de ser en la mateixa forma –individual o coordinada– que el projecte de recerca finançat del que deriva, menys en el cas de projectes de recerca coordinats en els que solament va obtenir finançament el subprojecte coordinador o en els que sols un dels subprojectes de recerca inicials poden contribuir a presentar un projecte de Prueba de Concepto.

Informació Taller RedTransfer:

Redtransfer organitza el proper 24 de maig el taller Ciencias Matemáticas, Físicas, Químicas e Ingeniería y Ciencias de la Vida per a proporcionar orientació tècnicas sobre els diferents aspectes de la Convocatòria Prueba de Concepto (Orden CIN/417/2022, de 4 de mayo), per a una major qualitat de les propostes.