Documentació de suport

Presentació que conté una sèrie de pautes i explicacions teòriques per tal de verificar la viabilitat d'un projecte empresarial.

Conté una sèrie de pautes que tot emprenedor o emprenedora hauria de seguir a l'hora d'elaborar el seu Pla d'Empresa.

Resumeix tots els aspectes tècnics i organitzatius que concerneixen a l'elaboració dels productes oa la prestació dels serveis.

Tracta d'analitzar si el projecte reuneix les condicions de rendibilitat, solvència i liquiditat necessàries per fer-ho

Es defineixen els treballs a realitzar en cadascuna de les fases marcant-nos un planning en el temps (amb els diferents fites) i les necessitats (econòmiques i recursos humans) necessàries en cadascuna d'elles.

Indica la identitat del negoci mitjançant un marc general de funcionalment de l'empresa a llarg ternimi. Alguns elements que ha de contenir són: missió, visió, valors, objectius, plans d'acció, etc.

Formulari per sol·licitar l'autorització per prestar serveis en societats mercantils participades per la UPC.