Cristina Dantart Puig i Jordi Anglada Creixell

La UPC de fa temps que impulsa el Pla de biodiversitat dels Jardins de Torre Girona, al Campus Nord. https://sostenible.upc.edu/ca/compromis-upc/biodiversitat

Es tracta d’un espai amb una creixent pressió d’infrastructures que en els darrers temps s’ha vist incrementada per les obres de l’edifici del BSC. Aquesta setmana hem observat que s’han iniciat una sèrie d’actuacions: ampliació del perímetre afectat per les obres, execució de rases i moviments de terres, de les quals no en tenim cap notícia pública sobre el seu abast i conseqüències.

Voldríem demanar si s’ha realitzat algun informe d’impacte ambiental sobre el conjunt d’aquestes actuacions, per tal que el Pla de biodiversitat no es vegi afectat. Els jardins de Torre Girona són espai verd singular, i cal preservar la flora i fauna existents. La rasa ja oberta pot afectar a espècies d’especial interès com el llentiscle, pins i una olivera centenària.

En tot cas, donada la celeritat de les obres, pensem que cal actuar amb urgència.