Miquel Soriano, vicerector de Personal Docent i Investigador

Una de les múltiples conseqüències de les restriccions legals i econòmiques que han viscut en els darrers anys les universitats públiques catalanes és l’absència de convocatòries de places de catedràtic/a (ja siguin de catedràtic/a d’universitat o catedràtic/a contractat/contractada). En el cas de la UPC, la darrera convocatòria orientada a la promoció dels professors/professores titulars d’universitat (TU) o de professors/professores agregats/agregades que disposen de l’acreditació corresponent és de l’abril del 2011. Cal dir que a la convocatòria 2013 del programa Serra Húnter hi havia dues places de catedràtic/a contractat/contractada, però orientades a la captació de professorat en àrees on hi havia necessitat estratègica. Aquesta situació ha tingut diversos efectes negatius: per una banda, no s’ha pogut satisfer el dret a la progressió en la carrera professional de personal de molta vàlua a la nostra universitat i, per altra, hi ha hagut una descompensació en les plantilles, ja què les jubilacions dels Catedràtics d’Universitat (CU) no han estat compensada amb nous catedràtics.

Amb l’objectiu de resoldre o almenys paliar aquests problemes, el Real Decret-Llei 10/2015, d’11 de setembre (BOE 12-09-2015), en la seva disposició final segona, modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, establint la possibilitat de promoció interna. Cal dir que aquesta promoció interna s’ha d’entendre d’una forma diferent al que estem acostumats: les convocatòries corresponents estan restringides a professors titulars (de qualsevol universitat de l’Estat espanyol), i també a investigadors i científics acreditats. Aquestes places no computen en el càlcul de la taxa de reposició.

El principal inconvenient de l’aplicació d’aquesta llei és el fet que el nombre de places d’aquestes convocatòries no pot ser superior al de places de funcionari que siguin objecte d’oferta d’ocupació pública de torn lliure en el mateix any. De tots és sabut que des de la Direcció General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya hi ha hagut una aposta ferma pels contractes laborals. En aquest sentit, en estricta aplicació del Real Decret-Llei les universitats catalanes no podem convocar aquest any cap plaça de promoció interna a càtedra, ja que la nostra oferta d’ocupació pública de torn lliure només ha contemplat places per a l’accés de professorat laboral permanent, en la categoria de professor/a agregat/ada, i no de professors dels cossos docents.

Aquesta situació vulnera completament el legítim dret de promoció que tenen els professors/es TU amb acreditació de CU. En aquest sentit estem lluitant per a que hi hagi una modificació del Real Decret-Llei quant a que la limitació sigui el nombre de places de professorat permanent (i no només funcionaris). Una altra solució possible és que per al 2016 l’oferta d’ocupació pública de torn lliure sigui de places de funcionari en comptes de professorat laboral, però aquesta solució no permetria treure cap convocatòria el 2015.