Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / La UPC / Sistemes d'informació/TIC

Sistemes d'informació/TIC

Els principals projectes del curs 2019-2020 han estat derivats del full de ruta que es va establir en el Pla estratègic TIC de la UPC (PETIC 2021), així com altres projectes TIC sobrevinguts per donar resposta a la situació d’emergència de crisi sanitària provocada per la COVID-19:

Desplegament de gSuite

Desplegament de l’entorn gSuite per a tot el col·lectiu de la UPC, començant pel correu electrònic i el calendari, i posteriorment l’entorn d’emmagatzemament (Drive), les eines bàsiques de treball en col·laboració (Meet i xat) i tot el paquet ofimàtic associat.

ATENEA i ATENEA Exams

En relació amb l’increment rellevant de l’ús del campus virtual durant la crisi ocasionada per la COVID-19, s’han dut a terme accions tècniques per reforçar la infraestructura d’Atenea per ampliar tant la potència de còmput com la d’emmagatzematge, així com el corresponent creixement del sistema de backup. Aquestes accions han permès suportar l’augment de càrrega i volum d’usuaris connectats al mateix temps, que ha estat un 30 % superior a l’habitual.

Pel que fa a les funcionalitats, s’ha creat un nou entorn d’alt rendiment Atenea Exams, per prevenir el desbordament en els exàmens en línia durant la pandèmia, que permet repartir la càrrega del servei i garantir-ne una execució correcta. Aquest nou entorn també s’ha integrat a Atenea per recollir les qualificacions dels exàmens.

Altres millores que s’han implementat han estat la sincronització de grups d’Atenea amb grups de gSuite i la incorporació del document d’integritat acadèmica.

Millores a ATENEA TFE i ATENEA PhD

A ATENEA TFE s'ha dissenyat un nou tauler per als gestors acadèmics, els directors i directores i els tribunals, a fi de millorar el seguiment dels treballs de fi d'estudis, i s'ha afegit per al gestor acadèmic la funcionalitat de poder compartir el treballs amb tribunals externs.

A ATENEA PhD, s'hi ha afegit una funcionalitat per al gestor acadèmic que li permet compartir amb un revisor extern el pla de recerca i la tesi.

Ap UPCEstudiants

Aquest curs s’ha implementat la primera versió de l’aplicació mòbil UPC Estudiants, disponible en català, castellà i anglès i que ofereix informació pràctica per al dia a dia a la Universitat. Se n’ha avançat la implementació per poder oferir informació actualitzada durant l’emergència sanitària i, progressivament, se n’aniran incrementant els recursos i serveis.

Aules pera una docència híbrida

Arran de la pandèmia de la COVID-19, s’ha dut a terme un projecte d’adequació dels espais docents dels centres docents per donar suport a un aprenentatge híbrid, que consisteix a dotar-los d’aules per a la transmissió en directe, la captura de vídeo i la integració de micròfons i altaveus.

Convenis de cooperació educativa

S’ha iniciat el desenvolupament del nou gestor de convenis de cooperació educativa (CCE), que implicarà una renovació tecnològica i inclourà un nou portal d'empreses, així com la integració de la facturació mitjançant SAP i la signatura electrònica. El projecte el desenvolupen la Unitat Transversal de Gestió del Campus de Terrassa, pel que fa al desenvolupament del mòdul de la borsa de convenis, i la unitat PRISMA de l'Àrea TIC, per a la gestió del conveni.

Migració SPA - UXXI

El novembre de 2019 es va iniciar el projecte de migració del sistema de gestió de recursos humans, basat en l’ERP SAP HCM, al nou sistema Universitas XXI RRHH. Durant aquest període, s’ha avançat en la migració de dades entre ambdós sistemes i en l'adequació i integració amb els sistemes de la UPC.

Business intelligence

S’ha dissenyat el model d’arquitectura i s’ha desenvolupat la plataforma tecnològica corporativa de business intelligence de la UPC, consistent en un servei complet d'infraestructura i software de base (BI i ETL).

Drac 3.0

Coincidint amb el 10è aniversari del DRAC, el descriptor de la recerca i l'activitat acadèmica de la UPC, se n’ha posat en marxa la versió 3.0, que, entre altres millores, inclou el recull d’actuacions vinculades als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) per tal d’incrementar el coneixement que en té la mateixa comunitat UPC, fer-ne un seguiment i fer-les visibles a la societat. També s’han implementat millores en el cercador, l'edició del currículum, les notificacions i la integració amb altres sistemes de la UPC.

Timesheets

S’ha implementat la nova eina Timesheets, que suposa una renovació completa del sistema tant pel que fa a funcionalitats com a tecnologia i usabilitat, i l’adaptació als nous requisits per a la gestió dels projectes de recerca i la justificació dels ajuts de diferents tipologies de convocatòries.

CRM

S’ha iniciat la implementació de la CRM (customer relationship management), basada en el programari lliure Odoo i que, en primera instància, s’orienta al Servei de Comunicació per gestionar les accions de promoció dels estudis.

Mèrits de gestió del PDI

S'ha completat la refactorització i millora tecnològica de l'aplicació de mèrits de gestió del PDI, amb una reimplementació interna i la millora i actualització de la interfície d'usuari.

Videoteca

S’ha posat en marxa Zonavídeo UPC, la plataforma per a la publicació de vídeos a Internet, basada en Pumukit (plataforma de publicació de vídeo de codi obert de la Universitat de Vigo). Especialment dissenyada per proporcionar aquest servei a la comunitat UPC, permet publicar tant vídeos de caràcter docent (materials docents, innovació, jornades), com de divulgació de la recerca o de promoció institucional. El servei està disponible de moment en una versió beta i anirà incorporant progressivament noves funcionalitats.

La plataforma Zonavídeo UPC està dissenyada per facilitar al PDI i el PAS de la Universitat la publicació de vídeos en accés obert o amb accés restringit amb contrasenya.

Millores en el Genweb

Cal destacar la incorporació d’un nou disseny, el Rob Theme, que permet un disseny coherent amb el web institucional de la UPC i afegeix noves plantilles per dissenyar pàgines, així com la incorporació d’una nova vista amb un cercador de continguts i filtres per etiquetes que permet una gestió dels continguts millor.

Millores en el web de Doctorat

S’ha desenvolupat el nou web de l'Escola de Doctorat, implementant millores en la introducció i publicació de la informació dels programes, i la integració amb Prisma i CRAC per garantir l’extracció i visualització de dades.

Xarxa wifi de la UPC

Aquest curs s’ha aprovat un projecte de renovació de 420 equips d’accés (AP) i 2 controladors que formen part de la xarxa wifi de la UPC, que permeten millorar les prestacions i característiques de la xarxa.

Millora de la seguretat perimetral per als Serveis TIC de la UPC

També aquest curs s’ha aprovat posar en marxa un nou sistema de protecció perimetral avançat, mitjançant tallafocs en les aplicacions i tècniques de defensa contra atacs de denegació de servei (no volumètriques) no resoltes per la plataforma del CSUC.

VPN UPClink

S’ha ampliat la capacitat del servei VPN UPClink amb l’adquisició de llicències i complements per a l’equipament actual, cosa que ha permès passar de 1.500 a 2.000 usuaris simultanis.

Eines TIC desenvolupades en l’àmbit de l’administració electrònica

-Certificats acadèmics en format electrònic: s’ha posat en marxa, mitjançant l’e-Secretaria, la sol·licitud de certificats acadèmics personals de grau i màster en format electrònic. El certificat acadèmic emès digitalment consta d’un únic document amb la informació en tres idiomes (català, castellà i anglès) i incorpora la signatura digital de la UPC.

-Sol·licitud del títol: aviat s’haurà incorporat a l’e-Secretaria el tràmit perquè els estudiants i les estudiants puguin sol·licitar el títol telemàticament, amb tota la gestió de la documentació associada.

-Reclamacions d'impagament de matrícula: també s’ha treballat el procés d’automatitzar la gestió de les reclamacions de pagaments de matrícula utilitzant les eines de l’administració electrònica: portafirmes, gestor documental i notificació electrònica.

-Motor de tràmits: s’han implementat millores en el motor que han permès incrementar els tràmits publicats a la Seu Electrònica.

-eTramita: el gener de 2020 es va posar en marxa la versió inicial d’un nou sistema per a la tramitació de documents interns que no provenen de cap procediment informatitzat. Aquest sistema permet tramitar aquests documents, enviar-los a signatura i endreçar-los en el gestor documental.  De moment, s’hi han incorporat les sol·licituds i la tramitació electrònica de documents dels àmbits de gestió acadèmica, recerca, personal i desenvolupament organitzatiu.

-eNotifica: s’ha desenvolupat un sistema per fer notificacions electròniques basat en la solució e-NOTUM del CAOC. Permet generar notificacions i comunicacions electròniques amb totes les garanties jurídiques. També s’hi ha incorporat la gestió d’accés per unitats, que permetrà que cada usuari només pugui tenir accés (cercar, crear, consultar) a les notificacions de la unitat a la qual pertany.

-Gestor documental: s’està finalitzant el projecte per posar en marxa el nou gestor documental gDOC, basat en la plataforma del Gestor Documental Consorciat (GCD) del Consorci de Serveis Universitaris, i s’abandonarà Documentum. Aquest projecte implica una renovació tecnològica i aporta millores funcionals. Actualment s’està duent a terme el procés de migració de les sèries documentals i l’adaptació dels sistemes d’informació a gDOC.

-Gestor d’expedients: s’ha iniciat el desenvolupament d’una nova eina per a la gestió d'expedients integrada en el registre electrònic i tota la resta d'eines de l'entorn d'administració electrònica de la Universitat.

Seguretat informàtica i proteció de dades

Aquest curs ha estat marcat per la substitució de la presencialitat en l'àmbit docent, laboral i de govern per classes o reunions virtuals. S'han actualitzat els procediments i protocols propis de la Universitat per garantir el compliment de la legislació pel que fa al tractament de les dades personals, com la imatge i la veu, i per garantir la seguretat en el teletreball i en el campus virtual ATENEA. 
         
Així mateix, s'ha treballat per garantir els drets dels estudiants i les estudiants pel que fa a la protecció de les dades personals, i el seu compromís d'integritat acadèmica en el procés d'avaluació en remot.

Tots els processos administratius de la Universitat que van ser adaptats per poder-los fer en remot han estat analitzats en relació amb els riscos d'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat o bé l’ús inadequat, incloent-hi els processos organitzatius, com ara les reunions dels diferents òrgans de govern de la Universitat.

En aquest sentit, una bona part de les accions desenvolupades en l'àmbit de la seguretat informàtica i la protecció de dades personals s'han treballat conjuntament amb la resta d'universitats catalanes, mitjançant el CSUC. 
           
També aquest curs, s'ha definit una nova arquitectura de protecció perimetral avançada, mitjançant tallafocs en les aplicacions i tècniques de defensa contra atacs de denegació de servei no volumètriques, que es preveu que estiguin operatius el proper curs.