Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Responsabilitat i projecció social / Responsabilitat social

Responsabilitat social i qualitat

Igualtat de gènere

Aquest curs s’ha continuat desplegant el III Pla d’igualtat. El Consell de Govern ha aprovat la competència transversal de gènere a tots els graus de la UPC. A més, la Universitat ha publicat el nou quadre de comandament de dades desagregades per gènere, que permet analitzar les dades de la UPC d’una manera visual i àgil.

Aquest curs també ha tingut lloc la I Setmana de la Dona UPC (febrer de 2020), impulsada des del Vicerectorat de Compromís Social i Igualtat i que s’ha celebrat amb diferents activitats organitzades pels centres docents de la UPC. En aquest context, s’ha organitzat la jornada Incorporació de la perspectiva de gènere als processos d'avaluació i acreditació. Al mes de juliol, s’ha celebrat, de manera virtual per la pandèmia, el cicle de sessions La perspectiva de gènere en la docència, adreçades als centres docents i el PDI . S’hi van inscriure 292 persones.

També aquest curs el Consell de Govern ha aprovat l'actualització del protocol per a l’abordatge de l’assetjament sexual entre l’estudiantat. S’han organitzat, també en format virtual per la pandèmia, marxes exploratòries en el Campus Nord i el Campus del Baix Llobregatper conèixer les percepcions de seguretat de les estudiants. 

 

Inclusió i discapacitat

Amb el desplegament del I Pla d'inclusió, s’ha continuat treballant per garantir que tot l’estudiantat amb necessitats de suport educatiu (discapacitat i trastorn d’aprenentatge) accedeixi als estudis superiors amb igualtat d’oportunitats. El curs 2019-2020 hi havia matriculats 168 estudiants amb certificat de discapacitat acreditat de més del 33 %. També s’han atès 100 estudiants amb discapacitat i altres afectacions en coordinació amb els responsables d’inclusió dels centres (RIC) i entitats externes.

D’altra banda, el Consell de Govern ha aprovat les Recomanacions per dur a terme proves d’avaluació virtuals inclusives, en què s’estableixen els criteris d’inclusió i el llistat de possibles situacions per a l’estudiantat amb necessitats educatives especials. Durant el curs 2019-2020, també s’ha iniciat el Servei de benestar psicològic inicialment adreçat a l’estudiantat per afavorir-ne l'adaptació al món universitari, l'estabilitat personal i el rendiment acadèmic. Amb la pandèmia, aquest servei s’ha ampliat al PDI i el PAS de la Universitat. També s’han realitzat sessions de mindfulness virtuals per enfortir el benestar emocional dels diferents col·lectius universitaris. S’ha ofert el servei de subtitulació simultània de les classes o intèrpret de llengua de signes a l’estudiantat sord perquè puguin continuar les classes amb igualtat d’oportunitats.

Aquest curs, s’ha celebrat la 3a edició del Meetup d’inclusió per a l’estudiantat amb trastorn de l’espectre autista (TEA), projecte guardonat amb el I Premi de Responsabilitat Social UPC. A més, s’ha continuat treballant en l’accessibilitat als espais. D’una banda, amb la Mapathon de Terrassa, una acció col·laborativa amb 80 voluntaris i el resultat de la detecció de 320 punts crítics en accessibilitat física i sensorial. I, de l’altra, amb el Pla d'accessibilitat dels serveis de la ciutat de Barcelona. El projecte ha permès fer el diagnòstic dels espais interiors dels Campus Diagonal Nord i Sud, l’FNB i l’EEBE i comparar-lo amb la resta d'universitats.

Pel que fa a la inserció laboral de l’estudiantat amb discapacitat,s’han ampliat les relacions amb les entitats següents: Fundació ONCE, Fundació Seeling y Conde, Prevent, Adecco, HP i COCEMFE. A més, s’ha continuat treballant en xarxa amb les universitats catalanes a través d’UNIDISCAT i les universitats espanyoles a través de SAPDU.


Sostenibilitat i col·laboració

La Universitat va aprovar, el maig de 2019, la Declaració sobre l’estat d’emergència climàtica i, durant tot l’any, s’ha treballat en la definició de l’estratègia d’acció climàtica de la Universitat, que s’ha d’aprovar a l’octubre de 2020. Paral·lelament, s’ha fet el primer inventari d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Per promoure l’autoconsum energètic s’ha instal·lat una planta fotovoltaica de 150 kW i en l’àmbit de l’eficiència s’ha renovat la de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. A més, s’ha elaborat el certificat energètic de 33 edificis, amb la participació d’estudiants. En el marc del projecte estratègic Hub Recircula UPC-AMB, s’ha dut a terme la segona edició del Recircula Challenge, aquest cop de manera virtual, dedicada al tèxtil esportiu. Finalment, en l’àmbit de la prevenció i la gestió de residus, s’ha treballat en la reducció d’ampolles de plàstic per beure aigua amb la instal·lació de fonts a tots els campus i s’han aprovat les mesures per dotar la Universitat dels mitjans necessaris per fer una gestió correcta dels residus derivats de la COVID-19, mitjançant els Punts UPC Recircula i la reducció de papereres individuals.

En l’àmbit de la col·laboració i la innovació en la gestió, s’ha continuat treballant, amb les unitats de gestió, en l’evolució del programa Nexus24 cap al model de projectes transversals i en la incorporació del treball col·laboratiu a projectes estratègics. La pandèmia ha facilitat que emergeixin dos projectes col·laboratius. El primer, la xarxa de suport mutu Gsuite, que ha permès dissenyar un servei de suport a la transició a l’entorn Gsuite per resoldre dubtes en temps de confinament, amb unes 20 persones impulsores i més de 300 participants. El segon, la creació d’un grup de treball estable per reflexionar sobre la transició digital de la UPC.

 

Cooperació al desenvolupament i voluntariat social

Aquest curs, tot i l’afectació de la pandèmia de la COVID-19, s’ha treballat per impulsar i donar visibilitat a la cooperació per al desenvolupament i el voluntariat social. Cal destacar l’aprovació de l'Estratègia UPC de cooperació 2021, un pla de treball aprovat pel Consell de Govern que defineix les línies prioritàries per als dos pròxims anys i que planteja intervencions amb més impacte, més visibilitat i més transversalitat en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament. El pla estableix 3 eixos prioritaris: la formació STEAM a l’Àfrica subsahariana (posant el focus en la perspectiva de gènere); les tecnologies i actuacions per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic orientades a comunitats i col·lectius vulnerables i els projectes sobre processament i anàlisi de dades, i l’aplicació social en contextos de vulnerabilitat.

Cal esmentar la posada en marxa de la xarxa de responsables de cooperació i sostenibilitat dels centres docents.

Tot i les restriccions derivades de la pandèmia, que afecten greument la mobilitat internacional, s’han engegat 38 projectes en la convocatòria anual del CCD en suport a projectes de cooperació per al desenvolupament i s'hi destinaran 144.000 €.

La UPC va impulsar, durant l'abril de 2020, dues convocatòries extraordinàries COVID-19 d'ajuts per fer projectes en l'àmbit internacional i local, per fer front a les conseqüències de la pandèmia. El resultat va ser la posada en marxa de 20 iniciatives, a les quals es van assignar 145.000 €, a càrrec dels recursos vinculats a la Campanya UPC 0,7%.

El CCD ha mantingut una línia de suport a les associacions de cooperació de la Universitat i ha obert una nova convocatòria orientada a la concessió d’ajuts predoctorals per fer tesis en recerca per al desenvolupament humà.

Cal destacar que, aquest curs, el programa UPC Reutilitza, gestionat de manera conjunta per l’associació Tecnologia per a Tothom (TxT) i el CCD, ha estat guardonat amb el 1r Premi de Compromís Social a la UPC. Hi han participat 477 persones.

La UPC ha iniciat una col·laboració internacional amb la xarxa Greening Africa Together, una iniciativa de la Technische Universität Berlin per impulsar projectes contra l'emergència climàtica i ecològica conjuntament amb estudiants de les universitats africanes i comunitats locals. La UPC col·labora en altres tres projectes, a Benín, Uganda i Kènia per als qual el CCD ha destinat 8.000 € per finançar la mobilitat i l’estada de l'estudiantat participant.

El programa universitari de cooperació i solidaritat se sustenta en la Campanya UPC 0’7 %, que suma a l'aportació institucional les aportacions voluntàries del PAS, el PDI i l’estudiantat.