Vés al contingut (premeu Retorn)

Butlletí UPC 155


Consell de Govern · 28/04/2014

Punt
Titol punt
1.
Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2.
Informe del rector (accés al document)
3. Temes informatius
3.1
Nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació (accés al document)
4. Acord 73/2014 del Consell del Govern pel qual s'aprova la desadscripció  a la UPC de l'Escola Universitrària Politècnica de Mataró (accés al document)
5. Ratificació d'acords i informació de les comissions del Consell de Govern
Comissió d'Economia i Infraestructures
5.01
Acord 74/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació de les bases d'execució del pressupost (accés al document)
5.02
Acord 75/2014 del Consell de govern pel qual s'aprova la formalització de la despesa pluriennal per ala contracció conjunta i consorciada (CSUC) del servei d'impressió, inclosos copiat i digitalització, i l'explotació i gestió de entres de repografia de la UPC (accés al document)
5.03
Acord 76/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la formalització de la despesa pluriennal per a la contractació de la renovació de les infraestructures del sistema d'informació Prisma per a la gestió dels estudis de la UPC (accés al document)
5.04
Acord 77/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la formalització de la despesa pluriennal que comporta l'acord transaccional entre la UPC, el COEIC i l'AEIC (accés al document)
5.05
Acord 78/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la formalització de la despesa pluriennal per a l acontractació de les auditories de les justificacions de costos dels projectes europeus (accés al document)
5.06 Acord 79/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació dels estatuts de la fundació Parc UPC (accés al document)
5.07 Acord 80/2014 del Consell de Goven pel qual s'aprova la modificació dels estatus de la fundació CIT UPC (accés al document)
5.08 Acord 81/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació dels estatuts de la fundació b_TEC (accés al document)
5.09 Acord 82/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació de l'encàrrec de gestió de la fundació b_TEC (accés al document)
5.10 Acord 83/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'expedient d'alteració 003/2013 del presssupost 2013 (accés al document)
Comissió de Recerca
5.11 Acord 84/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprovala normativa de punts PATT RDI (accés al document)
5.12 Acord 85/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la sol·licitud de congressos notables (accés al document)
5.13 Acord 86/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la valoració de premis, concursos d'arquitectura, comissariat d'expossició, article sobre l'obra i capítols de llibres amb proposta de punts PAR per al càlcul del PAR 2013 (accés al document)
5.14 Acord 87/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la sol·licitud de pertànyer a dos grups de recerca de la UPC (accés al document)
Comissió de Desenvolupament Estatutari
5.15 Acord 88/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Departament de Construccions Arquitectòniques I (accés al document)
5.16 Acord 89/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Departament de Matemàtica Aplicada I (accés al document)
5.17 Acord 90/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (accés al document)
5.18 Acord 91/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació parcial del Reglament d'organització i funcionament del Departament de Projectes Arquitectònics (accés al document)
Comissió de Personal i Acció Social
5.19 Acord 92/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Pla de prevenció de riscos laborals (accés al document)
5.20 Acord 93/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprovala convocatòria de plaçes de professorat lector (accés al document)
5.21 Acord 94/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la convocatòria 2014 de permisos de mobilitat externa del PDI (accés al document)
5.22 Acord 95/2014 del Consell de Govern pel qual s'arpova l'assignació del complement bàsic de recerca PDI-F 2012 (sexennis CNEAI) (accés al document)
5.23 Acord 96/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'estimació del recurs per a l'assignació del complement addicional de recerca (1a convocatòria 2013) (accés al document)

Comissió de docència i estudiantat
5.24 Acord 97/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la normativa acadèmica dels estudis de grau per al curs 2014-2015 (accés al document)
5.25 Acord 98/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la normativa acadèmica dels estudis de màster universitari per al curs 2014-2015 (accés al document)
5.26 Acord 99/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el calendari acadèmic 2014-2015 (accés al document)
5.27 Acord 100/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la pròrroga de la vigència per al curs 2014-2015 de la normativa d'estudis de 1r, 1r i 2n i 2n cicles per al curs 2013-1014 (accés al document)
5.28 Acord 101/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la memòria de dobles titulacions de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aereonàutica de Castelldefels (accés al document)
5.29 Acord 102/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la memòria definitiva i pla d'etudes del màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació - itinerari ETSETB (accés al document)
5.30 Acord 103/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la memòria definitiva i pla d'estudis del màser universitari en Enginyeria Electrònica - ETSETB (accés al document)
5.31 Acord 104/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la memòria definitiva i pla d'estudis del màster universitari en Fotònica (màster interuniversitari amb la UB i la UAB) - ETSETB (accés al document)
5.32 Acord 105/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la memòria definitiva i pla d'estudis del màster universitari en Enginyeria Industrial - intinerari ETSEIAT (accés al document)
5.33 Acord 106/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la memòria definitiva i pla d'estudis del màster universitari en Enginyeria de Mines - EPSEM (accés al document)
5.34 Acord 107/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la memòria definitiva i pla d'estudis del màster universitari en Enginyeria de l'Energia - itinerari EUETIB (accés al document)
5.35 Acord 108/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la memòria definitiva i pla d'estudis del màster universitari en Estadística i Investigació Operativa (màster interuniversitari amb la UB) - FME (accés al document)
5.36 Acord 109/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la memòria definitiva i pla d'estudis del màster universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat - Insititut de Sostenibiltat (accés al document)
5.37 Acord 110/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la memòria definitiva i pla d'estudis de l'Erasmus Mundus Master in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI) - FIB (accés al document)
5.38 Acord 111/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'oferta d'activitats susceptibles de ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció per al curs 2014-2015 (accés al document)
6. Assumptes de tràmit

Consell Social · 05/05/2014

Punt
Titol punt
1.
Aprovació acta de la sessió anterior
2.
Informe del president
3. Informe del rector (accés al document)
4. Informe de la gerent (accés document 1) (accés document 2)
5. Informe de la presidenta de la Comissiò Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin

5.1. Acord del Consell Social d'aprovació del mínim anual en la sol·licitud d'autorització per comprometre despeses pluriennals i de la modificació de l'article 20 de les bases d'execució del pressupost 2014 (accés al document)

5.2 Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació conjunta i consorciada (CSUC) del servei d'impressió, inclosos copiat i digitalització, i l'explotació i gestió de centres de reprografia per a tota la UPC (accés al document)

5.3. Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació de la renovació de les infraestructures del sistema d'informació Prisma per al gestió dels estudis de la UPC (accés al document)

5.4. Apriovació de la despesa pluriennal que comporta l'acord transaccional entre la UPC, el COEIC i l'AEIC (accés al document)

5.5. Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació de les auditories de les justificacions de costos dels projectes europeus (accés al document)

5.6. Aprovació de la modificació dels estatuts de la Fundació Parc UPC (accés al document)
5.7. Aprovació de la modificació dels estatuts dela Fundació CIT UPC (accés al document)
5.8. Aprovació de la modificació dels estatuts de la Fundació b_TEC (accés al document)
5.9. Aprovació de la modificació de l'encàrrec de la gestió de la Fundació b_TEC (accés al document)
5.10. Aprovació de l'expedient d'alteració 003/2013 del Pressupost 2013 (accés al document)
5.11. Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca (1a convocatòria 2013. Recurs estimat) (accés al document)
6.
Informe del president de la Comissió Acadèmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
6.1. Punts informatius
  • Programes de doctorat. Estat de la qüestió sobre el nombre d'estudiants, tesis llegides i temps invertit (accés al document)
  • Informació sobre el procés d'acreditació de títols que s'inicia en el 2n semestre de 2014 (accés al document)
6.2. Aprovació de la Normativa de permanència dels estudis de grau per al curs 2014-15 (inclosa en la Normativa acadèmica general d'aquests estudis) (accés al document)
 
Pàgina actualitzada per Secretaria General i Consell Social