Vés al contingut (premeu Retorn)

Butlletí UPC 156


Consell de Govern · 03/06/2014

Punt
Titol punt
1.
Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2.
Informe del rector (accés al document)
3. Temes informatius
3.01
Nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació (accés al document)
4. Acord 112/2014 del Consell del Govern pel qual s'aprova el cessament i nomenament de vocals del Patronat de la Fundació Politècnica de Catalunya (accés al document)
5. Actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern (accés al document)
6. Ratificació d'acords i informació de les comissions del Consell de Govern

Comissió d'Economia i Infraestructures

6.01

Acord 113/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'expedient 001/2014 d'alteració del pressupost (accés al document)

6.02 Acord 114/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya d'ampliació de la capacitat d'endeutament (accés al document)
6.03 Acord 115/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'autorització al rector per a l'obtenció de línies de crèdit addicionals a les existents (accés al document)
6.04 Acord 116/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'autorització al rector per a l'obtenció d'ingressos extraordinaris vinculats a operacions patrimonials (accés al document)
6.05 Acords 117/2014 i 118/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'autorització d'ús d'espais gestionats per Parc UPC (accés al document)
6.06 Acord 119/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la dissolució de la fundació UBUNTU (accés al document)
6.07 Informació sobre l'estat de la tresoraria a 10 de maig de 2014 (accés al document)
6.08 Informació sobre l'estat d'execució del pressupost 2014 (accés al document)
6.09 Informació sobre la gestió patrimonial per a l'obtenció d'ingressos extraordinaris (accés al document)
6.10 Informació sobre l'informe d'auditoria de l'exercici 2013 (accés al document)

Comissió de Recerca

6.11 Acord 120/2014 del Consell de Govern pel qual s'aproven els criteris de creació, supressió i modificació de grups de recerca (accés al document)
Comissió de Desenvolupament Estatutari
6.12 Acord 121/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria (accés al document)
6.13 Acord 122/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Departament d'Enginyeria Electrònica (accés al document)
6.14 Acord 123/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Departament d'Estructures a l'Arquitectura (accés al document)
Comissió de Personal i Acció Social
6.15 Acord 124/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la resolució de diversos recursos contra la desestimació de complements de recerca (accés al document)
6.16 Acord 125/2014 del Consell de Govern pel qual s'aproven les resolucions d'estabilització de PDI laboral temporal amb dedicació a temps complet curs 2013/2014 (accés al document)
6.17 Informació sobre la convocatòria 2014/2015 d'estabilització de PDI laboral temporal amb dedicació a temps complet (accés al document)
6.18 Acord 126/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la convocatòria de concursos de professorat associat a temps parcial (accés al document)
Comissió de Docència i Estudiantat
6.19 Acord 127/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova definitivament la programació i les places de nou accés als estudis de grau i màster universitari, doctorat, dobles titulacions i canvis d'estudis de grau per al curs acadèmic 2014/2015 (accés al document)
6.20 Acord 128/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la fe d'errates de la normativa acadèmica d'estudis de màster univeristari 2014/2015 (accés al document)
6.21 Acord 129/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'oferta definitiva d'activitats de lliure elecció (accés al document)
6.22 Acord 130/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació en els plans d'estudis de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa (accés al document)
6.23 Acord 131/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la proposta de modificació de títols de grau i màster universitari per al curs 2015/2016 (accés al document)
7. Assumptes de tràmit

Consell Social · 16/06/2014

Punt
Titol punt
1.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.
Informe del president

2.1. Nomenaments FPC (accés al document)
3.
Informe del rector (accés al document)
4. Informe de la gerent

4.1. Estat d'execució del pressupost 2014 (accés al document)

4.2. Estat de tresoreria a 10 de maig de 2014 (accés al document)

4.3. Gestió patrimonial per a l'obtenció d'ingressos extraordinaris (accés al document)

4.4. Estat de devolucions de préstecs vinculats a la construcció d'edificis de transferència de tecnologia i Parcs tecnològics (accés al document)
5.
Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin

5.1. Informe d'auditoria exercici 2013. Aprovació definitiva dels comptes anuals del 2013 de la UPC (accés al document)
5.2. Aprovació de l'expedient 001/2014 de modificació del pressupost 2014 (accés al document)
5.3 Aprovació de la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya d'ampliació de capacitat d'endeutament (accés al document)
5.4. Aprovació de l'autorització al rector per a la gestió i signatura d'acords per a l'obtenció de línies de crèdit addicionals  a les existents (accés al document)
5.5. Aprovació de l'autorització al rectora per a la realització de les gestions que es considerin necessàries per a l'obtenció d'ingressos extraordinaris vinculats a operacions patrimonials (accés al document)
5.6.
Aprovació de l'autorització d'ús d'espais gestionats per PARC UPC, per un període superior a 2 anys (accés al document 1) (accés al document 2)
5.7. Aprovació de la dissolució de la Fundació UBUNTU (accés al document)
5.8. Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca (recurs contra la desestimació de complements de recerca) 1a. convocatòria 2013 (accés al document)
5.9. Aprovació de la participació de la UPC en l'spin-off Termo Fluids, Sl
6 Informe del president de la Comissió Acadèmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
6.1. Punts informatius
6.1.1 Informació sobre les propostes de modificacions de títols existents i de nous títols de grau i màster universitari per al curs 2015/16 (accés al document)
6.1.2 Informació sobre el nou enfocament de la Fundació Politècnica de Catalunya (accés al document)
6.2. Aprovació de l'oferta definitiva de places de grau, màster, doctorat, dobles titulacions de grau i canvi d'estudis de grau per al curs acadèmic 2014-15 (accés al document)
6.3. Informe del canvi de nom del departament de LLenguatges i Sistemes Informàtics pel de departament de Ciències de la Computació (accés al document)
7. Assumptes de tràmit