Comparteix:

9.6 Aprovació de l’acord per a la formalització de la despesa plurianual, per a la contractació dels serveis de neteja, desinfecció ordinària i recollida selectiva de residus sòlids urbans dels campus, centres, edificis i espais de la UPC