Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació general del fitxer

Responsable del fitxer - Informació del fitxer - Procedència de les dades - Procediment de recollida - Nivell de seguretat- Sistema de tractament - Suport utilitzat

Responsable del fitxer

Entitat Universitat Politècnica de Catalunya
Departament Servei d'Activitats Socials Univers
Secretaria Vicegerència Serveis Universitaris
NIF Q0818003F

Informació del fitxer

Nom del fitxer ADAPTACIONS CURRICULARS A NECESSITATS ESPECIALS
Adreça d'accés Delegat de Protecció de Dades, Universitat Politècnica de Catalunya, Carrer Jordi Girona 31, 08034 Barcelona. (proteccio.dades@upc.edu).
Descripció del fitxer PERSONES QUE NECESSITEN SERVEIS O ADAPTACIONS ESPECIALS
Diari DOGC Núm. 7289 - 18.1.2017
Disposició general CVE-DOGC-A-17011100-2017
Data 10 de Gener de 2017

Procedència de les dades

  • La persona interessada o el seu representant legal.
  • D'altres administracions públiques.

Procediment de recollida

  • Entrevistes i formularis.
  • Transmissió electrònica.

Nivell de seguretat

  • ALT.

Sistema de tractament

  • No automatitzat.

Suports utilitzats

  • Paper.