Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació general del fitxer

Responsable del fitxer - Informació del fitxer - Procedència de les dades - Procediment de recollida - Nivell de seguretat- Sistema de tractament - Suport utilitzat

Responsable del fitxer

Entitat Universitat Politècnica de Catalunya
Departament Identitat Digital
Gerència Àrea de Personal i Organització
NIF Q0818003F

Informació del fitxer

Nom del fitxer IDENTITAT DIGITAL
Adreça d'accés Pl. Eusebi Güell, 6. 08034 Barcelona.
Descripció del fitxer IDENTITAT DIGITAL I CARNET UPC
Diari DOGC Núm. 7289 - 18.1.2017
Disposició general
CVE-DOGC-A-17011100-2017
Data 10 de Gener de 2017

Procedència de les dades

  • La persona interessada o el seu representant legal.
  • Altres administracions públiques.
  • Entitats vinculades a la universitat (centres adscrits, empreses del grup UPC, entitats vinculades de recerca, etc.).

Procediment de recollida

  • Formularis, en paper o electrònics.
  • Transmissió electrònica.

Nivell de seguretat

  • MITJÀ

Sistema de tractament

  • Parcialment automatitzat.

Suports utilitzats

  • Paper.
  • Suport magnètic o digital.
  • Via telemàtica.