Vés al contingut (premeu Retorn)

Definició completa del fitxer Recerca

Consulta conjunta de tots els apartats del fitxer "Recerca"

Informació general del fitxer

Responsable del fitxer - Informació del fitxer - Procedència de les dades - Procediment de recollida - Nivell de seguretat- Sistema de tractament - Suport utilitzat

Responsable del fitxer

Entitat Universitat Politècnica de Catalunya
Departament Centre de Transferència de Tecnología
Gerència Àrea de Recerca i Transferència/CTT
NIF Q0818003F

Informació del fitxer

Nom del fitxer RECERCA
Adreça d'accés Delegat de Protecció de Dades, Universitat Politècnica de Catalunya, Carrer Jordi Girona 31, 08034 Barcelona. (proteccio.dades@upc.edu).
Descripció del fitxer ORGANITZACIÓ DE SEMINARIS I CURSOS, PROTECCIÓ D'INVENCIONS, GESTIÓ D'AJUTS, PROJECTES DE RECERCA
Diari
DOGC Núm. 7289 - 18.1.2017
Disposició general
CVE-DOGC-A-17011100-2017
Data 10 de Gener de 2017

Procedència de les dades

 • La persona interessada o el seu representant legal.
 • Altres administracions públiques i entitats privades.

Procediment de recollida

 • Formularis
 • Transmissió electrònica

Nivell de seguretat

 • MITJÀ

Sistema de tractament

 • Parcialment automatitzat.

Suports utilitzats

 • Paper.
 • Suport magnètic o digital.
 • Via telemàtica.

Col·lectius

Participants als seminaris, els congressos, els cursos i les jornades.
Col·laboradors dels seminaris, els congressos i les jornades.
Personal docent i investigador, personal d’administració i serveis, becaris de la UPC i altre personal vinculat a la UPC.
Investigadors d'altres universitats, centres i altres entitats de recerca, nacionals o internacionals.
Estudiants i antics estudiants.
Representants d’empreses que participen en projectes de recerca.

Finalitats i usos

Finalitat del fitxer

 • Gestió de la recerca, de la transferència de tecnologia, i de la innovació.

Usos

Organització de seminaris, congressos, jornades i cursos relacionats amb els ensenyaments de la Universitat o similars.
Gestió d’inscripcions, tramesa d’informació a les persones inscrites o a les persones interessades a conèixer aquestes iniciatives, acreditació de la seva participació.
Gestió d’ajuts, contractes i convenis.
Projectes de recerca.
Protecció d’invencions i creacions resultants de projectes de la UPC o amb participació de la UPC.
Foment d’iniciatives emprenedores.
Suport a la creació d’empreses tecnològiques.
Publicacions (articles, llibres, revistes, etc.).
Gestió del curriculum del PDI.
Funció estadística pública i estadístiques internes.
Arxiu (Gestionar i controlar els expedients i la seva evolució al llarg del cicle vital).
Promoció de la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació.

Estructura de dades

 • Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, núm. de la SS o mutualitat, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, imatge i veu, número de registre personal, signatura i signatura electrònica.
 • Dades de característiques i situacions personals: estat civil, dades de família, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat.
 • Dades d’ocupació laboral: cos, escala, categoria, grau, llocs de treball, dades no econòmiques de la nòmina, historial del treballador o treballadora.
 • Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència professional, historial acadèmic, col. o assoc. professionals.
 • Dades de circumstàncies socials i situacions de la vida laboral: llocs de treball, situació laboral.
 • Dades econòmic-financeres: dades bancàries.
 • Dades d'informació comercial: activitats i negocis, creacions artístiques i científiques.
 • Dades de transaccions: béns i serveis rebuts.

Cessions i Transferències internacionals

Cessions

 • A altres universitats que han subscrit un conveni amb la UPC; a entitats que ofereixen serveis amb fins de formació, convocatòries de beques o ajuts, recerca o inserció laboral; a empreses i institucions que ofereixen pràctiques a estudiants.
 • A altres administracions, per a l’exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries; a organismes públics per a la tramitació de beques i ajudes oficials: el departament de la Generalitat i el ministeri competents en temes de recerca i en temes que afectin l’educació superior universitària i l’agència competent en temes d’ajuts universitaris.
 • Quan tingui com a destinatari el síndic de greuges o el defensor del poble, el Ministeri Fiscal, jutges o tribunals, la Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Comptes en exercici de les seves funcions.
 • Quan el tractament respongui a l’acceptació lliure i legítima d’una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui la connexió amb fitxers de tercers, com ara entitats bancàries.
 • Publicitat en relació a la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Transferències internacionals

 • Amb el consentiment de l'interessat, a altres universitats, organismes i entitats que han subscrit convenis de col·laboració i recerca amb la UPC.