Vés al contingut (premeu Retorn)

Identificació, estudi i seguiment de casos i contactes davant l’exposició a SARS-CoV-2

El personal sanitari del Servei de Prevenció serà l’encarregat d’establir els mecanismes per a la identificació, estudi i seguiment dels casos i contactes en l’àmbit de les seves competències, i de forma coordinada amb les autoritats de salut pública.

Definicions

Cas: Persona que presenta símptomes i signes clínics d’infecció respiratòria aguda compatibles amb la malaltia per COVID-19.

Es consideren símptomes lleus:

 • Febre, tot i ser elevada, però que baixa després de prendre antitèrmics, com ara el paracetamol.
 • Tos.
 • Malestar general.
 • Mucositat.
 • Dolor generalitzat als ossos i a la musculatura.
 • Nàusees.
 • Vòmits.
 • Diarrea.
 • Disminució de l’olfacte i el gust.

Es consideren símptomes greus:

 • Dificultat respiratòria sobtada.
 • Febre mantinguda al llarg dels dies que no baixa amb antitèrmics.

Cas sospitós: cas amb criteri clínic al que no se li ha realitzat PCR.

Cas probable: cas amb criteri clínic i radiològic compatible amb diagnòstic de COVID-19 amb PCR negativa o no concloent.

Cas confirmat:

Cas descartat: cas sospitós amb PCR negativa i serologia a IgM també negativa que no presenta alta sospita clínica.

Contacte: persona que ha estat en contacte amb algun cas probable o confirmat de COVID-19.

Contacte estret:

Contacte casual: resta de contactes que no compleixin criteris de contacte estret.

Quan es detecti un cas sospitós s’iniciaran les activitats d’identificació de contactes estrets. El període a considerar serà des de 2 dies abans de l’inici de símptomes del cas fins el moment que el cas és aïllat. En els casos asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes es buscaran des de 2 dies abans de la data de diagnòstic.

Procediment

Per a la identificació i seguiment de contactes laborals, s’estableix el següent procediment d’acord amb els criteris del Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, del 30 d’Abril de 2020 del Ministeri de Sanitat i el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Aquest procediment està subjecte a possibles variacions en funció de l’evolució de la pandèmia, dels coneixements científics i de les publicacions del Ministeri de Sanitat i del Departament de Salut.

L’objectiu d’aquest procediment és la identificació, estudi i seguiment dels contactes i personal simptomàtic en relació amb el SARS-CoV-2 que permetin garantir un diagnòstic precoç i evitar la transmissió del coronavirus a l’àmbit laboral, establint les pautes d’actuació i seguiment a realitzar.

El procediment s’inicia quan la persona treballadora contacta amb el personal sanitari del Servei de Prevenció a través de informant de la seva situació a través del següent formulari

El personal sanitari del Servei de Prevenció es posarà en contacte amb la persona treballadora per tal d’ampliar la informació, efectuar el registre i establir les pautes d’aïllament i/o seguiment actiu. S’obtindrà, com a mínim, la següent informació:

 • Lloc de treball concret que ocupa (confirmació de la dada).
 • Data possible del contacte amb un cas probable o confirmat.
 • Llista de contactes laborals (persones que hagin estat al mateix lloc que aquesta persona treballadora mentre aquesta presentava símptomes, a una distància menor de 2 metres i durant un temps d’almenys 15 minuts).
 • Presència de símptomes i consideracions especials (personal especialment sensible o altres).

El personal sanitari del Servei de Prevenció analitzarà la situació i establirà el tipus de contacte i la indicació de seguiment de vigilància a realitzar (activa o passiva):

Contacte estret: es farà seguiment de vigilància activa.

La persona treballadora haurà de fer aïllament domiciliari, s’haurà de prendre la temperatura dues vegades al dia durant els 14 dies. El personal sanitari del Servei de Prevenció trucarà diàriament recollint les dades de temperatura i la presència o no de simptomatologia.

La metgessa generarà un informe per a la UPC i un altre per a la persona treballadora, que haurà d’aportar al seu metge/ssa d’Atenció Primària pel tràmit de la baixa laboral o IT, sempre i quan no pugui realitzar teletreball.

Si durant el seguiment, esdevingués a cas, s’aplicarà el procediment corresponent.

Contacte casual: es farà seguiment de vigilància passiva.

La persona treballadora continuarà amb l’activitat laboral normal, complint amb les mesures de prevenció i protecció personal. La persona treballadora haurà de fer vigilància de l’aparició de símptomes i informar al personal sanitari del Servei de Prevenció de qualsevol canvi de situació.

El personal sanitari del Servei de Prevenció realitzarà el seguiment dels contactes estrets. Un cop realitzada la quarantena domiciliaria durant 14 dies, s’haurà de diferenciar entre:

 • Si la persona no té símptomes o té una PCR amb resultat negatiu:
 • La persona s’ha de reincorporar al seu lloc de treball habitual complint amb les mesures de prevenció i protecció personal. La metgessa del servei de prevenció, emetrà dos informes de seguiment, un per a la persona i un altre per a la UPC.
 • Si la persona presenta símptomes compatibles amb la COVID-19:
 • La persona passa a tenir la consideració de cas possible i se li recomanarà aïllament domiciliari. L’informe que generarà la metgessa del servei de prevenció, haurà d’ésser aportat al seu metge/essa d’Atenció Primària pel tràmit de la baixa laboral o IT.