Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Informació general / Glossari

Glossari de termes de prevenció de riscos laborals

lletra Alletra Blletra Clletra Dlletra Elletra Flletra Glletra Hlletra Illetra Jlletra Klletra Llletra Mlletra Nlletra Olletra Plletra Qlletra Rlletra Slletra Tlletra Ulletra Vlletra Wlletra Xlletra Ylletra Z

A

Accident in itinere

es Accidente in itinere

en Accident on the way to and from work; In itinere accidents; Commuting accident

Accident ocorregut al treballador/a durant el desplaçament des del seu domicili fins al seu lloc de treball i a l’inrevés.

Accident in mission

es Accidente in mission

en In mission accident

Accident ocorregut al treballador/a durant el desplaçament motivat per la feina, dins de la jornada de treball.

Accident laboral

es Accidente laboral

en Occupational accident; Work accident; Accident at work

Tot succés anormal, no volgut ni desitjat, que trenca la continuïtat del treball de forma sobtada o inesperada i que implica un risc potencial de danys per a les persones i/o els béns. La gestió de l’accident laboral és diferent en funció del col·lectiu al que es pertanyi: PDI Funcionari, PDI Laboral, PAS Funcionari i PAS Laboral.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/accidents

Agent biològic

es Agente biológico

en Biological agent

Són microorganismes, amb inclusió dels organismes genèticament modificats, cultius cel·lulars i endoparàsits humans, susceptibles d’originar qualsevol tipus d’infecció, al·lèrgia o toxicitat.

Agent extintor

es Agente extintor

en Extinguishing agent

Substància que per les seves propietats físico-químiques s’utilitza per apagar un foc.

Són agents extintors l’aigua, la pols química, el diòxid de carboni (CO2), etc.

Alarma d’incendi

es Alarma de incendio

en Fire alarm

Senyal d’avís acústic que s’emet quan el sistema de detecció automàtica d’incendi s’activa.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/emergencies/com-us-assabentareu-duna-emergencia

Armaris de seguretat per a l’emmagatzematge de productes químics

es Armarios de seguridad para el almacenamiento de productos químicos

en Chemical storage cabinets

Armaris amb unes característiques específiques per tal d’emmagatzemar productes químics de forma segura, com per exemple les conseqüències que productes químics inflamables poden generar enfront un incendi. A la UPC hi ha instal·lats diferents tipus d’armaris de seguretat en funció de la tipologia de producte químic a emmagatzemar (inflamable, corrosiu, tòxics, etc.).

Els armaris per a l’emmagatzematge de productes químics poden estar ubicats al laboratori o dins d’un magatzem de productes químics. Han de disposar, entre d’altres, de:

  • Marcat CE, identificació i senyalització correcta, segons normativa vigent.
  • Manual d’instruccions d’ús com a mínim en castellà
  • Sistema d’extracció que garanteixi una adequada renovació d’aire dins de l’armari

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/productes-quimics

Assetjament

es Acoso

en Harassment

Tota conducta no desitjada relacionada amb l’origen racial, la religió o les conviccions, la discapacitat, l’edat, l’orientació sexual o el sexe d’una persona, que tingui com a objectiu o conseqüència atemptar contra la seva dignitat i crear un entorn intimidatori, humiliant o ofensiu.

Tipus d’assetjament:

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/psicosocial/psicosociologia/efectes-salut-derivats-exposicio-als-riscos-psicosocials

Assetjament per raó de sexe

es Acoso por razón de sexo

en Gender harassment

Qualsevol comportament que, en funció del sexe d’una persona, té el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat i de crear un entorn intimidatori, degradant o ofensiu.

Assetjament psicològic o moral

sin. Mobbing

es Acoso psicológico o moral

en Mobbing

Tota conducta reiterada en un període de temps més o menys perllongat, efectuada per una o diverses persones i dirigida generalment contra una altra, que tingui per finalitat o efecte un tracte objectivament degradant amb la conseqüent lesió de la integritat moral de la persona afectada i la degradació del seu ambient de treball. Aquesta conducta es manifesta principalment en comportaments, paraules, intimidacions, actes, gestos i escrits unilaterals que tenen per objecte o per efecte atemptar contra la personalitat, la dignitat o la integritat moral d’una o diverses persones, mentre duu a terme les seves activitats, que poden posar en perill la seva ocupació o la seva trajectòria o crear un ambient intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu en el desenvolupament d’aquestes mateixes activitats.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/psicosocial/psicosociologia/efectes-salut-derivats-exposicio-als-riscos-psicosocials

Assetjament sexual

es Acoso sexual

en Sexual harassment; Molestation

Qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat d’índole sexual amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat de la persona, en particular quan es crea un entorn intimidatori, degradant o ofensiu.

Avaluació de riscos laborals

es Evaluación de riesgos laborales

en Occupational Risk Assessment

Procés adreçat a estimar la magnitud d’aquells riscos que no s’hagin pogut evitar per tal d’obtenir la informació necessària perquè l’empresari estigui en condicions de prendre una decisió adequada sobre la necessitat d’adoptar mesures preventives i, en aquest cas, sobre el tipus de mesures que s’hagin d’adoptar.

S’identifiquen els factors de risc i les deficiències originades per les condicions de treball. Es proposen mesures correctores adequades per a l’eliminació dels riscos que es poden evitar, i es valoren els riscos que no es poden evitar, per proposar, igualment, mesures preventives orientades a la minimització del risc.

Més informació a: https://www.upc.edu/prevencio/ca/avaluacions-de-riscos-laborals

 

Descarrega