Vés al contingut (premeu Retorn)

Glossari de termes de prevenció de riscos laborals

lletra Alletra Blletra Clletra Dlletra Elletra Flletra Glletra Hlletra Illetra Jlletra Klletra Llletra Mlletra Nlletra Olletra Plletra Qlletra Rlletra Slletra Tlletra Ulletra Vlletra Wlletra Xlletra Ylletra Z

C

Cabina de seguretat biològica

sigla CSB

es Cabina de seguridad biológica

en Biological safety cabinets

Equip d’extracció localitzada que ofereix protecció a l’usuari i al medi ambient dels riscos associats a la manipulació del material infecciós i altres materials biològics perillosos, excloent materials radioactius, tòxics i corrosius. El sistema de filtració de l’aire disposa de filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air), filtres absoluts amb eficàcia mínima del 99,99% per a partícules de 0,3 μ de diàmetre.

La selecció del tipus de cabina de seguretat biològica (classe I, II o III) dependrà del grup de risc al que correspongui l’agent biològic que es manipula, el risc de generació d’aerosols al manipular-ho i el grau de protecció que es pretén obtenir en front a la contaminació ambiental.

Cadira ergonòmica

es Silla ergonómica

en Ergonomic chair

Cadira que permet la regulació dels seus elements per a l’adaptació a les característiques individuals de la persona, i així garantir l’adopció de postures còmodes i segures de treball.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia/re/treballs-oficines

CAE

veg. Coordinació d’activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals

Campana d’extracció de gasos

es Campana de extracción de gases

en Fume cupboard

Sistema d’extracció localitzada utilitzat per extreure els vapors de productes químics que es generen en processos químics en continu en la utilització d’equips de treball, com per exemple, mantes calefactores, banys de sorra, forns d’assecatge, etc.

Càrrega

es Carga

en Load

Qualsevol objecte susceptible de ser mogut (s’inclou la manipulació de persones i animals). Es consideraran també càrregues els materials que es manipulin, per exemple, per mitjà d’una grua o altre mitjà mecànic, però que requereixin de la realització d’esforç, per part de la persona, per moure’ls o col·locar-los en la seva posició definitiva.

Es considera que la manipulació manual de càrregues de pes superior a 3 kg pot comportar riscos per a la persona si es manipula en condicions ergonòmiques desfavorables.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia/re/com-es-manipula-carrega

Càrrega física

es Carga física

en Physical workload

Exigències físiques imposades per la tasca i/o l’entorn on la persona desenvolupa l’activitat. L’estudi de la càrrega física es basa en dos tipus de treballs musculars: estàtics i dinàmics. La càrrega estàtica ve determinada per les postures adoptades durant la realització del treball, mentre que la càrrega dinàmica està determinada per l’esforç muscular, els desplaçaments, la realització de treballs manuals que comportin moviments repetitius i la manipulació manual de càrregues.

Determinades condicions ambientals desfavorables com temperatures extremes o alts percentatges d’humitat relativa poden incrementar les exigències físiques de l’activitat.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia/re/efectes-salut

Càrrega mental

es Carga mental

en Mental workload

Conjunt de requeriments mentals, cognitius o intel·lectuals als que es veu sotmesa la persona al llarg de la seva jornada de treball, és a dir, el nivell d’activitat mental o d’esforç intel·lectual necessari per desenvolupar la feina.

Causes dels accidents

es Causas de los accidentes

en Causes of accidents

Qualsevol condició que intervé en l’origen o desenvolupament d'un accident laboral.

Hi ha diferents tipus de causes que poden provocar un accident:

 • Causes immediates: les causes que participen en l'accident d'una manera evident i visible. Són aquelles circumstàncies que es presenten just abans del fet.
 • Causes bàsiques: les causes que estan "per darrere" de les causes immediates. Ens remeten sempre a alguna cosa que falta o falla en l'organització del treball.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/accidents/investigacio-daccidents

Centres assistencials

es Centros asistenciales

en Healthcare centers

Dependències de la Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals, on el personal UPC (exceptuant el PDI Funcionari, que rep l’assistència a través de MUFACE) s’ha d’adreçar en cas d’accident laboral o malaltia professional.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/accidents/xarxa-assistencial-asepeyo-muface

Centres de Seguretat i Salut Laboral

sigla CSSL

es Centros de Seguridad y Salud Laboral

en Centers for Occupational Safety and Health

Òrgans tècnics del Departament d'Empresa i Ocupació, que estan especialitzats en matèria de seguretat i condicions de salut en el treball. En aquests àmbits, realitzen tasques de formació, informació i divulgació, i informes a petició d'institucions públiques o privades.

Més informació a: http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio

Centres de Vigilància i Promoció de la Salut

sigla Centres ViPS

es Centros de Vigilancia y Promoción de la Salud

en Monitoring and health promotion centers

Espais on el personal UPC pot adreçar-s’hi amb cita prèvia sol·licitada a través de l'eina electrònica per realitzar els diferents tipus de revisió o visita mèdica que s’ofereixen. Són gestionats per la UPC i estan situats dintre de les seves instal·lacions. Es troben a:

 • Campus Nord
 • Campus Sud
 • Campus Terrassa
 • Campus Baix Llobregat
 • Campus Vilanova i la Geltrú

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/salutupc/vigilancia-salut/centres-vips

Centres ViPS

veg. Centres de Vigilància i Promoció de la Salut

Certificat d’aptitud mèdica

es Certificado de aptitud médica

en Medical ability to work form

Document emès pel metge/ssa del treball que valora la capacitat psicofísica de l’individu per realitzar la seva feina sense risc per a la seva pròpia salut o la d’altres. L’instrument principal per valorar l’aptitud és l’examen de salut. El certificat d’aptitud mèdica indica si l’individu és:

 • Apte pel lloc de treball indicat: qualificació d’un certificat d’aptitud que valora en positiu la capacitat psicofísica de l’individu per realitzar la seva feina sense risc per la seva pròpia salut o la d’altres. Pot ser amb restriccions o sense restriccions.
 • Apte amb restriccions: qualificació d’un certificat d’aptitud que reconeix la limitació parcial de l’aptitud laboral que afecta amb algun risc laboral dels existents en el lloc de treball. S’han d’adoptar mesures preventives que redueixin o eliminin el risc.
 • No apte pel lloc de treball indicat: qualificació en un certificat d’aptitud quan existeix una probabilitat alta de dany a la salut de l’individu o tercers, o bé, quan el dany ja s’hagi produït. La persona no ha de seguir en el seu lloc de treball, al no ésser possible adoptar mesures preventives eficaces que eliminin el risc. Es pot valorar la seva aptitud per un altre lloc de treball a l’empresa.

Comitè de Seguretat i Salut

sigla CSS

es Comité de Seguridad y Salud

en Health and Safety Committee

Òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'empresa en matèria de prevenció de riscos.

El Comitè de Seguretat i Salut està format pels delegats de prevenció i per representats de la Institució en nombre igual i representa a tots els col·lectius que integren la UPC: PDI Funcionari, PDI Laboral, PAS Funcionari i PAS Laboral.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/informacio-general/comite-de-seguretat-i-salut

Conat d’incendi

es Conato de incendio

en Small fire

Etapa inicial d’un incendi: foc petit, que no ha iniciat la seva propagació i amb limitada presència de fum.

Concurrència d’activitats empresarials

es Concurrencia de actividades empresariales

en Concurrence of business activities

Situació que es produeix quan en un mateix centre de treball desenvolupen activitats treballadors/es de dues o més empreses, per la qual les empreses han de fer coordinació d’activitats empresarials.

A la UPC es produeix concurrència d’activitats empresarials quan es produeix una d’aquestes situacions:

 • Personal UPC realitza activitats a una empresa externa.
 • Personal d’una empresa externa realitza activitats a un centre UPC.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/pacae/cae/convenis-que-aplica-fer-coordinacio-activitats-empresarials

Condició de treball

es Condición de trabajo

en Working conditions

Conjunt de variables que defineixen la realització d’una tasca i l’entorn en el que aquesta es realitza, que poden influir o no en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador i la treballadora.

Conductes insegures

es Conductas inseguras

en Unsafe behaviors

Comportaments imprudents dels treballadors/es que poden introduir factors de risc que derivin en l’exposició a un risc al propi treballador o a terceres persones. L’exposició a aquest risc pot ser la causa d’un accident laboral.

Confinament

es Confinamiento

en Emergency confinement

Actuació per a la protecció dels ocupants d’un edifici davant una emergència exterior.

Estratègia de resposta associada al Pla d’Emergència, que consisteix en romandre dins l’edifici, tancant les portes, finestres i altres obertures, i aturant els sistemes de climatització amb aportació d’aire exterior fins que l’emergència exterior sigui controlada i es garanteixi la seguretat de les persones.

Un exemple seria l’actuació de resposta davant la fuita d’un gas tòxic.

Conflicte

es Conflicto

en Conflict

Fenomen dinàmic que sorgeix entre dues o més persones o grups de persones i en el qual existeixen percepcions, interessos i posicions que caracteritzen la visió de cadascuna de les parts, presentant-se total o parcialment de forma divergent i oposada entre si.

Consignes d’actuació en cas d’emergència

es Consignas de actuación en caso de emergencia

en General emergency procedures

Instruccions bàsiques que els usuaris d’un edifici han de seguir en cas d’emergència per a la seva seguretat i la dels altres.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/emergencies

Contingència comuna (no laboral)

es Contingencia comuna (no laboral)

en Non-work-related contingency

Situació en què es troba un treballador o treballadora que, per causa d’una malaltia comuna o accident no laboral, està impossibilitat amb caràcter temporal per a la realització del seu treball i precisa assistència sanitària de MUFACE (en el cas del PDI Funcionari) o de la Seguretat Social (resta de personal UPC).

Contingència professional

es Contingencia profesional

en Occupational contingency

Situació en què es troba un treballador o treballadora que, per causa d’un accident de treball o malaltia professional, està impossibilitat per a la realització del seu treball, i precisa assistència sanitària dels òrgans gestors de les contingències professionals (MUFACE per al PDI Funcionari o MATMPSS per a la resta de personal treballador UPC).

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/accidents

Contractista

es Contractista

en Contractor

Persona física o jurídica que assumeix contractualment davant l’empresari titular i/o principal, amb mitjans humans i materials propis o aliens, el compromís d’executar la totalitat o part dels treballs amb subjecció a un projecte o un contracte.

La UPC és contractista quan estableix un conveni universitat – empresa pel qual personal UPC desenvolupa activitats per a l’empresa.

Les empreses de serveis (manteniment, neteja, reprografia, etc.) contractades per la UPC són empreses contractistes en relació amb la UPC.

Control sobre el treball

es Control sobre el trabajo

en Control over work; Job-Demand control

Recurs que té la persona per moderar les demandes del treball. Es refereix al poder de decisió o grau d'autonomia per dur a terme les demandes posant en pràctica els propis coneixements; en definitiva, és un terme que fa referència a com es treballa.

El control té dos components:

 • Grau d'autonomia: possibilitat que té la persona d’influenciar en les decisions relacionades amb el seu treball i de triar com fer la feina.
 • Desenvolupament d'habilitats: grau en què el treball permet a la persona la possibilitat d’adquirir i posar en pràctica nous coneixements i habilitats.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/psicosocial/psicosociologia

Conveni universitat – empresa

es Convenio universidad – empresa

en University – external company agreement

Acord escrit entre la UPC i un o més organismes o institucions per dur a terme una activitat de recerca, transferència del coneixement, o un objectiu d’interès comú.

Són exemples de convenis universitat – empresa els convenis de col·laboració i els convenis de recerca.

Coordinació d’activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals

sigla CAE

es Coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales

en Coordinated safety management

Obligació legal que tenen les empreses, de cooperar en matèria de prevenció de riscos laborals, quan en un mateix centre de treball desenvolupen activitats treballadors/es de dues o més empreses.

L’objectiu de la coordinació és vetllar per la seguretat i salut dels treballadors i treballadores de cadascuna de les empreses.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/pacae/cae

Criteris tècnics per a instal·lacions d’emergència

sigla CTIE

es Criterios técnicos para instalaciones de emergencia

en Technical criteria for emergency installations

Documents de caràcter tècnic elaborats pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals que estableixen els criteris d’adquisició, instal·lació i manteniment de les instal·lacions d’emergència en els edificis de la UPC.


Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/emergencies/ctie

CSB

veg. Cabina de seguretat biològica

CSS

veg. Comitè de Seguretat i Salut

CSSL

veg. Centres de Seguretat i Salut Laboral

CTIE

veg. Criteris tècnics per a instal·lacions d’emergència

 

Descarrega