Vés al contingut (premeu Retorn)

Glossari de termes de prevenció de riscos laborals

lletra Alletra Blletra Clletra Dlletra Elletra Flletra Glletra Hlletra Illetra Jlletra Klletra Llletra Mlletra Nlletra Olletra Plletra Qlletra Rlletra Slletra Tlletra Ulletra Vlletra Wlletra Xlletra Ylletra Z

D

Dany a la propietat

es Daño a la propiedad

en Damage to property

Pèrdua material de béns i/o equips com a conseqüència d’un accident.

Dany derivat del treball

es Daño derivado del trabajo

en Damage resulting from the work

Malalties, patologies o lesions patides amb motiu o en ocasió del treball, degut a l’exposició a un risc laboral.

DC

veg. Model demanda – control

Deficiències observades

es Deficiencias observadas

en Observed deficiencies

Condicions que poden donar lloc a l’exposició a riscos laborals, de forma puntual o durant la jornada laboral, originats per les condicions de treball i/o per l’execució de les tasques.

Delegats/ades de prevenció

es Delegados/adas de prevención

en Occupational risk prevention delegates

Són els representants dels treballadors i treballadores amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball. La designació d'aquests delegats i delegades es realitza per i entre els representants del personal.

A la UPC, els delegats i delegades de prevenció representen a diferents col·lectius: PDI Funcionari, PDI Laboral, PAS Funcionari i PAS Laboral.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/informacio-general/delegats-i-delegades-de-prevencio

Demandes o exigències psicològiques del treball

es Demandas o exigencias psicológicas del trabajo

en Psychological job demands

Conjunt de requeriments o situacions a les que una persona ha de fer front en el treball. En funció de la seva naturalesa aquestes demandes poden ser:

  • Quantitatives: quantitat o volum de feina en relació amb el temps disponible.
  • Qualitatives: exigències derivades del tipus de treball (cognitives i emocionals).

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/psicosocial/psicosociologia

DESA

veg. Desfibril·ladors externs semiautomàtics

Desfibril·ladors externs semiautomàtics

sigla DESA

es Desfibriladores externos semiautomáticos

en Automatic External Defibrillator

Equip tècnic-sanitari homologat destinat a analitzar els ritme cardíac, identificar les arítmies mortals tributàries de desfibril·lació i administrar una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme cardíac viable amb alts nivells de seguretat.

Els DESA permeten l’atenció de la persona que està patint una aturada cardíaca fins l’arribada del personal mèdic especialitzat.

Més informació a: https://www.upc.edu/prevencio/ca/accidents/desfibril-ladors-externs-semiautomatics-desa

Deure de cooperació

es Deber de cooperación

en Duty of cooperation

Obligació que tenen les empreses concurrents de cooperar en l’aplicació de la normativa en prevenció de riscos laborals.

El deure de cooperació s’aplica a totes les empreses i treballadors autònoms concurrents al centre de treball, tant si hi ha relacions jurídiques entre ells com si no n’hi ha.

La normativa estableix com s’ha de dur a terme el deure de cooperació.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/pacae/cae/deure-de-cooperacio

Deure de protecció

es Deber de protección

en Duty of protection

Obligació de l’empresa o institució de garantir la seguretat i la salut del personal al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball.

El deure de protecció és correlatiu al dret dels treballadors i les treballadores a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.

Deure de vigilància

es Deber de vigilancia

en Duty of monitoring

Obligació que té l’empresa principal de vetllar pel compliment de la normativa en prevenció de riscos laborals per part de les empreses contractistes o subcontractistes d’obres i serveis corresponents a la seva pròpia activitat i que es desenvolupen al seu propi centre de treball.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/pacae/cae/deure-vigilancia-empresa-que-contracta

Disciplina preventiva

sin. Especialitat preventiva

es Disciplina preventiva

en Preventive discipline

Branca del coneixement relacionada amb la prevenció de riscos laborals, que és objecte d’estudi i ensenyament.

Les especialitats o disciplines preventives que contempla la llei de prevenció de riscos laborals són:

Disseny del lloc de treball

es Diseño del lugar de trabajo

en Workstation design

Conjunt de característiques que configuren el lloc de treball per tal de garantir condicions de treball adequades. Principals característiques a tenir en compte: dimensions de l’espai de treball, orientació del mobiliari respecte de les entrades de llum exterior, mobiliari i equip de treball regulable per tal d’adaptar-se a la persona usuària, i condicions ambientals determinades (ambient lumínic, tèrmic i acústic).

Dutxa de seguretat

es Ducha de seguridad

en Emergency shower

Tipus de dutxa utilitzada per actuar davant una esquitxada, cremada o vessament de producte químic en el cos.

La dutxa de seguretat ha de ser fàcilment visible i accessible i proporcionar un cabdal d’aigua capaç d’amarar a la persona de forma immediata. L’aigua subministrada ha de ser potable, i és recomanable que sigui temperada (entre 20 ºC i 35 ºC) per evitar el risc que suposa refredar una persona cremada o en estat de shock.

 

Descarrega