Vés al contingut (premeu Retorn)

Glossari de termes de prevenció de riscos laborals

lletra Alletra Blletra Clletra Dlletra Elletra Flletra Glletra Hlletra Illetra Jlletra Klletra Llletra Mlletra Nlletra Olletra Plletra Qlletra Rlletra Slletra Tlletra Ulletra Vlletra Wlletra Xlletra Ylletra Z

E

Eina electrònica de sol·licitud d’atenció a la salut de les persones

es Herramienta electrónica de solicitud de atención a la salud de las personas

en Request electronic tool of attention to the health of the people

Sistema informàtic a través del qual el personal de la UPC pot sol·licitar els diferents tipus de revisió o visita mèdica que s’ofereixen:

  • revisió mèdica inicial
  • revisió mèdica periòdica
  • visita mèdica per reincorporació per llarga absència després d’una absència prolongada al treball per motius de salut
  • visita mèdica per a la protecció de l’embaràs/lactància natural
  • visita mèdica per motius de salut

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/salutupc/vigilancia-salut

Emergència

es Emergencia

en Emergency

Esdeveniment greu que requereix una actuació immediata per controlar els danys sobre les persones i els béns.

En general és una situació que pot afectar simultàniament a un gran nombre de persones, com per exemple: un incendi, un avís de bomba o una fuita de gas.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/emergencies

Empresa principal

es Empresa principal

en Main company

Empresa que contracta a una altra la realització d’un servei que formi part de l’activitat pròpia de l’empresa i que es desenvolupi al seu centre de treball.

A l’empresa principal li correspon la iniciativa d’establir coordinació d’activitats empresarials i el deure de vigilar el compliment de la normativa en prevenció de riscos laborals per part de les empreses externes.

La UPC és empresa principal quan estableix un conveni amb una altra institució de recerca i/o docència pel qual personal de la institució externa es desplaça a un centre UPC per desenvolupar activitats de recerca i/o docència.

Més informació a: https://www.upc.edu/prevencio/ca/pacae/cae/convenis-que-aplica-fer-coordinacio-activitats-empresarials

Empresa titular del centre de treball

es Empresa titular del centro de trabajo

en Company owner of the work center

Empresa que dirigeix, gestiona i controla un centre de treball.

L’empresa titular té capacitat de decisió sobre les activitats que es realitzen al centre de treball, la maquinària, les instal·lacions i les condicions dels espais i li correspon la iniciativa d’establir coordinació d’activitats empresarials quan personal d’altres empreses realitzi activitats al seu centre de treball.

La UPC és empresa titular amb relació a les empreses de serveis (manteniment, neteja, reprografia, etc.) que per realitzar les activitats contractades han desplaçar el seu personal a centres UPC.

Empreses concurrents

es Empresas concurrentes

en Competing companies

Cadascuna de les empreses amb treballadors/es que desenvolupen activitats a un mateix centre de treball. En aquesta situació les empreses han de fer coordinació d’activitats empresarials.

La UPC és empresa concurrent quan personal UPC es desplaça a una empresa externa, per desenvolupar activitats en el marc d’un conveni universitat – empresa.

Més informació a: https://www.upc.edu/prevencio/pacae/cae

Enllumenat d’emergència

es Iluminación de emergencia

en Emergency lighting

Instal·lació d’enllumenat preparada per entrar en funcionament en cas de fallada del subministrament elèctric de l’enllumenat normal, de manera que es garanteixi un nivell adient d’il·luminació dels recintes, passadissos i sortides per facilitar l’evacuació i possibilitar l’actuació sobre els sistemes de seguretat i lluita contra incendi.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/emergencies/ctie

EPC

veg. Equip de protecció col·lectiva

EPI

veg. Equip de protecció individual

Equip de protecció col·lectiva

sigla EPC

es Equipo de protección colectiva

en Collective protective equipment

Qualsevol equip o sistema de seguretat destinat a protegir simultàniament a varis treballadors/es d’un o més riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o salut en el treball.

Equip de protecció individual

sigla EPI

es Equipo de protección individual

en Personal protective equipment

Qualsevol equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador/a per tal que el protegeixi d’un o més riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o salut en el treball, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal finalitat.

A la UPC, es disposa d’un “Manual per a la selecció i adquisició de nous equips de protecció individual” i un Catàleg d’equips de protecció individual de caire estàndard, amb l’objectiu de facilitar al personal de la universitat, la seva selecció d’acord amb les tasques que realitza.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/epi

Equip de treball

es Equipo de trabajo

en Work equipment

Qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzats en el treball.

Equips de protecció contra incendi

es Equipos de protección contra incendio

en Fire protection equipment

Conjunt de mitjans, equips i instal·lacions que es disposen als edificis per protegir-los contra l’acció d’un foc, amb l’objectiu de salvar vides humanes, minimitzar els danys materials i reduir el temps de reanudació de l’activitat.

Es pot distingir entre protecció activa i passiva:

  • Protecció activa: Extintors, BIEs, columna seca, hidrants, detecció d’incendis, etc.
  • Protecció passiva: mitjans d’evacuació, sectorització contra incendi, etc.

Ergonomia

es Ergonomía

en Ergonomics

Disciplina preventiva que tracta d’adequar els llocs de treball (mobiliari, equip i entorn de treball) a les característiques, les limitacions i les necessitats del personal treballador, per tal de millorar la seva seguretat i salut.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia

Especialitat preventiva

veg. Disciplina preventiva

Estrès

es Estrés

en Stress

Desequilibri (percebut) entre les demandes i el control o la capacitat de resposta de la persona sota condicions en què el fracàs davant aquesta demanda posseeix importants conseqüències (percebudes).

Si les demandes de la situació superen els recursos de l’individu, tendirà a produir-se una situació d’estrès en la que aquest intentarà generar més recursos per atendre les demandes de la situació. Si aquesta situació es perllonga o s’intensifica en el temps, es poden desenvolupar tota una sèrie de reaccions adaptatives que implicaran activació fisiològica i un estat que es caracteritza pels alts nivells d’excitació i d’angoixa, amb la freqüent sensació de no poder fer front a la situació.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/psicosocial/psicosociologia/efectes-salut-derivats-exposicio-als-riscos-psicosocials

Etiquetatge de productes químics

es Etiquetaje de productos químicos

en Chemical labeling

Primera informació que rep la persona usuària i que permet identificar el producte en el moment d'utilitzar-lo. La funció de l'etiquetatge és permetre una ràpida identificació del producte, així com informar del perill que hi ha associat.

L'etiqueta ha d’estar escrita en la llengua o llengües oficials de l'Estat o Estats membres en què es comercialitza la substància o mescla.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/productes-quimics

Evacuació

es Evacuación

en Evacuation

Actuació per a la protecció dels ocupants d’un edifici davant una emergència.

Estratègia de resposta associada al Pla d’Emergència que consisteix en sortir immediatament d’un edifici o recinte i dirigir-se al punt de reunió en cas d’evacuació situat fora de l’edifici.


Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/emergencies

Extinció automàtica d’incendi

es Extinción automàtica de incendio

en Automatic fire systen

Instal·lació fixa de protecció contra incendi que consisteix en una reserva d’agent extintor (aigua o agents gasosos) i una xarxa de canonades que alimenten una sèrie de ruixadors, que s’activen al detectar els efectes d’un incendi. Per exemple, sistema de ruixadors d’aigua, sistemes de ruixadors d’aigua nebulitzada, sistemes d’extinció per Novec 1230, etc.

Extintor

es Extintor

en Extinguisher

Equip de protecció contra incendi.

Consisteix en un recipient (cilindre) que conté un agent extintor que mitjançant un mecanisme d’impulsió sota la pressió d’un gas o pressió mecànica, permet llançar l’agent extintor cap a la base del foc per tal d’extingir-lo.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/emergencies/ie

 

Descarrega