Vés al contingut (premeu Retorn)

Glossari de termes de prevenció de riscos laborals

lletra Alletra Blletra Clletra Dlletra Elletra Flletra Glletra Hlletra Illetra Jlletra Klletra Llletra Mlletra Nlletra Olletra Plletra Qlletra Rlletra Slletra Tlletra Ulletra Vlletra Wlletra Xlletra Ylletra Z

F

Factor de risc

es Factor de riesgo

en Risk factors

Condició de treball (perill o deficiència) que pot tenir una influència negativa sobre la salut dels treballadors i treballadores.

Farmacioles

es Botiquines

en Fist aid kit

Recurs bàsic per a l’atenció de les primeres cures d’urgència i de les lesions menors des del mateix centre de treball. Consta de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants d'un sol ús.

Més informació a: https://www.upc.edu/prevencio/ca/accidents/farmacioles

Fatiga visual

es Fatiga visual

en Visual fatigue

Situació de caràcter reversible deguda a un esforç excessiu de l’aparell visual.

Els principals factors de risc que poden influir negativament són: les condicions lumíniques inadequades, la presència de reflexes i/o enlluernaments, la realització de treballs que requereixin forçar la vista de manera continuada i sostinguda en el temps (especialment els treballs que requereixen alta precisió), la presència de contrastos i/o nivells de lluminositat inadequats, enfocar elements de forma continuada que es troben a diferents o iguals distàncies i l’absència de pauses que permetin relaxar l’aparell visual.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia/re/treballs-oficines

FDS

veg. Fitxes de dades de seguretat

Feed-back

veg. Retroalimentació

FISQ

veg. Fitxes internacionals de seguretat química

Fitxes de dades de seguretat

sigla FDS

es Fichas de datos de seguridad

en Material Safety Data Sheet (MSDS)

Document que proporciona a la persona usuària informació complementària de la continguda en l’etiqueta i permet prendre les mesures necessàries per a la protecció de la salut, la seguretat i el medi ambient en el lloc de treball.

La fitxa de dades de seguretat s’ha de facilitar com a mínim en l’idioma oficial de l’Estat membre on es comercialitzi la substància o mescla, gratuïtament, en paper o per via electrònica.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/productes-quimics/fitxes-de-dades-de-seguretat-fds

Fitxes internacionals de seguretat química

sigla FISQ

es Fichas internacionales de seguridad química

en International Chemical Safety Cards

Document que descriu els riscos i les mesures preventives corresponents a la substància química a la que fan referència. Són la versió espanyola de les International Chemical Safety Cards.

La diferència entre les Fitxes internacionals de seguretat química (FISQ) i les Fitxes de dades de seguretat (FDS), és que les FISQ no tenen estatus legal, ja que no són documents legalment vinculants i utilitzen una sèrie de frases estàndard basades en criteris propis ben definits que resumeixen la principal informació existent sobre salut i seguretat, en canvi, les FDS són de caràcter obligatori per a la comercialització tant de substàncies com de preparats i han d’informar de forma efectiva i suficient a la persona usuària professional de la perillositat del producte.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/productes-quimics/fitxes-internacionals-de-seguretat-quimica-fisq

Font rentaulls

es Fuente lavaojos

en Emergency eye-wash

Tipus de font utilitzada per actuar davant una esquitxada, cremada o vessament de producte químic en una zona localitzada del cos com ulls, cara i mans.

La font rentaulls ha de ser fàcilment visible i accessible i estar constituïda fonamentalment per:

  • dos ruixadors capaços de proporcionar un raig d’aigua potable per rentar els ulls o la cara. El raig proporcionat pels ruixadors ha de ser de baixa pressió, per tal de no provocar danys o dolor innecessaris
  • una pica de 25 a 35 cm, amb el desguàs corresponent amb accionament mitjançant un pedal o manual.

 

Descarrega