Vés al contingut (premeu Retorn)

Glossari de termes de prevenció de riscos laborals

lletra Alletra Blletra Clletra Dlletra Elletra Flletra Glletra Hlletra Illetra Jlletra Klletra Llletra Mlletra Nlletra Olletra Plletra Qlletra Rlletra Slletra Tlletra Ulletra Vlletra Wlletra Xlletra Ylletra Z

I

Identificació de riscos

es Identificación de riesgos

en Identification of potencial hazards or risks

Procés d’identificació dels perills a què poden estar exposats els treballadors i les treballadores, tant si és de forma puntual com durant tota la jornada laboral.

IE

veg. Informació per a emergències

Incapacitat laboral

es Incapacidad laboral

en Incapacity to work

Situació de malaltia comuna o professional i accident, sigui o no del treball, que impedeix a una persona, de forma temporal o definitiva, realitzar una activitat professional.

En funció de la duració de la incapacitat, aquesta pot ser:

  • Incapacitat temporal: Situació en què un treballador o treballadora està impedit per treballar temporalment per un problema de salut que precisa assistència sanitària. El document que acredita que el problema de salut impedeix treballar és el comunicat de baixa.
  • Incapacitat permanent o invalidesa: Situació en què un treballador o treballadora, després d’haver estat sotmès/essa al tractament prescrit, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, susceptible de determinació objectiva i previsiblement definitives, que disminueixen o anul·len la seva capacitat laboral.

Incendi

es Incendio

en Fire

Foc sense control i d’efectes destructius.

Incident

es Incidente

en Incident

Fet no desitjat, que no ha produït danys personals, però que en unes circumstàncies diferents, podria haver provocat lesions a les persones.

Informació per a emergències

sigla IE

es Información para emergencias

en Emergency information

Fitxes divulgatives per aprendre sobre la prevenció i l’actuació en cas d’emergència. Estan elaborades pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals i adreçades a tota la comunitat universitària.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/emergencies/ie

INSHT

veg. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

sigla INSHT

es Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

en National Institute for Occupational Safety and Health at Work

Òrgan científic tècnic especialitzat de l'Administració general de l'Estat que té com a missió l'anàlisi i l'estudi de les condicions de seguretat i la salut en el treball, així com la promoció i el suport per a la millora d'aquestes condicions.

Per dur a terme aquestes missions, estableix la cooperació necessària amb els òrgans de les comunitats autònomes amb competències en aquesta matèria, els Centres de Seguretat i Salut Laboral (CSSL).

Més informació a: http://www.insht.es/portal/site/Insht/

Intensitat del risc

es Intensidad del riesgo

en Intensity of the risk

Grau de negativitat dels factors de risc que poden materialitzar el risc, en quant al potencial que té per causar un dany sobre la salut.

Investigació d’accidents / incidents

es Investigación de accidentes / incidentes

en Accident Investigation

Instrument o eina per conèixer no solament les circumstàncies en què es produeixen lesions per a la salut dels treballadors/es, sinó les causes que les han originat, per tal d’adoptar mesures correctores i controlar els factors que puguin possibilitar altres accidents o incidents semblants.

A la UPC s’investiguen tots aquells accidents que causen baixa, així com els incidents que les unitats comuniquen.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/accidents/investigacio-daccidents

Investigador/a principal

sigla IP

es Investigador/a principal

en Principal researcher; Main researcher

Persona que actua com a responsable científic d’un projecte de recerca, d’un grup d’investigadors, d’un centre d’R+D, d’un conveni universitat – empresa, etc.

L’investigador/a principal és responsable de les condicions de treball dels membres del seu equip, incloent les condicions relatives a prevenció de riscos laborals. Ha de vetllar perquè les activitats i tasques que realitzen els membres del seu equip es facin de manera segura, ja sigui a la UPC o a una altra empresa o institució, per la qual cosa li correspon el deure de cooperació en l’aplicació de la normativa en prevenció de riscos laborals.

Més informació a: https://www.upc.edu/prevencio/ca/pacae/cae/funcio-investigador-principal

IP

veg. Investigador/a principal

 

Descarrega