Vés al contingut (premeu Retorn)

Glossari de termes de prevenció de riscos laborals

lletra Alletra Blletra Clletra Dlletra Elletra Flletra Glletra Hlletra Illetra Jlletra Klletra Llletra Mlletra Nlletra Olletra Plletra Qlletra Rlletra Slletra Tlletra Ulletra Vlletra Wlletra Xlletra Ylletra Z

M

Malaltia professional

es Enfermedad profesional

en Occupational disease

Malaltia que contreu el treballador o la treballadora com a conseqüència del treball que executa per compte d'altri, en les activitats que s'especifiquen en el quadre aprovat per les disposicions d’aplicació i desenvolupament de la Llei General de la Seguretat Social, i que estigui provocada per l'acció dels elements o substàncies que s'indiquen al quadre per a cada malaltia.

El quadre de malalties professional és un llistat limitat i tancat en el que es delimiten aquelles en les que es reconeix una relació causal entre l’exposició laboral i el dany.

Quan es pugui establir una relació causal entre l’exposició laboral a un risc i la malaltia, i aquesta no estigui recollida en el quadre de malalties professionals, aquesta pot ser reconeguda legalment com a accident de treball.

Davant de la sospita d’una malaltia professional relacionada amb el treball, el treballador o treballadora s’ha de dirigir als òrgans gestors de les contingències professionals.

Manipulació manual de càrregues

sigla MMC

es Manipulación manual de cargas

en Manual material handling

Qualsevol operació de transport o subjecció d’una càrrega per part d’un o varis treballadors o treballadores, com l’aixecament, la col·locació, l’empenta, la tracció o el desplaçament, que per les seves característiques o condicions ergonòmiques inadequades comporti riscos, en particular dorso-lumbars per al personal treballador.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia/re/com-es-manipula-carrega

Manual de bioseguretat

es Manual de bioseguridad

en Biosafety Manual

Document on s’estableixen les normes i estàndards de bioseguretat pel control del risc biològic dins nivells d’acceptabilitat.

El manual de bioseguretat d’un laboratori ha d’incloure les funcions i responsabilitats del personal, la classificació del laboratori, les normes bàsiques de bioseguretat aplicables, el procediment d’identificació i avaluació del risc, l’equipament, els principis de disseny per a laboratoris, les tècniques i els seus procediments o protocols, els equips de protecció individual, els procediments de desinfecció i esterilització, el transport de material infecciós, la formació del personal, l’actuació en cas d’emergència, els primers auxilis, la immunització del personal, etc.

Més informació a: http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_CSR_LYO_2004_11/en/

MATMPSS

veg. Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social

Mediació

es Mediación

en Mediation

Procés de resolució de conflictes que es caracteritza per la intervenció d'una tercera persona imparcial i experta, que té per objecte ajudar les parts i facilitar l'obtenció per elles mateixes d'un acord satisfactori.

Medicina del treball

es Medicina del trabajo

en Occupational medicine

Especialitat mèdica que estudia els medis preventius per aconseguir el més alt grau de benestar físic, psíquic i social del personal treballador, en relació amb la capacitat d’aquest, amb les característiques i riscos del seu treball, l’ambient laboral i la influència d’aquest en el seu entorn, així com promoure els medis per al diagnòstic, tractament, adaptació, rehabilitació i qualificació de la patologia produïda o condicionada pel treball.

Un dels instruments que utilitza la Medicina del treball per controlar i fer el seguiment de la repercussió de les condicions de treball sobre la salut de la població treballadora és la Vigilància de la salut.

Mesures correctores

es Medidas correctoras

en Corrective measures

Actuacions orientades a l’eliminació d’aquells riscos que es poden evitar (riscos evitables).

Mesures preventives

es Medidas preventivas

en Preventive measures

Actuacions orientades al control i/o minimització dels efectes d’aquells riscos que no es poden evitar. Aquestes mesures poden ser tècniques, organitzatives, de formació i informació, de vigilància i control de l’estat de la salut, etc.

Mesures tècniques / organitzatives

sigla MTO

es Medidas técnicas / organizativas

en Techniques / organizational measures

Mesures preventives orientades a una millora tècnica de les condicions de treball i/o a realitzar canvis en l’organització del treball.

Mitjans de coordinació

es Medios de coordinación

en Coordinated safety management

Recursos que han d’establir les empreses concurrents en un centre de treball amb l’objectiu de vetllar per la seguretat i salut dels treballadors i treballadores de cadascuna de les empreses. Les empreses han d’establir els mitjans de coordinació atenent al grau de perillositat de les activitats, el nombre de treballadors/es i la durada de les activitats.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/pacae/cae/mitjans-de-coordinacio

MMC

veg. Manipulació manual de càrregues

Mobbing

veg. Assetjament psicològic o moral

Modalitat preventiva

es Modalidad preventiva

en Preventive modality

Tipus d’organització dels recursos, que l’empresa o institució ha de disposar, per dur a terme les activitats preventives.

La legislació en prevenció de riscos laborals estableix que, en funció del nombre de treballadors/es de l’empresa o institució i de la perillositat de les activitats que es realitzen, l’empresa o institució ha d’optar per una de les modalitats següents:

a. Assumpció per l’empresari de l’activitat preventiva.

b. Designació d’un o diversos treballadors/es per dur a terme l’activitat preventiva.

c. Constitució d’un servei de prevenció propi.

d. Concert amb un servei de prevenció aliè.

Model demanda – control

sigla DC

es Modelo demanda - control

en Demand-Control Model

Marc conceptual i acadèmic explicatiu de l’estrès laboral, desenvolupat per Robert Karasek. Aquest model explica l’estrès laboral en funció del balanç entre les demandes psicològiques del treball i el nivell de control sobre aquestes, aportant evidències que relacionen l’ambient psicosocial en el treball amb efectes sobre la salut.

D'acord amb el model, un estrès elevat es produeix quan es donen conjuntament les condicions d'alta demanda psicològica i baix control en la presa de decisions. Les restants categories de treball serien de baix estrès (baixa demanda i alt control), actiu (alta demanda i alt control) i passiu (baixa demanda i baix control). Per tant, l'estrès laboral sorgeix quan les demandes del treball són altes i, al mateix temps, la capacitat de control sobre aquestes (per manca de recursos) és baixa.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/psicosocial/psicosociologia/efectes-salut-derivats-exposicio-als-riscos-psicosocials

Motivació

es Motivación

en Motivation

És el que ens mou cap a la consecució dels nostres objectius o per les activitats que ens condueixen a ells, la força que ens impulsa a fer o realitzar alguna cosa en funció d’elements intrínsecs o extrínsecs. D’aquesta manera es poden distingir dos tipus de motivació:

  • Motivació intrínseca prové de l'interior, d'un mateix. És la classe de motivació que apareix quan fem alguna cosa amb la que gaudim, quan la tasca en si mateixa és la recompensa.
  • Motivació extrínseca prové de l’exterior. És el tipus de motivació que ens porta a fer una cosa perquè sabem que al final hi haurà una recompensa.

Moviment repetitiu

es Movimiento repetitivo

en Repetitive movements

Grup de moviments continus que impliquen l’acció conjunta de músculs, ossos, articulacions i nervis d’una part del cos i poden provocar fatiga muscular, sobrecàrrega i dolor a la part afectada.

Un treball es pot considerar repetitiu quan la durada del cicle de treball fonamental és inferior a 30 segons i aquest es repeteix de forma continuada durant la jornada de treball, o quan es repeteixen els moviments elementals durant més d’un 50% de la durada del cicle.

MTO

veg. Mesures tècniques / organitzatives

MUFACE

es MUFACE. Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado

en General civil servant Mutualism

Organisme públic de l’Administració de l’Estat que gestiona l’assistència sanitària privada dels Funcionaris Civils de l’Estat. És, per tant, un règim especial, de caràcter mutualista, diferent al Règim General de la Seguretat Social i que depèn del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Davant d’un accident de treball o una malaltia professional, el PDI Funcionari de UPC s’ha d’adreçar al Proveïdor de l'Assistència Sanitària al qual estigui adscrit (l'elecció del Proveïdor de l'Assistència Sanitària és particular per a cada PDI Funcionari).

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/accidents/accidents-pdif-muface

Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social

sigla MATMPSS

es Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social

en Occupational Accidents and Diseases Mutualism

Entitat asseguradora sense ànim de lucre, l'activitat de la qual està dirigida al tractament integral de l'accident de treball i les malalties professionals, tant en el seu aspecte econòmic com en el preventiu, sanitari o recuperador, en col·laboració amb el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Davant d’un accident de treball o una malaltia professional són les MATMPSS les que s’encarreguen de la seva gestió (excepte en el cas del PDI Funcionari, que se n’encarrega MUFACE).

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/accidents/accidents-del-pdi-l-pas-l-pas-f-i-becaris-upc-asepeyo

Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat

veg. MUFACE

 

Descarrega