Vés al contingut (premeu Retorn)

Glossari de termes de prevenció de riscos laborals

lletra Alletra Blletra Clletra Dlletra Elletra Flletra Glletra Hlletra Illetra Jlletra Klletra Llletra Mlletra Nlletra Olletra Plletra Qlletra Rlletra Slletra Tlletra Ulletra Vlletra Wlletra Xlletra Ylletra Z

P

PACAE

veg. Programa d’ajuda per a la coordinació d’activitats empresarials

Pantalla de visualització de dades

sigla PVD

es Pantalla de visualización de datos

en Video Display Terminal

Pantalla alfanumèrica o gràfica, independentment del mètode de representació visual utilitzat (inclou totes les tecnologies). Col·loquialment, ens referim a la pantalla de l’ordinador.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia/re/treballs-oficines

PAU

veg. Pla d’autoprotecció

PdT

veg. Procediments segurs de treball

PE

veg. Pla d’emergència

Perill

es Peligro

en Danger; Hazard

Contingència o possibilitat d’un dany potencial. El concepte de perill inclou, en sí mateix, la gravetat de les conseqüències que s’esperen en cas de materialitzar-se, independentment de la probabilitat de que el fet pugui ocórrer.

Perill vs risc

es Peligro vs riesgo

en Danger vs Risk

Sovint, es confon el concepte de perill amb el de risc o s’utilitzen ambdós termes com a sinònims, quan tenen significats diferents.

El perill de patir una caiguda mortal des d’un penya-segat és el mateix tant si existeix una barana que el protegeixi com si no. És evident que el risc de caiguda és molt menor quan hi ha una barana.

El perill de patir una intoxicació amb conseqüències greus quan es manipula un producte químic molt tòxic és el mateix tant si aquest es treballa sota una vitrina de gasos com si no. El risc d’intoxicació és molt menor quan es fa servir una vitrina de gasos.

Persona amb discapacitat

es Persona con discapacidad

en Disabled people

Persona que presenta deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials a llarg termini que, en interactuar amb diverses barreres, puguin impedir la seva participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb els altres.

Tenen la consideració de persones amb discapacitat aquelles a qui s’hagi reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Personal especialment sensible

es Personal especialmente sensible

en Sensitive risk groups

Treballadors o treballadores que tinguin una particular sensibilitat a determinats riscos derivats del treball, a causa de les seves característiques personals o estat biològic conegut, inclosos aquells que tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o sensorial.

El personal sanitari de Vigilància de la salut de la UPC és qui valora i determina l’especial sensibilitat del personal treballador en relació als riscos presents en el lloc de treball.

Pla d’autoprotecció

sigla PAU

es Plan de autoprotección

en Emergency Plan

Sistema de gestió que comprèn tot el conjunt d’accions i mesures que tenen com a objectiu prevenir les situacions que poden originar una emergència, donar resposta en cas que l’emergència es produeixi i coordinar-se amb els serveis d’Emergència i el sistema públic de protecció civil.

Pla d’emergència

sigla PE

es Plan de emergencia

en Emergency Plan

Part del pla d’autoprotecció que especifica sistemàticament i de forma breu quines són les accions a realitzar per a cadascuna de les situacions d’emergència previsibles.

També es denomina manual d’actuació o pla d’actuació en cas d’emergència.

Pla de millora de les condicions d’evacuació dels edificis existents 2007-2010

sigla PMCEEE

es Plan de mejora de las condiciones de evacuación de los edificios existentes 2007-2010

en Plan to improve the means of egress of the existing buildings 2007-2010

Pla aprovat pel Consell de Govern de 10 d’octubre del 2007 que presenta les línies estratègiques per a la dotació de les instal·lacions imprescindibles per a l’evacuació dels edificis.

Aquest pla és l’eina per identificar, elaborar i executar les actuacions imprescindibles associades a la millora de les condicions d’evacuació dels edificis existents per garantir la seva correcta evacuació, en cas necessari.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/emergencies/preparacio-edificis

Planificació de les mesures preventives i/o correctores

es Planificación de las medidas preventivas y/o correctoras

en Planning of preventive measures

Finalitzada l’avaluació de riscos laborals, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals informa al Comitè de Seguretat i Salut dels resultats de la mateixa.

Amb aquests resultats s’ha de realitzar una planificació de les mesures de control dels riscos. La planificació és un document de gestió on es recullen les mesures correctores i les mesures preventives a aplicar pel control dels riscos detectats en els llocs de treball i en els espais on es desenvolupen, indicant els recursos necessaris i els responsables de dur-les a terme. Aquesta planificació ha de tenir en compte la magnitud de cadascun dels riscos existents i el número de treballadors/es afectats.

PMCEEE

veg. Pla de millora de les condicions d’evacuació dels edificis existents 2007-2010

Política de prevenció de riscos laborals

es Política de prevención de riesgos laborales

en Health and safety policy

Declaració de la Direcció d’una organització que estableix els objectius globals, principis i compromisos en matèria de seguretat i salut laboral.

Proporciona l’orientació precisa per a que la línia de comandament elabori plans d’acció que permetin assolir els objectius i compromisos en matèria de prevenció de riscos laborals.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/informacio-general/la-upc-i-la-prevencio-de-riscos-laborals/politica-de-prevencio

Polsador d’avís d'incendi

es Pulsador de aviso de incendio

en Manual alarm call point

Botó per donar avís ràpid en cas d’incendi. Els polsadors d’avís d’incendi formen part de la instal·lació de detecció i alarma d’incendis d’un edifici.


Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/emergencies

Porta de sectorització

es Puerta de sectorización

en Fire door

Porta preparada per retardar durant un determinat temps l’avanç d’un incendi per tal de protegir les vies d’evacuació i limitar els danys materials.

Són una barrera al pas de fum, calor i foc entre dos sectors d’incendi.

També es denominen portes tallafoc.

Postura forçada

es Postura forzada

en Awkward postures

Posicions de treball que suposin que una o més regions anatòmiques del cos deixin d’estar en una posició natural o de confort per passar a una posició que genera hiperextensions, hiperflexions i/o hiperrotacions que mantingudes durant un període continuat i sostingut en el temps poden comportar trastorns musculoesquelètics al personal treballador.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia/re/postures-segures-de-treball

Postures neutres de treball

es Posturas neutras de trabajo

en Neutral posture

Rang de postures on els músculs treballen adequadament i l’articulació està ben alineada. Generalment coincideixen amb el punt mitjà del moviment de l’articulació.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia/re

Primers auxilis

es Primeros auxilios

en First aid

Conjunt d’actuacions immediates realitzades en cas d’accident o malaltia sobtada, fins la intervenció de personal especialitzat. Inclou protegir, avisar, socórrer i els principis d’actuació són no agreujar l’estat de la persona lesionada i l’ús del sentit comú.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/accidents/primers-auxilis

Probabilitat

es Probabilidad

en Probability

Factor que determina la possibilitat de que, una vegada presentada la situació de risc, els esdeveniments de la seqüència completa de l’accident succeeixin en el temps, produint-se l’accident i les seves conseqüències.

Procediment de gestió de casos

es Procedimiento de gestión de casos

en Case Management Procedure

Conjunt d’activitats establertes a la UPC que tenen per objectiu abordar individualment els casos comunicats per part dels treballadors i treballadores en referència a aquelles situacions derivades de l’exposició a factors de risc psicosocial o conflictes interpersonals que puguin afectar la seva salut i que suposin un risc per les persones, tant en l’àmbit físic com psíquic.

Procediment de caràcter voluntari, que garanteix en tots els casos el dret a la confidencialitat i que requereix d’una primera comunicació per part de la persona interessada a Relacions Laborals i Acció Social (RLAS), qui haurà de delimitar el problema presentat per la persona.

En cas de derivació al Servei de Prevenció de Riscos Laborals, la persona interessada haurà de signar un document d’acceptació per tal de donar la seva conformitat a les actuacions a realitzar durant el procés per a l’anàlisi i gestió del cas.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/psicosocial/psicosociologia

Procediments segurs de treball

sigla PdT

es Procedimientos seguros de trabajo

en Safety procedures; Safe work practices

Són procediments que han de ser elaborats per la Unitat a partir de les recomanacions donades a les Normes de seguretat i higiene (NSH), segons la relació d'equips de treball de que disposin i de les operacions i/o processos que realitzin.

Aquests procediments es divideixen en procediments segurs de treball d'equip de treball específic i en procediments segurs de treball de procés – operació.

Més informació a: https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/pdt

Procés de reincorporació per llarga absència per motius de salut davant dels riscos laborals

es Proceso de reincorporación por larga ausencia por motivos de salut ante los riesgos laborales

en Risk assessment process for workers after a long-term absence for health reasons

Conjunt d’activitats establertes a la UPC que tenen per objectiu garantir un nivell de protecció adequat de la salut del personal treballador que reinicia la feina després d’una absència prolongada per motius de salut (baixa laboral igual o superior a 120 dies, ja sigui per accident de treball, malaltia professional o malaltia comuna).

En aquest procés s’avaluen les condicions de treball i l’estat de salut de la persona que es reincorpora al seu lloc de treball després d’una absència prolongada per motius de salut, per garantir que pot desenvolupar novament el seu treball sense risc per ella mateixa o per la salut d’altres persones.

Procés de caràcter voluntari que s’inicia a partir de la sol·licitud de visita mèdica per reincorporació per llarga absència en l’eina electrònica de sol·licitud d’atenció a la salut de les persones.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/salutupc/vigilancia-salut/tipus-revisio-visita-medica/visita-medica-reincorporacio-per-llarga-absencia

Procés per a la protecció de la dona en situació d’embaràs o lactància natural davant dels riscos laborals

es Proceso para la protección de la mujer en situación de embarazo o lactancia natural ante los riesgos laborales

en Risk assessment process for pregnant and lactating women

Conjunt d’activitats establertes a la UPC que tenen per objectiu garantir un nivell de protecció adequat de la salut de la treballadora embarassada o lactant en el seu lloc de treball, segons els riscos laborals als que està exposada.

Per garantir aquesta protecció, s’avaluen les condicions de treball i els riscos de les treballadores en període d’embaràs o lactància que poden influir negativament en el seu estat de salut o en el del fetus. Procés de caràcter voluntari que s’inicia a partir de la comunicació de la treballadora del seu estat d’embarassada o lactant a l’SPRL.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/salutupc/vigilancia-salut/tipus-revisio-visita-medica/visita-medica-embaras

Producte químic

es Producto químico

en Chemical product

Substància, és a dir, element químic i els seus compostos naturals o els obtinguts per algun procés industrial, o mescla o solució composta per dues o més substàncies químiques.

En els laboratoris de la UPC s’acostuma a disposar d’una gran varietat de productes químics de diferents característiques i perillositat, generalment en quantitats petites, que cal que estiguin degudament identificats i emmagatzemats.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/productes-quimics

Programa d’ajuda per a la coordinació d’activitats empresarials

sigla PACAE

es Programa de ayuda para la coordinación de actividades empresariales

en Support program for coordinated safety management

Canal de comunicació comú per a tots els investigadors principals, responsables de convenis universitat – empresa, que es posa a la seva disposició per a l’ajuda en l’organització i gestió de la prevenció de riscos laborals quan hi hagi concurrència de personal de la UPC amb altres empreses en un mateix centre de treball.

El PACAE s’ha d’utilitzar sempre que qualsevol treballador/a, en el desenvolupament de les activitats d’un conveni universitat – empresa, hagi d’accedir a un centre de treball aliè a la UPC.

Per accedir a PACAE: http://www.upc.edu/prevencio/ca/pacae/formulari-sol-licitud-PACAE

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/pacae

Promoció de la salut

es Promoción de la salud

en Health promotion

Programes de gestió de la salut que es realitzen en l’àmbit laboral per fomentar conductes, hàbits, consums i estils de vida saludables.

Els Programes de promoció de la salut (PPS) són el conjunt d’activitats sanitàries, amb una temàtica comuna, que pretenen oferir eines al personal treballador per aconseguir incrementar el control sobre la seva salut, podent així millorar-la.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/salutupc/promocio-salut

Protocols sanitaris (Vigilància de la salut)

es Protocolos sanitarios (Vigilancia de la salud)

en Medical assessment protocols

Són guies d’actuació per la vigilància sanitària específica del personal treballador exposat a diferents riscos en el seu lloc de treball.

Psicosociologia aplicada

es Psicosociología aplicada

en Psychosociology

Disciplina preventiva que té per objectiu principal analitzar les característiques de les condicions de treball, en concret aquelles que provenen de la seva organització, que poden afectar tant a la salut (física, psíquica o social) del personal com al desenvolupament del seu treball.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/psicosocial/psicosociologia

Punt de reunió en cas d’evacuació

es Punto de reunión en caso de evacuación

en Assembly point in case of evacuation

Zona exterior a la que les persones han de dirigir-se en cas d’evacuació d’un edifici per tal de romandre fins el final de l’emergència.

Per consultar els punts de reunió dels edificis de la UPC: http://www.upc.edu/prevencio/ca/emergencies/punts-de-reunio-en-cas-devacuacio

PVD

veg. Pantalla de visualització de dades

 

Descarrega