Vés al contingut (premeu Retorn)

Glossari de termes de prevenció de riscos laborals

lletra Alletra Blletra Clletra Dlletra Elletra Flletra Glletra Hlletra Illetra Jlletra Klletra Llletra Mlletra Nlletra Olletra Plletra Qlletra Rlletra Slletra Tlletra Ulletra Vlletra Wlletra Xlletra Ylletra Z

R

RE

veg. Recomanacions ergonòmiques

Recomanacions ergonòmiques

sigla RE

es Recomendaciones ergonómicas

en Ergonomic recommendations

Indicacions o orientacions amb les principals mesures a adoptar per a la millora ergonòmica dels llocs de treball. S’identifiquen els factors de risc ergonòmics més habituals a la UPC i s’informa de les principals recomanacions a adoptar per evitar i/o minimitzar els principals efectes que poden tenir sobre la salut de les persones treballadores.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia/re

Recorregut d’evacuació

es Recorrido de evacuación

en Evacuation routes; Egress facilities

Recorregut que condueix des de tot punt ocupable d’un edifici fins a una sortida de planta o d’edifici.

A la UPC estan senyalitzats els recorreguts d’evacuació.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/emergencies/ie

Recurs preventiu

es Recurso preventivo

en Safety surveillance personnel

Una o vàries persones que han de ser designades per l’empresa o institució quan es produeixen determinats supòsits i situacions d’especial risc i perillositat.

El RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, defineix els casos en els que és necessària la presència en el centre de treball del recurs preventiu.

La presència de recurs preventiu és un dels possibles mitjans de coordinació que estableixen les empreses concurrents quan es produeix concurrència d’activitats empresarials.

La funció del recurs preventiu és vigilar el compliment de les activitats preventives establertes per l’empresa per la situació de risc que ha determinat la seva presència. La presència del recurs preventiu no podrà ser utilitzada amb la finalitat de substituir les mesures de protecció que siguin preceptives.

Les persones que es designin com a recurs preventiu han d’estar capacitades en el nivell de formació adequat en prevenció de riscos laborals, han de disposar dels mitjans i coneixements necessaris i ser suficients en nombre. Han de romandre al centre de treball durant el temps en què es mantingui la situació de risc que hagi determinat la seva presència.

Més informació a: http://www.osalan.euskadi.net/contenidos/libro/gestion_2011051/es_201105/adjuntos/Recurso%20Preventivo.pdf

Reposapeus

es Reposapiés

en Footrest

Element del mobiliari d’oficina destinat a aquelles persones que, una vegada regulada l’alçada de la cadira, no recolzin còmodament els peus al terra. Principals característiques: regulable en inclinació, dimensions suficients com per permetre el canvi de posició dels peus i base i superfície de recolzament dels peus antilliscant.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia/re/treballs-oficines

Resolució de conflictes

es Resolución de conflictos

en Conflict resolution

Espai professional que alberga el conjunt de coneixements i habilitats sobre el conflicte, incloent-hi tècniques, mètodes, estratègies i sistemes per al seu tractament i transformació positiva.

Retroalimentació

sin. Feed-back

es Retroalimentación

en Feed-back

Comunicar de forma verbal i/o no verbal a una altra persona o grup sobre la seva conducta i com aquesta ens afecta. Inclou un component perceptiu (el que jo observo en la conducta de l'altre) i un component emocional (quins sentiments provoca en mi la conducta observada). Serveix per reflectir als altres quins comportaments poden seguir realitzant, donat els efectes positius que causa sobre els altres, o quins modificar o canviar en funció de l'impacte negatiu que provoquen.

Revisió mèdica inicial

es Revisión médica inicial

en Initial medical examination

Reconeixement mèdic que es realitza al nou personal que s'incorpora a la UPC.

Tot i que no és una revisió mèdica obligatòria, sí que és recomanable fer-la, atès que avalua els efectes dels riscos laborals sobre la salut.

Es sol·licita a través de l’eina electrònica de sol·licitud d’atenció a la salut de les persones.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/salutupc/vigilancia-salut/tipus-revisio-visita-medica/revisio-medica-inicial

Revisió mèdica periòdica

es Revisión médica periódica

en Regular medical examination

Reconeixement mèdic que es realitza de forma periòdica al personal treballador en funció del risc laboral al qual està exposat, i segons els protocols específics i/o criteris sanitaris.

Aquestes revisions mèdiques tenen caràcter voluntari exceptuant els reconeixements que siguin imprescindibles per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut del personal treballador o per verificar si l’estat de salut pot constituir un perill per ell mateix, pels altres treballadors/es o altres persones relacionades o quan així ho estableixi una disposició legal en relació a la protecció de riscos específics i activitats d’especial perillositat.

Es sol·licita a través de l’eina electrònica de sol·licitud d’atenció a la salut de les persones.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/salutupc/vigilancia-salut/tipus-revisio-visita-medica/revisio-medica-periodica

Risc

es Riesgo

en Risk; Hazard

Probabilitat de que el dany associat a un perill es materialitzi.

El risc és funció de la probabilitat de que puguin materialitzar-se els danys que entranya el perill i aquesta probabilitat és, a la seva vegada, funció de la freqüència de l’exposició al perill i del nivell de protecció o d’eficàcia de les mesures preventives adoptades.

Risc laboral

es Riesgo laboral

en Occupational risk

Possibilitat que un treballador/a pateixi un determinat dany derivat del treball. Per qualificar un risc des del punt de vista de la seva gravetat, s’ha de valorar conjuntament la probabilitat que es produeixi el dany, la seva severitat (magnitud del dany) i el temps d’exposició.

Risc laboral greu i imminent

es Riesgo laboral grave e inminente

en Imminent and serious occupational risk

Risc que sigui probable racionalment que es materialitzi en un futur immediat i pugui significar un dany greu per a la salut dels treballadors/es.

Riscos evitables

es Riesgos evitables

en Avoidable risks

Són els riscos que es poden eliminar o solucionar de forma definitiva amb l’adopció d’actuacions o mesures correctores.

Rol en el treball

es Rol en el trabajo

en Role at work

Conjunt d'expectatives de conducta associades amb el lloc de treball d’una persona, patró de comportament que s'espera de qui exerceix cada lloc.

Deficiències en la construcció del rol produeixen dos situacions, que estan directament relacionades amb el benestar psicològic a la feina:

  • Conflicte de rol: sorgeix quan una persona té assignades tasques que són incompatibles o contradictòries entre si o quan les demandes o exigències del treball van en contra dels valors o ètica de l'individu.
  • Ambigüitat de rol: sorgeix quan la persona no disposa de la suficient informació o aquesta no està clarament formulada sobre les tasques, els mètodes o les conseqüències de l'acompliment del seu rol en el treball provocant en la persona la sensació d’incertesa o de no saber què s’espera d’ella.

 

Descarrega