Vés al contingut (premeu Retorn)

Glossari de termes de prevenció de riscos laborals

lletra Alletra Blletra Clletra Dlletra Elletra Flletra Glletra Hlletra Illetra Jlletra Klletra Llletra Mlletra Nlletra Olletra Plletra Qlletra Rlletra Slletra Tlletra Ulletra Vlletra Wlletra Xlletra Ylletra Z

S

Satisfacció laboral

es Satisfacción laboral

en Job satisfaction

Grau de benestar que experimenta una persona a causa del seu treball. Existeixen múltiples variables que poden incidir en la satisfacció laboral, les circumstàncies i característiques del propi treball i les individuals de cada persona condicionaran la resposta o actitud d’aquesta cap a diferents aspectes del seu treball.

Sector d’incendi

es Sector de incendio

en Fire compartment

Zona o espai d’un edifici separat d’altres zones del mateix per parets, portes i el pas d’instal·lacions resistents al foc durant un temps determinat, a l’interior del qual es pot confinar l’incendi per a que no es pugui propagar a (o des de) altra part de l’edifici.

Els edificis es projecten definint diferents sectors d’incendi, per tal que en cas d’incendi aquest no es propagui ràpidament afectant a tot l’edifici. La sectorització contra incendi protegeix la vida de tots els usuaris d’un edifici i la dels equips dels Serveis d’Emergència.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/emergencies/ctie

Seguretat en el treball

es Seguridad en el trabajo

en Safety

Disciplina preventiva que té com a objectiu principal l’anàlisi de les condicions de treball per a la seva millora i la prevenció dels accidents laborals en què es produeix un contacte directe entre l’agent material, sigui un equip de treball, un producte, una substància o bé una energia, i el treballador/a, amb unes conseqüències habitualment, però no exclusivament, traumàtiques (cremades, ferides, contusions, fractures, amputacions, etc.).

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene

Senyalització d’emergència

es Señalización de emergencia

en Emergency signs

Mitjà d’informació instal·lat als edificis que permet identificar i localitzar els recorreguts i sortides d’evacuació, els equips de protecció contra incendi (extintor, BIE i polsadors d’emergència) i els equips de socors (dutxes d’emergència, rentaulls i farmacioles).

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/emergencies/ctie

Servei de prevenció de riscos laborals

es Servicio de prevención de riesgos laborales

en Occupational Health and Safety Service; Risk Prevention Service

Conjunt de mitjans humans i materials necessaris per dur a terme les activitats preventives a fi de garantir la protecció adequada de la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores, assessorant i assistint l'empresari, els treballadors i treballadores o els seus representants i els òrgans de representació especialitzats.

Servei de prevenció de riscos laborals aliè

es Servicio de prevención de riesgos laborales ajeno

en External prevention service

Entitat o empresa especialitzada acreditada per l’autoritat laboral per exercir com a servei de prevenció de riscos laborals, que proporciona assessorament i recolzament a una empresa en relació a les activitats preventives concertades per aquesta, corresponent la responsabilitat de la seva execució a la pròpia empresa.

Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la UPC

sigla SPRL

es Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UPC

en Occupational Health and Safety Service. UPC

Conjunt de mitjans humans i materials necessaris per realitzar les activitats preventives a fi de garantir l’adequada protecció de la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores, assessorant i assistint a l’equip rectoral, al personal i als seus representants i als òrgans de representació especialitzats.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/informacio-general/servei-de-prevencio-de-riscos-laborals

Servei de prevenció de riscos laborals propi

es Servicio de prevención de riesgos laborales propio

en Internal prevention service

Conjunt de mitjans humans i materials de l’empresa necessaris per a la realització de les activitats de prevenció.

Constitueix una unitat organitzativa específica dins l’empresa o institució i els seus integrants han de tenir dedicació exclusiva a aquesta activitat.

Un servei de prevenció propi ha de comptar, com a mínim, amb dues especialitats o disciplines preventives pròpies, desenvolupades per tècnics amb la capacitació requerida per a les funcions a realitzar. Les especialitats o disciplines preventives que no siguin assumides per l’empresa a com a pròpies, s’hauran de concertar amb un servei de prevenció de riscos laborals aliè.

Servei de Protecció Radiològica de la UPC

es Servicio de Protección Radiológica de la UPC

en Radiological Risk Prevention Service. UPC

Servei de la UPC que té com a missió principal assessorar en matèria de protecció radiològica en relació a les instal·lacions radioactives de la UPC.

El Servei de Protecció Radiològica de la UPC s'emmarca dins els programes de l'Institut de Tècniques Energètiques (INTE).

Més informació a: https://inte.upc.edu/serveis/servei-de-proteccio-radiologica

Severitat

es Severidad

en Severity

És el factor resultant de la materialització d’un risc i de les seves conseqüències, és a dir, la magnitud del dany.

Simulacre d’emergència

es Simulacro de emergencia

en Emergency drill

Exercici pràctic i d’entrenament que es realitza imitant una situació d’emergència per tal de prendre les mesures tècniques i organitzatives necessàries per actuar en cas d’una emergència real.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/emergencies/simulacres-devacuacio

Síndrome d’estar cremat a la feina

sin. Burnout

es Síndrome de estar quemado en el trabajo

en Burnout

Estat mental persistent i negatiu, relacionat amb el treball, que es caracteritza primàriament per esgotament, acompanyat d’estrès, sentit d’efectivitat reduïda, disminució de la motivació i desenvolupament d’actituds i comportaments disfuncionals en el treball.

Aquesta condició psicològica es desenvolupa gradualment i pot restar inapreciada durant molt de temps. Resulta del desajust entre les expectatives que té la persona i la realitat del treball. Les dimensions bàsiques de la síndrome són esgotament, cinisme (es refereix a una actitud distant enfront del treball i les persones que en són objecte, així com dels companys i companyes de feina) i ineficàcia professional.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/psicosocial/psicosociologia/efectes-salut-derivats-exposicio-als-riscos-psicosocials

Sistema d’extracció general

es Sistema de extracción general

en General extraction

La finalitat d’un sistema d’extracció és eliminar els contaminants originats per alguna operació, amb l’objectiu de garantir una adequada renovació d’aire enfront la contaminació residual provinent de les manipulacions de substàncies o materials en el laboratori.

Aquest sistema ha d’harmonitzar amb l’adequat funcionament dels sistemes d’extracció localitzada (vitrina d’extracció de gasos d’ús general, campana d’extracció de gasos, etc.), amb una adequada distribució d’impulsions i extraccions d’aire evitant zones sense renovació d’aire.

Sistema d’extracció localitzada

es Sistema de extracción localizada

en Localized extraction

Sistema d’extracció que té com a objectiu captar el contaminant mitjançant una corrent d’aire, en el lloc més pròxim possible del punt on s’ha generat, el focus contaminant, evitant que es difongui a l’ambient general del laboratori.

Existeixen diferents tipus de sistema d’extracció localitzada: vitrina d’extracció de gasos d’ús general, campana d’extracció de gasos, etc.

Més informació a: NSH 219 sobre Vitrina d'extracció de gasos d'ús general VA150960SG a http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/nsh

Sistema de detecció i alarma d’incendi

es Sistema de detección y alarma de incendio

en Fire detection system

Instal·lació fixa de protecció contra incendi que permet la detecció precoç de fum o flames, per tal d'alertar les persones encarregades de l’activació del Pla d’Emergència o els ocupants d’un edifici.

Consisteix en una xarxa de detectors d’incendi i polsadors d’avís d’incendi que estan connectats a una centraleta de control i alarma.

Sistema de megafonia per a comunicació d'emergència

es Sistema de megafonía para comunicación de emergencia

en Public address system

Instal·lació fixa de comunicació que facilita de manera ràpida i simultània a tots els ocupants d’un edifici instruccions verbals en relació a l’actuació necessària davant una situació d’emergència.

A la UPC, els sistemes de megafonia per a comunicació són sistemes de seguretat crítics per a la correcta gestió de les situacions d’emergència.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/emergencies/com-us-assabentareu-duna-emergencia

Sobreesforç

es Sobreesfuerzo

en Overstrain

És la conseqüència de la realització d’un esforç extraordinari o addicional, que supera la capacitat individual de la persona, per realitzar una determinada acció de treball. Suposa una exigència de força que supera el límit acceptable i augmenta la probabilitat de patir trastorns musculoesquelètics.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia/re/efectes-salut

Sortida d’emergència

es Salida de emergencia

en Emergency exit

Sortida d’edifici, planta o recinte prevista per ser utilitzada exclusivament en cas d’emergència i que està senyalitzada com a tal.

Les sortides d’emergència han de ser practicables des de l’interior i estar lliures d’obstacles en tot moment.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/emergencies/ie

SPRL

veg. Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la UPC

Subcontractista

es Subcontratista

en Subcontractor

Persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, amb mitjans humans i materials propis o aliens, el compromís d’executar, amb subjecció a un projecte o un contracte, treballs que el contractista ha contractat amb un empresari titular i/o principal.

La Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció, estableix les normes d’aplicació en la subcontractació de treballs realitzats en obres de construcció.

La UPC és subcontractista quan estableix un conveni amb un contractista pel qual la UPC es compromet amb personal propi a desenvolupar activitats que l’empresa contractista ha contractat amb una empresa titular o principal.

Suport social

es Apoyo social

en Social support

Recolzament i/o ajut (emocional i/o de suport al treball que realitza) que pot rebre una persona, tant per part dels seus companys i companyes com per part dels superiors.

La funció del suport social es relaciona amb la d'incrementar l'habilitat per fer front a una situació d'estrès mantingut, per tant resulta ser una variable moderadora de l'efecte de l'estrès en la salut.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/psicosocial/psicosociologia/els-factors-de-risc-psicosocial

 

Descarrega