Vés al contingut (premeu Retorn)

Glossari de termes de prevenció de riscos laborals

lletra Alletra Blletra Clletra Dlletra Elletra Flletra Glletra Hlletra Illetra Jlletra Klletra Llletra Mlletra Nlletra Olletra Plletra Qlletra Rlletra Slletra Tlletra Ulletra Vlletra Wlletra Xlletra Ylletra Z

V

Valoració del risc

es Valoración del riesgo

en Risk Assessment

Identificats els riscos laborals que afecten a un lloc de treball, cal realitzar una estimació de la seva magnitud. Els paràmetres de valoració dels riscos identificats són diferents en funció de les disciplines preventives (seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia), ja que cada disciplina identifica factors de risc que poden afectar de forma diferent al treballador/a.

Els principals paràmetres de valoració d’un risc són: probabilitat, severitat, temps d’exposició i intensitat del risc.

La valoració del risc pot variar en el cas que es modifiquin les condicions del lloc de treball, ja sigui perquè s’han portat a terme les mesures correctores o perquè es donen canvis en les condicions de treball que modifiquen els factors de risc i els riscos que s’han avaluat.

Vigilància de la salut

es Vigilancia de la salud

en Health surveillance

Conjunt d’activitat sanitàries individuals i de salut col·lectiva orientades a preservar la salut dels treballadors i treballadores en l’àmbit laboral. S’emmarca dins l’especialitat preventiva de Medicina del treball.

El seu objectiu principal és controlar i fer el seguiment de la repercussió de les condicions de treball sobre la salut de la població treballadora.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/salutupc/vigilancia-salut/funcions-compromisos

Vigilància de la salut col·lectiva

es Vigilancia de la salud colectiva

en Workers’ health surveillance

Conjunt d’activitats sanitàries orientades a la valoració de l’estat de salut col·lectiva del personal de la UPC, per tal de:

  • Analitzar amb criteris epidemiològics els resultats de la vigilància de la salut per proposar mesures preventives generals, en col·laboració amb les altres especialitats de l’SPRL de la UPC.
  • Establir indicadors de salut i investigar les possibles relacions entre l’exposició a riscos professionals i les alteracions de la salut.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/salutupc/vigilancia-salut/funcions-compromisos/vigilancia-salut-col.lectiva

Vigilància de la salut individual

es Vigilancia de la salud individual

en Workers’ health surveillance

Conjunt d’activitats sanitàries que es realitza al personal treballador de forma individual i personalitzada. Permet obtenir una valoració de l’estat de salut per tal de:

  • Detectar de forma precoç les possibles repercussions de les condicions de treball sobre la salut individual.
  • Identificar el personal especialment sensible a determinats riscos i les treballadores en situació d'embaràs, lactància o part recent, proposant les mesures preventives corresponents.
  • Determinar la necessitat de realitzar adaptacions en el lloc de treball.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/salutupc/vigilancia-salut/funcions-compromisos/vigilancia-salut-individual

Violència física

es Violencia física

en Physical violence

Acció, incident o comportament que es dóna quan es fa ús de la força física contra una altra persona o grup, produint danys físics, sexuals o psicològics.

Violència laboral

es Violencia laboral

en Occupational violence

Tota acció, incident o comportament, mitjançant el qual una persona és agredida, amenaçada, humiliada o lesionada per una altra en l'exercici de la seva activitat professional o com a conseqüència directa de la mateixa.

Tipus de violència laboral:

Violència psicològica

es Violencia psicológica

en Psychological violence

Acció, incident o comportament que es dóna quan hi ha un ús deliberat de poder, o amenaces de recurs a la força física, contra una altra persona o grup, que poden danyar el desenvolupament físic, mental, espiritual, moral o social. Comprèn l'abús verbal, la intimidació, l'assetjament i les amenaces.

Vitrina d’extracció de gasos d’ús general

es Vitrina de extracción de gases de uso general

en Fume cupboard; Laboratory safety cabinet

Equip de treball destinat a l'experimentació química. L'objectiu principal és protegir el personal del laboratori que desenvolupa activitats amb productes químics tòxics o nocius ja sigui per a investigació o docència. Això s'aconsegueix amb un sistema d'aspiració efectiu i una protecció física per mitjà d'un volum tancat de parets sòlides o de vidre.

Més informació a: NSH 219 sobre Vitrina d'extracció de gasos d'ús general VA150960SG a http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/nsh

Volant de sol·licitud d’assistència en cas d’accident laboral

es Volante de solicitud de asistencia en caso de accidente laboral

en Medical treatment application form for occupational accidents

Document mitjançant el qual la UPC reconeix a la Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals que l’accident ha estat laboral. La persona que l’ha d’emplenar és el/la responsable administratiu/va de la persona accidentada, i s’ha de presentar en el moment d’accedir al Centre assistencial.

Per accedir al volant d’assistència (accés reservat a gestors/es PAS): https://www.upc.edu/prevencio/ca/accidents/volant-dassistencia-pdil-pasl-pasf-becaris-upc

 

Descarrega