Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / PES

Personal especialment sensible a la COVID-19

qui

QUI fa la sol·licitud

La pròpia persona treballadora que es troba en algun dels grups de risc de comorbiditat establerts pel Ministeri de Sanitat

quan-PES

QUAN se sol·licita

En el moment en què s'hagi de reincorporar a treballar presencialment a la UPC

1.png Valoració del personal sanitari

Un cop rebut el formulari, el personal sanitari del Servei de Prevenció valorarà les condicions personals de salut de la persona per tal de documentar la seva situació d'especial vulnerabilitat. Per aquesta valoració es pot requerir documentació acreditativa.

Amb aquesta informació i l'avaluació del risc per exposició laboral al SARS-CoV-2 del lloc de treball ocupat, es valorarà des de la perspectiva de la vigilància de la salut, la situació d'especial sensibilitat de cada persona, fruit d'una avaluació individual que tingui en compte l’estat de salut de la persona així com les condicions de treball i tasques a realitzar i les mesures de prevenció i protecció a adoptar.

2.png Resultat de la valoració

Com a resultat del contacte amb la persona, la valoració dels informes aportats, de l’historial mèdic de revisions anteriors i l'avaluació del risc per exposició laboral al SARS-CoV-2 del lloc de treball, el personal sanitari del Servei de Prevenció establirà les mesures de prevenció i protecció personal per aplicar a cada persona treballadora.

La valoració pot concloure que la persona és especialment vulnerable pel seu estat de salut o és personal especialment sensible d'acord amb l'esmentat estat salut i l'exposició al SARS-CoV-2 com a risc laboral.

3.png Emissió dels informes

S’emetran dos informes, un per a la persona treballadora i un altre per a la UPC. El que es remet a la UPC no incorpora dades sensibles.

Si després de la valoració individualitzada, el personal sanitari del Servei de Prevenció considera que la persona treballadora és especialment sensible i requereix una incapacitat temporal emetrà un informe específic. Aquest informe, que és preceptiu perquè els metges del sistema públic de salut emetin el comunicat de baixa, s’enviarà preferentment a l’ICAM, a la bústia de correu electrònic de la província que correspongui habilitada per a aquest fet, donant coneixement previ a la persona afectada i fent-li arribar una còpia del document.

Actualment, el Ministeri de Sanitat ha definit com a grups vulnerables per a la COVID-19 les persones amb:
  • Malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió.
  • Malaltia pulmonar crònica.
  • Diabetis.
  • Insuficiència renal crònica.
  • Immunodepressió.
  • Càncer en fase de tractament actiu.
  • Malaltia hepàtica crònica severa.
  • Obesitat mòrbida (IMC >40).
  • Embaràs.
  • Majors de 60 anys.
Diferències entre persones especialment vulnerables i personal especialment sensible

En el document de consens de l’Associació Catalana de Salut Laboral de criteris per a la gestió de persones especialment vulnerables i treballadors/res especialment sensibles enfront el SARS-CoV-2 a les empreses de Catalunya en el context de la pandèmia, es diferencia conceptualment les persones especialment vulnerables (PEV), dels treballadors especialment sensibles (TES): ser considerada PEV amb relació a la COVID-19 no suposa ser considerat TES d’acord amb l’article 25 de la LPRL. Hi ha un element clau que és el “risc laboral” al que s’ha d’exposar i que hauria d’estar específicament avaluat i del qual l’empresa l’ha de protegir.