Vés al contingut (premeu Retorn)

Personal especialment sensible a la COVID-19

Aquest procediment és únicament d'aplicació per al personal que s'hagi de reincorporar EN BREU a treballar presencialment a la UPC.

El servei sanitari del Servei de Prevenció de Riscos Laborals avaluarà la presència de personal especialment sensible en relació amb la infecció de coronavirus SARS-CoV-2.

En aquest sentit, establirà la natura d’especial sensibilitat de la persona treballadora i emetrà un informe de vigilància de la salut per especial sensibilitat, sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció, tenint en compte l’existència o no de condicions de treball que permetin realitzar el seu treball sense elevar el risc per la seva pròpia condició de salut.

Per definir els treballadors especialment sensibles en aquest procés es consideren aquelles patologies que fan a la persona treballadora més vulnerable al contagi però també es consideren aquelles que poden fer que la persona treballadora que les pateix tingui un especial risc si contreu la malaltia. Aquestes patologies es consideren factors de comorbiditat. Actualment s’han establert els següents grups de risc de comorbiditat pel Ministeri de Sanitat:

Per poder efectuar aquesta avaluació individual i emetre l’esmentat informe individualitzat, s’informarà a tot el personal perquè comuniqui la seva situació personal de salut a través del canal .

La UPC podrà disposar del llistat de persones identificades com “especialment sensibles”, garantint la confidencialitat de les dades.

Procediment

El següent procediment segueix les indicacions del Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) del 30 d’abril de 2020 del Ministeri de Sanitat i del Procediment d’Actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Aquest procediment està subjecte a possibles variacions en funció de l’evolució de la pandèmia, dels coneixements científics i de les publicacions del Ministeri de Sanitat i del Departament de Salut.

L’objectiu d’aquest procediment és definir les pautes d’actuació per identificar i avaluar individualment a cada treballador per conèixer qui es troba en situació d’especial vulnerabilitat enfront de la COVID-19, amb l’única finalitat que la UPC pugui establir les corresponents mesures de protecció que s’estableixin a l’avaluació de riscos per augmentar la protecció del treballador.

El procediment s’inicia quan la persona treballadora tramet a el document de “Declaració de situació d’especial sensibilitat enfront el SARS-CoV-2” a través del correu electrònic.

Amb la informació rebuda, el personal sanitari del Servei de Prevenció contactarà individualment amb les persones per tal de documentar la situació d’especial sensibilitat de cada persona, adaptada a la seva Especial Sensibilitat o Vulnerabilitat Individual que permetrà emetre l’informe de vigilància de la salut per especial sensibilitat de forma individualitzada.

1. Contacte individual: personal sanitari del Servei de Prevenció contactarà amb la persona treballadora amb la finalitat d’ampliar informació (antecedents i situació actual, tractament actual i lloc de treball) i registra-la per tal d’establir el criteri d’especial sensibilitat.

2. Valoració del Personal Especialment Sensible: com a conclusió del contacte individual, la valoració dels informes aportats i de l’historial mèdic de revisions anteriors, el personal sanitari del Servei de Prevenció establirà les mesures de prevenció i protecció personal per aplicar a cada persona treballadora.

Es poden donar tres situacions:

A. La persona no compleix criteris de treballador especialment sensible:

  • Pot continuar al seu lloc de treball habitual extremant les mesures de protecció personal i les recomanacions establertes pel Ministeri de Sanitat per evitar el contagi.

B. La persona compleix criteris de treballador especialment sensible i no requereix incapacitat temporal (IT):

  • Pot continuar al seu lloc de treball habitual extremant les mesures de protecció personal i les recomanacions establertes pel Ministeri de Sanitat per evitar el contagi.
  • Pot continuar amb l’activitat laboral ocupant un lloc de treball de menor risc.

C. La persona compleix criteris de treballador especialment sensible que sí requereix incapacitat temporal (IT):

  • No és possible l’adaptació del lloc de treball, protecció adient que eviti el contagi o reubicació en un altre lloc de treball exempt de risc d’exposició a l’empresa, es considera que ha de passar a situació d’incapacitat temporal (IT).

3. Emissió dels informes: s’emetran dos informes, un per al treballador i un altre per a la UPC. En el moment que el treballador sigui considerat treballador especialment sensible que sí requereix incapacitat temporal (IT), l’informe que generarà el personal sanitari del Servei de Prevenció haurà de ser enviat a l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) pel propi treballador, el qual farà la gestió per a la tramitació de la IT. Segons a quina regió sanitària pertanyi el treballador, l’enviament l’haurà de fer a: