Vés al contingut (premeu Retorn)

Els factors de risc psicosocial

Per fer l’avaluació de riscos psicosocials s’aplicarà el mètode F-Psico V.3, Factores psicosociales. Método de evaluación V.3.1. del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), mètode de reconegut prestigi i amb validesa científica contrastada, conforme a l’Art. 5.3. del Real Decret 39/1997. El seu objectiu és aportar informació per poder identificar quins són els factors de risc permetent, per tant, el diagnòstic psicosocial de l'organització a partir dels qüestionaris estàndards d'aplicació individual.

Els factors de risc analitzats en aquest qüestionari són:

Temps de treball

Temps de treball


Ordenació i estructuració temporal de l’activitat laboral al llarg de la setmana i de cada dia de la setmana.
Demandes psicològiques

Demandes psicològiques


Naturalesa de les diferents exigències a les que ha de fer front en el treball. Aquestes demandes poden ser cognitives i/o emocionals.
Càrrega de treball

Càrrega de treball


Nivell de demanda de treball a la que el personal treballador ha de fer front, és a dir, el grau de mobilització requerit per resoldre el que exigeix l’activitat laboral, amb independència de la naturalesa de la càrrega de treball (cognitiva, emocional).
Autonomia

Autonomia


Condicions de treball referents a la capacitat i possibilitat individual del treballador per gestionar i prendre decisions tant sobre aspectes de l’estructuració temporal de l’activitat laboral com sobre qüestions de procediments i organització del treball.
Varietat/contingut

Varietat/contingut


Sensació de que el treball té un significat i utilitat en sí mateix, pel treballador, en el conjunt de l’organització i per a la societat en general, sent, a més, reconegut i valorat, proporcionant al treballador un sentit més enllà de les contraprestacions econòmiques.
Participació/supervisió

Participació/supervisió


Recull dos formes de les possibles dimensions del control sobre el treball; el que exerceix el treballador a través de la seva participació en diferents aspectes del treball i el que exerceix l’organització sobre el treballador a través de la supervisió de les seves tasques.
Interès pel treballador/compensació

Interès pel treballador/compensació


Grau en què l’organització mostra una preocupació de caràcter personal i a llarg termini pel treballador.
Interès pel treballador/compensació

Relacions i suport social


Aspectes de les condicions de treball que es deriven de les relacions que s’estableixen entre les persones en els entorns de treball.
Desenvolupament de rol

Desenvolupament de rol


Aspectes relacionats amb la definició de les tasques i funcions de cada lloc de treball.

Per a més informació, consulteu el web de l'INSHT

Per realitzar l’anàlisi psicosocial del PAS de la UPC es duran a terme les següents actuacions:

1.png Acord del mètode a aplicar

El Comitè de Seguretat i Salut (CSS) del 23 de febrer del 2017 va acordar aplicar el mètode F-Psico V.3, Mètode d’Avaluació de Factors Psicosocials del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).

2.png Constitució d'un Grup de Treball

Per coordinar la realització d’aquesta avaluació s’ha nomenat, per part del Comitè de Seguretat i Salut de la UPC, un Grup de treball.

Els seus components són:

Delegats i delegades de prevenció representants del PAS-F:
Representants de la Direcció de la UPC:
Delegats i delegades de prevenció representants del PAS-L:
Tècnica de prevenció de riscos laborals amb l’especialitat de Psicosociologia Aplicada:

3.png Preparació

Preparació i planificació del treball de camp.


4.png Anàlisi i interpretació de les dades

Elaboració de l'informe d'avaluació i planificació de les mesures a adoptar.

Tant els resultats de l'avaluació com les mesures preventives o de millora proposades per controlar els riscos identificats, seran comunicats a la presidència del Comitè de Seguretat i Salut de la UPC per a ser incloses en la planificació preventiva corresponent.

Confidencialitat i privacitat de les dades

Confidencialitat dades

Tal com es va acordar al Comitè de Seguretat i Salud de la UPC reunit el 23 de febrer de 2017, mitjançant el procediment d’avaluació dels riscos psicosocials del PAS de la UPC, tot el procés, incloent els qüestionaris, ha de garantir la confidencialitat de les dades i la informació obtinguda.

És per aquest motiu que s’han establert els següents mecanismes de dissociació per garantir l’anonimat i confidencialitat de les dades en el procés d’execució dels qüestionaris:
 • El Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) disposa d'un Genweb UPC com a eina de difusió d'informació i punt d'accés dels seus usuaris.
 • El qüestionari es fa de forma electrònica però NO es realitza mitjançant els serveis informàtics de la UPC. Es realitza per un proveïdor extern neutre que està hostatjat en ubicacions externes a la Universitat.
 • Els usuaris que vulguin accedir al qüestionari han d’identificar-se prèviament al Genweb de l’SPRL per garantir que pertanyen al col·lectiu del PAS de la UPC.
 • L’accés al qüestionari és des del Genweb de l’SPRL a través d'un enllaç que pot estar en una pàgina informativa o un baner propi del Genweb de l’SPRL.
 • Tot i que els qüestionaris es responen de manera anònima, l'accés al qüestionari a través del Genweb de l’SPRL, ha de contenir informació de la persona que l'efectua, ja que a posteriori aquesta informació serà important per determinar que ha accedit al qüestionari. És per això que l'enllaç consisteix en una URL amb paràmetres i està programada perquè cada vegada que es cliqui:
 • Redirigeixi a la persona que ha clicat cap a la ubicació del qüestionari en les instal·lacions del proveïdor extern, proporcionant al sistema destí un número construït en base al nom d'usuari de la identitat de la UPC, al qual se li ha aplicat una funció hash. Aquest número és una empremta digital única que per si mateixa no permetrà al proveïdor extern identificar a l’usuari i garantir el seu anonimat.
Funció hash: és una operació que es realitza sobre un conjunt de dades de qualsevol mida, de manera que el resultat obtingut és un altre conjunt de dades de grandària fixa, independentment de la mida original, i que té la propietat d'estar associat unívocament a les dades inicials, és a dir, és impossible trobar dos missatges diferents que generin el mateix resultat en aplicar la Funció hash. [extret del Glosario del DNI electrónico]
 • Es guardi a la UPC un registre de l'usuari que ha clicat i el número hash que s'ha construït, de manera que es vagi desant una llista de noms d'usuari i el seu corresponent número hash.
Exemple: John.Smith -> https://questionari.proveidorextern.com/webhp?userid= 2e90d1af478d81dbdcfa7eeab55a0321
 • En tot el procés de resposta del qüestionari per part de l’usuari en el sistema informàtic del proveïdor extern, aquest últim guarda de forma dissociada el número hash i les respostes fetes, fent impossible saber quines respostes han estat donades per un número hash concret.
 • Un cop finalitzat el període de resposta dels qüestionaris, el proveïdor extern retornarà la següent informació a la Universitat:
 • La informació estadística resultant de les respostes que el PAS de la UPC ha proporcionat en els qüestionaris.
 • La relació de números hash que han accedit al qüestionari.
 • La UPC, amb la relació de números hash proporcionats pel proveïdor extern, creuarà aquesta dada amb la llista de noms d'usuari i el seu corresponent número hash.
 • El resultat serà un llista de noms d’usuari que es facilitaran al servei corresponent per tal que consti la seva participació en el qüestionari, garantint l’anonimat i la confidencialitat de les seves respostes.

Parts del qüestionari

S’han de contestar totes les preguntes per tal de poder realitzar l’anàlisi estadístic de les dades. En tractar-se d'un qüestionari estàndard, trobareu algunes preguntes que no s'ajusten completament a la realitat de la UPC. En aquests casos, indiqueu l’opció que més s’apropi a l'opinió personal.

En la primera part es recullen dades de filiació i de caracterització de les condicions de treball. Cadascuna de les preguntes té vàries opcions de resposta i s’ha d’escollir una sola resposta per a cadascuna d’elles.
En la segona part es recullen dades relacionades amb els diferents factors de risc psicosocials que poden comportar un risc per a la salut de les persones. Són preguntes amb vàries opcions de resposta. S’ha d’escollir una sola resposta per a cada pregunta.

 • A la finalització del programa, les dades s’analitzaran conjuntament per obtenir la percepció general dels factors de risc psicosocials que poden afectar la salut del PAS de la UPC. Mai s'identificaran respostes de persones individuals, ja que l'objectiu no és avaluar cap persona, sinó l'organització del treball.
 • L’ús que es farà dels resultats d’aquesta avaluació serà únicament i exclusivament per a valorar i planificar les mesures preventives més adients.

ACCEDIU AL QÜESTIONARI

Info Per a qualsevol consulta al respecte de la complimentació de l'enquesta podeu contactar a través de

Info Per a qüestions de compliment de la LOPD podeu contactar a través de