Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Salut UPC / Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

 

Relacionades amb l'eina electrònica de sol·licitud d'atenció a la salut de les persones

Què permet fer la nova eina informàtica?

Aquesta eina, que substitueix definitivament l'antic formulari en paper, és d'ús exclusiu per al personal de la UPC, i permet:

 • Sol·licitar la revisió mèdica online en menys de 2 minuts.
 • Rebre la confirmació de la sol·licitud i un avís recordatori a l'e-mail laboral amb la data i l'hora de l'analítica.
 • Rebre un avís recordatori a l'e-mail laboral amb la data i l'hora de les proves i exploració.
 • Rebre un recordatori anual, a partir de la primera sol·licitud.
 • Si es desitja, rebre avisos en un altre compte d'e-mail particular o un sms en el seu telèfon mòbil.
Com puc entrar a l'eina de sol·licitud d'atenció a la salut de les persones?

Heu d'accedir a aquest enllaç de l'eina electrònica i identificar-vos amb el vostre nom d'usuari (separat per punts) i la contrasenya de la Intranet.

 

No pudeu accedir a l'eina electrònica

Comproveu que:

 • heu introduït el vostre nom d'usuari de la Intranet separat per punts (nom.cognom).
 • heu introduït correctament la vostra contrasenya de la Intranet (tingueu en compte que es distingeixen majúscules de minúscules).
 • heu canviat la contrasenya després de l'1 d'abril del 2006.

Si continueu sense poder entrar, poseu-vos en contacte amb l'ATIC pels canals habituals (16213 / atic@upcnet.es).

 

Les dades personals que surten a la sol·licitud de revisió mèdica són incorrectes

Si a la sol·licitud de revisió mèdica:

 • Apareixen les dades d'una altra persona, preguem que NO continueu i ens ho comuniqueu (servei.prevencio@upc.edu).
 • Apareixen les vostres dades personals, però hi ha alguna dada errònia (com per exemple el telèfon o l'e-mail laboral), preguem ho comuniqueu al Servei de Personal (servei.personal@upc.edu).
Al sol·licitar la revisió mèdica m'ha donat un error

Si al crear una sol·licitud de revisió mèdica us donés una pantalla d'error, escriviu un e-mail a l'ATIC (atic@upcnet.es) amb còpia al SPRL (servei.prevencio@upc.edu) indicant els passos que heu seguit i quin error us ha donat.

En cap cas s'acceptarà la sol·licitud de revisió mèdica via e-mail o paper.

 

No he rebut l'e-mail de confirmació i/o el de recordatori

Si veieu que no heu rebut l'e-mail de confirmació al sol·licitar la revisió mèdica, o dos dies laborables abans de la visita no rebeu el recordatori, escriviu un e-mail a l'ATIC (atic@upcnet.es) amb còpia al SPRL (servei.prevencio@upc.edu) indicant el vostre problema.

Tot i així, recordem que podeu consultar la data i l'hora de la vostra visita entrant a l'eina electrònica i prement "Veure revisió en curs".

 

Relacionades amb les revisions mèdiques

Què haig de fer si no puc assistir a la revisió mèdica?

En el cas de no poder acudir a l'analítica:

 • Si és en un centre ViPS:
  • Si queden més de dos dies per a la visita: podeu modificar l'hora o anul·lar-la a través de l'eina de sol·licitud d'atenció a la salut de les persones (accedint a l'apartat "Veure revisió en curs").
  • Si queden menys de dos dies: haureu de posar-vos en contacte amb el centre ViPS per canviar l'hora o anul·lar-la.
 • Si és en una delegació d'ASPY Prevención:
  • Haureu de posar-se en contacte directament amb la delegació per canviar l'hora o anul·lar-la.

En el cas de que no pugueu acudir a les proves i exploració:

 • Haureu de posar-vos en contacte amb el centre ViPS per tal de canviar l'hora.

Si la revisió mèdica s'ha sol·licitat des del Servei de Personal per la seva nova incorporació a la UPC, haureu de posar-vos en contacte amb el centre ViPS corresponent per tal de poder canviar l'hora.

 

No m'enrecordo de quan he d'anar a la revisió mèdica, on ho puc veure?

Podeu consultar el dia i hora de la revisió (tant el de l'analítica com el de les proves i exploració) entrant a l'eina i prement Veure revisió en curs.

 

Amb quina periodicitat es pot sol·licitar una revisió mèdica?

La periodicitat està establerta anualment. L'eina electrònica us enviarà un mail recordatori al cap d'un any d'haver sol·licitat la revisió mèdica.

 

La mostra d'orina, quan s'ha de recollir?

La mostra d'orina no és imprescindible que sigui la primera del matí; podreu fer la recollida el mateix dia de la visita.

L'envàs per fer la recollida us la donaran en el mateix moment de l'analítica. O, si ho desitgeu, podeu anar a buscar-lo prèviament a qualsevol dels centres ViPS.

La mostra d'orina s'haurà de recollir en dejú.

 

Quantes hores haig d'estar en dejú per realitzar-me l'analítica?

Per tal de que els resultats de la seva analítica siguin vàlids, és necessari guardar dejú.

Si l'analítica es fa:

 • A primera hora del matí, veniu al centre ViPS en dejú des de la nit anterior (preferentment 8 hores).
 • A última hora del matí podeu prendre un esmorzar lleuger quatre hores abans.
 • A la tarda, preneu aliments lleugers i pobres en greixos (sopa, verdura, amanida...), respectant el marge de quatre hores.

Podeu beure aigua. No preneu alcohol.

 

La revisió mèdica es realitza dintre de la jornada de treball?

Sí. La UPC ofereix al seu personal el servei de Vigilància de la Salut com a conseqüència de la seva relació laboral.

El reconeixement ha de ser dintre de la jornada de treball, gratuït per al treballador i a més, s'ha de fer causant el menor perjudici o molèstia al mateix.

 

És obligatori fer-se la revisió mèdica?

Normalment no. No obstant això, és recomanable atès que avalua els efectes dels riscos laborals sobre la vostra salut.

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals (1995) únicament estableix l'obligatorietat en els següents casos:

 1. Quan la realització de la revisió mèdica sigui imprescindible per a avaluar les repercussions de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors.
 2. Quan es fan per a verificar si el seu estat de salut pot constituir un risc per a si mateix o la resta de les persones que treballen amb ell.
 3. Quan estigui establert en les disposicions legals en relació amb riscos específics en activitats especialment perilloses (per exemple: treball amb risc d'exposició a radiacions ionitzants).

 

Sóc becari i vull fer-me una revisió mèdica, hi tinc dret?

Només tenen dret a la revisió mèdica els becaris als quals se'ls aplica el RD 63/2006.

 

Puc obtenir l'aptitud laboral si em nego a fer-me alguna prova o exploració prevista?

Solament si la prova o l'exploració és imprescindible per a l'avaluació de la vostra aptitud, haureu de realitzar-la. En cas contrari, el metge no podrà emetre la vostra aptitud laboral.

 

Puc realitzar-me un reconeixement mèdic si estic de baixa o incapacitat temporal (I.T)?

No. La revisió mèdica es realitza per avaluar el possible efecte dels riscos laborals del lloc de treball en la vostra salut i, alhora, per determinar la vostra aptitud per realitzar aquest treball. Per tant, haurà d'esperar a la reincorporació.

 

Quines proves s'inclouen en la revisió mèdica?

La revisió mèdica és específica en funció dels riscos laborals als quals esteu exposat/a en el vostre lloc de treball. Tots els reconeixements mèdics tenen un contingut bàsic comú format per la història laboral, història clínica amb antecedents, exploració física general, biometria i tensió arterial. D'altra banda, existeixen una sèrie de proves específiques variables en funció dels riscos laborals o característiques personals del treballador/a (analítica de sang i orina, control visió, espirometria, audiometria, electrocardiograma, etc.)

Important: La realització de més proves o la inclusió de més paràmetres en l’analítica solament serà segons protocol de VS (riscos laborals) o criteri mèdic.

 

Són confidencials les dades de la revisió mèdica?

Sí. Totes les dades us les comunicaran directament. Al Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la UPC, s'enviarà un informe on s'especifiqui solament l'aptitud per al lloc de treball i, en cas necessari, les recomanacions oportunes per evitar que els riscos laborals afectin a la vostra salut.

 

Com puc sol·licitar la història clínica?

Arran del canvi de mútua d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social per part de la UPC en data 1 de juliol de 2008, la història clínica es troba en custòdia de Mútua Intercomarcal. Únicament el titular de cada història clínica pot sol·licitar-la.

El procés de traspàs s'està duent a terme de forma coordinada per les tres Institucions (Mútua Intercomarcal, ASEPEYO i UPC) però de tots els aspectes d'aquest traspàs hi ha un procés que requereix, de forma voluntària, l'expressa sol·licitud per part de cada treballador/a: la història clínica.

La història clínica és el conjunt de documents que contenen dades, valoracions i informacions de qualsevol índole sobre la situació i l'evolució clínica d'un pacient al llarg del procés assistencial (1).

S'ha d'entendre que no necessàriament tots els treballadors o treballadores de la UPC han estat “pacient”.

Pacient és la persona que requereix assistència sanitària i està sotmesa a cura professional per al manteniment o recuperació de la seva salut.

D'acord amb la “Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica” tot pacient té el dret d'accés, amb les reserves que es contemplen a l'article 18.3 de l'esmentada llei, a la documentació de la història clínica i a obtenir còpia de les dades que figuren en ella.

Disposaran d'història clínica en custòdia a Mútua Intercomarcal aquells treballadors o treballadores que hagin patit un accident laboral entre juliol de 2004 i juny de 2008.

Segons la legislació vigent, Mútua Intercomarcal no pot traspassar aquesta documentació a ASEPEYO i només pot lliurar còpia a l'interessat prèvia sol·licitud del mateix.

La persona té el dret a decidir si, per tal de millorar la informació que disposa la nova mútua sobre la seva salut, lliura la història clínica al personal sanitari d'ASEPEYO.

La sol·licitud d'aquesta documentació ha de realitzar-se amb totes les garanties que acreditin la identitat del titular de la història clínica, pel que la sol·licitud haurà de realitzar-se personalment o per escrit presentant el Document Nacional d'Identitat o Passaport. Aquests tràmits s'hauran de realitzar a la seu central de Mútua Intercomarcal (Av. Icaria - Joan Miró / Barcelona).

Si no us podeu presentar personalment és possible sol·licitar a Mútua Intercomarcal la documentació per correu trametent la següent documentació:

 1. Sol·licitud per escrit amb signatura, en la que figuri nom, cognoms, número de DNI o Passaport, número de la seguretat social i domicili a efecte de notificacions.
 2. Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport

Amb la intenció de facilitar aquest accés a aquells treballadors o treballadores que desitgin obtenir còpia de la història clínica que es troba en custòdia a Mútua Intercomarcal es posa al seu abast un model de sol·licitud que s’haurà d’exercir exclusivament de forma particularitzada i personal.

La UPC només informa al respecte dels drets dels seus treballadors i treballadores.

Podeu descarregar-vos la sol·licitud d'història clínica a través d'aquest enllaç.

 

Relacionades amb els centres ViPS

Què són els centres ViPS?

Els centres de Vigilància i Promoció de la Salut (ViPS) són els espais on podeu adreçar-vos amb cita prèvia a través de l'eina electrònica per fer-vos la revisió mèdica i les consultes sobre la vostra salut a la feina. Són gestionats per la UPC i estan situats dintre de les seves instal·lacions. Els trobareu a:

 • Campus Nord-Sud
 • Campus Diagonal-Besòs
 • Campus Terrassa
 • Campus Baix Llobregat
 • Campus Vilanova i la Geltrú
Com em puc comunicar amb els centres ViPS?

Trobareu totes les dades de contacte i centres de referència en funció del vostre lloc de treball a l'apartat de "Centres de Vigilància i Promoció de la Salut".