Vés al contingut (premeu Retorn)

Etiquetatge de productes químics

Etiquetatge PQ

L'etiqueta és, en general, la primera informació que rep l'usuari i és la que permet identificar el producte en el moment d'utilitzar-lo. La funció de l'etiquetatge és permetre una ràpida identificació del producte, així com informar del risc que hi ha associat.

Objectiu

L'objectiu fonamental de l’etiqueta és identificar el producte i aportar informació sobre els riscos que presenta, principalment des del punt de vista de la seguretat i de les vies d'entrada a l'organisme en cas d'exposició.

 

Canvi en l’etiquetatge de productes químics

L'aprovació del Reglament (CE) número 1272/2008, (CLP) sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles ha suposat l'aplicació a la Unió Europea del Sistema Globalment Harmonitzat (SGA, GHS en anglès), adoptat a Ginebra i que, com el seu nom indica, és el sistema mundial harmonitzat de classificació i etiquetatge de productes químics. El seu objectiu és millorar la comunicació de la informació relativa als perills que representen les substàncies per als treballadors, consumidors, personal dels serveis d'emergències i per al transport, a través d'una classificació i etiquetatge harmonitzat.

El Reglament CLP estableix un nou sistema d'identificació del risc químic, unificant a nivell mundial i aproximant en alguns aspectes al que es ve usant a nivell internacional en el transport de mercaderies perilloses. Això implica, bàsicament, el següent:

 • un nou sistema de classificació de la perillositat de la substàncies i les seves mescles,
 • l'establiment de noves classes i categories de perill,
 • l'ús d'unes paraules d'advertència que prefixen el nivell de perillositat de la substància o mescla,
 • la introducció de nous pictogrames i una modificació exclusivament formal dels existents,
 • la fixació d'unes indicacions de perill H (Hazard), equivalents, en part, a les anteriors frases R (descripció del risc) i,
 • la fixació d'uns consells de prudència P (Prudence), que substitueixen les anteriors frases S (mesures preventives).

Terminis d'aplicació (Reglament 1272/2008)

 • Substàncies
  • etiquetatge i envasament: a partir de l’1-12-2010
  • classificació: a partir de l'1-06-2015.

  Les substàncies que estiguin comercialitzades el 30-11-2010, podran continuar utilitzant el sistema anterior fins a l’1-12-2012, el que implica que durant aquest període coexistiran dos sistemes d'etiquetatge i envasament.

 • Mescles
  • etiquetatge, envasament i classificació: a partir de l'1-06-2015

  Les mescles que estiguin comercialitzades el 31-05-2015, podran continuar utilitzant el sistema anterior fins l’1-06-2017, el que implica que durant aquest període coexistiran dos sistemes de classificació, etiquetatge i envasament.

 

L’etiqueta d’una substància o mescla ha de contenir:

Nom de la substància o mescla En el cas de les mescles i en funció de la perillositat i de la concentració dels diferents components, també ha d'incloure el nom d'algun dels components.
Nom, adreça i número de telèfon del proveïdor o proveïdors És a dir, del responsable de la comercialització a la Unió Europea (UE).
Quantitat nominal de la substància o mescla que conté l'envàs En el cas que la quantitat estigui especificada en un altre lloc de l'envàs, no cal que estigui també a l’etiqueta
Pictogrames de perill Indiquen el perill per destacar els riscos principals
Paraules d'advertència Indiquen el nivell relatiu de gravetat dels perills per alertar el lector de l'existència d'un perill potencial.
 • Perill (DGR; danger): associada a les categories més greus
 • Atenció (WNG; warning): associada a les categories menys greus

Aquestes paraules d'advertència substitueixen les anteriors indicacions de perill (E, O, F, T, X, Xi i C).

Frases H Indicacions de perill (corresponents a les anteriors frases R)
Frases P Consells de prudència (corresponents a les anteriors frases S)

L'etiqueta ha d’estar escrita en la llengua o llengües oficials de l'Estat o Estats membres en què es comercialitza la substància o mescla.

La necessitat de disposar d'informació sobre el risc químic no és exclusiu dels productes comercialitzats, sinó que inclou qualsevol producte present en el lloc de treball, i no és acceptable la presència de productes químics sense etiquetar.

A continuació es presenta, a nivell orientatiu, l'equivalència, en base als pictogrames de perillositat, entre els reials decrets (Reial decret 363/1995, de 10 de març de 1995 pel qual es regula la notificació de substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge de substàncies perilloses, i el Reial decret 255/2003, de 28 de Febrer de 2003, pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasament i etiquetatge de preparats perillosos), que transposen les directives europees, i el Sistema Mundialment Harmonitzat de Classificació i Etiquetatge de Productes Químics (GHS).

 

Equivalència pictogrames RRDD vs. GHS

Equivalències

 

Exemples d'etiquetes d'un producte químic

Etiquetatge PQ_R_S

Etiqueta d’una substància química segons Reial Decret 363/1995

Etiquetatge PQ_H_P

Etiqueta d’una substància química segons Reglament 1272/2008 (CLP)

 

Informació relacionada