Vés al contingut (premeu Retorn)

Fitxes de dades de seguretat (FDS)

La fitxa de dades de seguretat (FDS) proporciona a l'usuari informació complementària de la continguda en l'etiqueta i permet prendre les mesures necessàries per a la protecció de la salut, la seguretat i el medi ambient en el lloc de treball.

Objectiu

Els objectius de les fitxes de dades de seguretat (FDS) es poden resumir en els punts següents:

 • Proporcionar dades que permetin identificar el producte i el responsable de comercialitzar-lo, així com un número de telèfon on poder fer consultes d’emergència.
 • Informar a l’usuari de les propietats del producte químic (inflamabilitat, estabilitat, reactivitat, toxicitat), les possibles lesions o els danys per inhalació, ingestió o contacte dèrmic, els primers auxilis, l'ecotoxicitat i identificar els perills del producte que manipula o es troba exposat, facilitant l’adopció de les mesures de prevenció pertinents.
 • Informar a l’usuari del producte sobre el comportament i les característiques del producte, la correcta utilització (manipulació, emmagatzematge, eliminació, etc.), els controls d’exposició, els sistemes de protecció (individual o col·lectiva) que cal utilitzar en el cas que el control no fos del tot eficaç o en cas d’emergència, actuacions que cal fer en cas d’accident com, per exemple, l’ús d’extintors adequats contra incendi, el control i neutralització de vessaments, etc.

 

Qui ha de facilitar la FDS

El proveïdor d’una substància o mescla ha de facilitar al seu destinatari una fitxa de dades de seguretat:

 • Quan una substància o mescla reuneixi els criteris per ser classificada com a perillosa
 • En cas d’una substància persistent, bioacumulativa i tòxica (PBT) o molt persistent i molt bioacumulativa (MPMB). Per a més informació, consultar Annex XIII del Reglament (CE) núm. 1907/2006 (REACH).

La fitxa de dades de seguretat s’ha de facilitar com a mínim en l’idioma oficial de l’Estat membre on es comercialitzi la substància o mescla, gratuïtament, en paper o per via electrònica.

 

Novetat en les FDS

El Reglament (CE) núm. 1907/2006 (REACH) introdueix el concepte d’escenaris d’exposició que es defineix com el conjunt de condicions, incloses les condicions de funcionament i les mesures de gestió del risc, que descriuen la manera en què la substància es fabrica o s'utilitza durant el seu cicle de vida, així com la manera en que el fabricant o importador controla, o recomana als usuaris intermedis que controlin, l'exposició de la població i del medi ambient. Aquests escenaris d'exposició es poden referir a un procés o ús específic o a diversos processos o usos, segons procedeixi.

Els escenaris d’exposició s'incorporen a la Fitxa de Dades de Seguretat de la substància com annexos i l'usuari ha de comprovar si l'ús al qual destina la substància està contemplat pel fabricant o importador i, en conseqüència, disposa del corresponent escenari d'exposició que inclou tots els riscos associats a cada ús concret de la substància i les corresponents mesures de prevenció i protecció a aplicar.

 

La FDS d’una substància o mescla ha de contenir:

Segons el Reglament 1907/2006 (REACH):

 1. Identificació de la substància o del preparat i de la societat o empresa
 2. Identificació de perills
 3. Composició / informació sobre els components
 4. Primers auxilis
 5. Mesures de lluita contra incendis
 6. Mesures que cal prendre en cas de vessament accidental
 7. Manipulació i emmagatzematge
 8. Controls d’exposició / protecció personal
 9. Propietats físiques i químiques
 10. Estabilitat i reactivitat
 11. Informació toxicològica
 12. Informació ecològica
 13. Consideracions sobre l’eliminació
 14. Informació sobre el transport
 15. Informació reglamentària
 16. Altre informació

 

Enllaços per a la cerca de FDS

Informació relacionada