Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Pantalles / Catedres / catedres_unitats

catedres_unitats

Des d'aquest apartat podeu consultar el llistat de PDIs de la vostra unitat, que han estat admesos a la convocatòria 2023 del programa de Càtedres amb l’objectiu d’emetre l’informe valoratiu.

Hauran d’elevar aquests informes totes les unitats en les què la persona sol·licitant hagi estat adscrita o vinculada durant els dos darrers cursos (2020-2021 i 2021-2022). Aquests informes hauran d’haver estat emesos per un òrgan col·legiat estatutari de cadascuna de les unitats, on el sol·licitant hagi estat adscrit i/o vinculat, en votació secreta d'acord amb els següents termes:

 • Els òrgans col·legiats competents per a l’aprovació de la proposta són:
  • Centres docents: Les propostes seran presentades per a l’aprovació a la comissió permanent de l’Escola o Facultat. En defecte de comissió permanent,  l’òrgan competent per aprovar-les serà la Junta del centre.
  • Departament i instituts
   • Si totes les propostes són favorables, podran ser presentades  a aprovació per la Junta del departament o institut.
   • Si al menys una de les propostes és desfavorable, totes hauran de ser presentades a aprovació del Consell del departament o institut.
 • La competència per aprovar les propostes no pot ser delegada.
 • De forma general, en el cas que no sigui aprovada la proposta, s’haurà d’elaborar un nou informe i sotmetre’l a votació del mateix òrgan. Si tampoc en aquesta segona votació no s’aprova l’informe presentat, es considerarà que el resultat de l’informe d’aquesta unitat és No Avaluat.
 • En el cas de les propostes que s’hagin presentat de forma conjunta a aprovació de la Junta de departament o institut –per tant, propostes favorables- si una o més d’elles no és aprovada per aquest òrgan, s’hauran de presentar totes a aprovació pel Consell del departament o institut que tindrà la consideració de primera votació. En aquest cas, en cas de no ser aprovada alguna de les propostes, correspondrà també al Consell del departament o institut la realització de la segona votació que, si tampoc no és aprovada, farà que es consideri que el resultat de l’informe d’aquesta unitat és No Avaluat.

Les valoracions d’aquests informes poden ser: “Favorable”, “Desfavorable” o "No Avaluat" i caldrà indicar el nombre de vots. L'opció "No Avaluat" només podrà ser emesa si la vinculació del/de la candidat o candidata ha estat per un període molt breu o el volum de docència ha estat molt baix.

A tenir en compte:

 • Cal emetre un informe segons un model normalitzat per professor/a sol·licitant mitjançant el botó editar informe i cal informar de la corresponent valoració mitjançant el botó editar valoració.
 • Per a la valoració de l’informe es pot tenir en compte, entre d’altres, els aspectes que s’indiquen en el punt 9.1 de la Convocatòria del Programa de Càtedres 2023.
 • El director o la directora o el degà o la degana de la unitat, o la persona o comissió en la qual es delegui, redactarà una proposta d’informe motivada.
 • Aquesta proposta s'ha de fer arribar, via correu electrònic, a la persona interessada almenys 10 dies abans de la data de reunió de l'òrgan col·legiat a fi que la persona afectada pugui presentar les corresponents al·legacions, si és el cas. Per fer-ho tindrà un mínim de 5 dies hàbils i aquestes al·legacions es traslladaran a l'òrgan col·legiat encarregat de votar la proposta.
 • La proposta d'informe es votarà de manera secreta per part de l'òrgan col·legiat corresponent. En cas, que en primera volta no s'aprovi es realitzarà una nova proposta d'informe que es sotmetrà a avaluació en segona volta. En cas, que tampoc s'aprovés el resultat de l'informe seria No Avaluat.
 • El secretari/a de la unitat ha de comunicar als membres de l'òrgan que siguin persones candidates del Programa de càtedres que no poden participar ni en la deliberació ni en la votació del punt de l'ordre del dia referent a l'aprovació dels informes de les persones que han sol·licitat participar al Programa de càtedres. No podran valorar, per tant, el seu propi informe ni el de la resta de candidats i candidates. Així mateix si el director és un dels candidats, en la sessió de l'òrgan que ha d'aprovar els informes a les persones candidates, caldrà que assumeixi la presidència de la sessió la persona que estableix el  reglament de la unitat en cas d'absència del director, durant la deliberació i votació del punt corresponent a la votació dels informes corresponents. 
 • Recordeu que el dia 7 de juliol de 2023 és la data límit per emetre els informes sol·licitats.
 • Podeu utilitzar l'adreça info.promocio@upc.edu per fer-nos arribar els vostres comentaris o dubtes.

Per a més informació, consulteu l'apartat 9 de la Convocatòria del Programa de Càtedres de la UPC.