Vés al contingut (premeu Retorn)

ajuda_desenvolupament_auto

Sou a: Inici / Pantalles / MèritsDocents / ajuda_desenvolupament_auto

ajuda_desenvolupament_auto

informació d'ajuda de les activitats automàticament carregades cada dia des de DRAC (indicador desenvolupament professional)

CONSULTA LES ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL INTRODUÏDES AUTOMÀTICAMENT

Al llarg del procés d’avaluació es fan dues actualitzacions de les activitats d’aquest apartat respecte les dades inicials que apareixen. Una a l'inici del tràmit d'audiència i l’altra al final del procés d’avaluació amb les dades definitives.


1. Direcció o participació en projectes de millora de la docència reconeguts per la Universitat, o per organismes catalans, espanyols o europeus, competents en la matèria.

FONT D’INFORMACIÓ: DRAC. Tipus d’activitat: Projectes d’innovació docent

https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/participacioProjecteInnovacioDocent/create.html

Tipus ítem CV: Docència

2. Participació (impartició o assistència) o organització de cursos per a la millora de la docència universitària. Igualment pel que fa a simposis, seminaris, jornades o congressos relacionats amb la innovació o millora docent.

FONT D’INFORMACIÓ: DRAC. Tipus d’activitat:

Assistència a cursos o seminaris,

https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/altreFormacioRebuda/create.html

Tipus ítem CV: Docència

Impartició de cursos o seminaris,

https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/presentacioTreballPresentatEnCursSeminari/create.html

Tipus ítem CV: Docència

Organització de curs o seminari

https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/organitzacioEdicioCursSeminari/create.html

Tipus ítem CV: Docència

Organització d’edició de congrés

https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/organitzacioEdicioCongres/create.html

Tipus ítem CV: Docència

Comitè Científic d'edició de congrés 

https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/pertinencaComissioEdicioCongres/create.html

Presentació de treball en congrés

https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/presentacioTreballPresentatEnCongres/create.html

Tipus ítem CV: Docència

Impartició de conferències

https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/imparticioConferenciaPresentat/create.html

Tipus ítem CV: Docència

3. Participació en comissions de la Universitat relacionades amb la docència: elaboració o revisió de plans d’estudi, acreditació de titulacions oficials, avaluació docent, etc. Anàlogament en comissions, o com a avaluador individual, i en temes relacionats amb titulacions oficials, per agències amb competències sobre la qualitat del sistema universitari. Igualment, haver format part de les comissions que jutgen els concursos de selecció de PDI de la UPC.

 

FONT D’INFORMACIÓ: AAD. Activitats de tipus: K1c, K1d, K1f, K1h i D3

La informació referent als Punts DIC procedeix de l’aplicació “Punts de Direcció i Coordinació”. Activitats de tipus D3 Activitats de tipus: Comissió Acadèmica, Comissió Avaluació Acadèmica, Comissió d'Avaluació 2/3, Comissió d'Avaluació Acadèmica, Comissió d'Avaluació Curricular, Comissió d'Avaluació de Fase Selectiva, Comissió d'Avaluació de Segon Cicle, Comissió de 2n cicle, Comissió de Coordinació Docent, Comissió de Docència, Comissió de Docència i Formació, Comissió Docent, Comissió per a la Selecció i Promoció del Professorat

FONT D’INFORMACIÓ: DRAC. Tipus d’activitat:

Pertinença a comissió consultora avaluadora

https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/pertinencaComissioConsultoraAvaluadora/create.html

Tipus de comissió: “Avaluació de la qualitat de la docència”

Tipus ítem CV: Docència

4. Activitats de coordinació: interna d’una assignatura o entre diferents assignatures, o de tot un ensenyament, en titulacions oficials de grau, màster i doctorat.

FONT D’INFORMACIÓ: AAD. Activitats de tipus: D1, DICk, K1a, K1b, K1e, K1g i D3

5. Posada en marxa de noves assignatures; revisió i millora d’assignatures ja existents; creació de nou material docent.

FONT D’INFORMACIÓ: AAD. Activitats de tipus:F4, F4a, F4b, F4c, F4d i F14

FONT D’INFORMACIÓ: DRAC. Tipus d’activitat:

Manual o apunts,

https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/autoriaManualApunts/create.html

Tipus ítem CV: Docència

Software

https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/autoriaSoftware/create.html

Tipus ítem CV: Docència

6. Accions que impulsin el compromís de la docència amb els principis informadors definits als Estatuts de la UPC: sostenibilitat, igualtat d’oportunitats, esperit crític, cultura de pau, etc.

7. Participació en activitats docents de cooperació amb països en vies de desenvolupament, amb col·lectius desfavorits del propi país o d’extensió universitària.

FONT D’INFORMACIÓ: (CCD). Activitats d’extensió universitària del tipus: A2 (direcció i participació en projectes del CCD).

8. Organització o participació en activitats culturals dins la Universitat: conferències, debats, exposicions, etc.

9. Elaboració de llibres de text o altres publicacions de temàtica docent i nivell universitari, en paper o digitals, publicats per editorials universitàries o editorials comercials de prestigi reconegut.


FONT D’INFORMACIÓ: DRAC. Tipus d’activitat:

Llibre,

https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/autoriaLlibre/create.html

Tipus ítem CV: Docència

Capítol de llibre,

https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/autoriaCapitolLlibre/create.html

Tipus ítem CV: Docència

Edició de llibre d’actes de congrés,

https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/edicioLlibreActesCongres/create.html

Tipus ítem CV: Docència

Articles en revista,

https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/autoriaArticleRevista/create.html

Tipus ítem CV: Docència

Text en actes de congrés

https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/presentacioTreballPresentatEnCongres/create.html

Tipus ítem CV: Docència

Edició catàleg d’exposició

https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/edicioCatalegExposicio/create.html

Tipus ítem CV: Docència

Capítol de catàleg d’exposició

https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/autoriaCapitolCatalegExposicio/create.html

Tipus ítem CV: Docència

10. Desenvolupament de tasques de tutoria encarregades per centres o departaments, d’experiències amb noves metodologies docents i amb nous sistemes d’avaluació, relacionades amb la transició secundària–universitat o de promoció dels estudis oficials.

FONT D’INFORMACIÓ: AAD. Activitats de tipus: G3a, G3b, G3c, G3d, G3e, F3a, F3b, F3e, F3f, F3g i F3h

FONT D’INFORMACIÓ: DRAC. Tipus d’activitat:

Coordinacions docents fora de la UPC.

https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/coordinacioDocent/create.html

Tipus de coordinació: “Jornades d’orientació” o “Jornades de portes obertes”

Tutories docents fora de la UPC.

https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/tutoriaDocent/create.html

Tipus de tutories: “Tutories de treballs de recerca”

11. Foment de la internacionalització, de la mobilitat i de l’ocupabilitat: impartició de docència reglada en una tercera llengua; estades en altres universitats tot impartint-hi docència; coordinació de programes d’intercanvi d’estudiants; tutoria d’estudiants de mobilitat; coordinació de programes de cooperació educativa; participació en tribunals d’avaluació de pràctiques externes.

FONT D’INFORMACIÓ: AAD. Activitats de tipus: F5, D8 i D9
FONT D’INFORMACIÓ: DRAC. Tipus d’activitat:

Coordinacions docents fora de la UPC.

https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/coordinacioDocent/create.html

Tipus de coordinació: “Impartició docència reglada en una tercera llengua” o “Responsable/coordinador programa d'intercanvi d'estudiants” o “Responsable/Coordinador programa de cooperació educativa”

Estades a centres RDI

https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/estadaCentreRDI/create.html

Finalitat de l’estada: “Impartició docència”

Tipus ítem CV: Docència

12. Direcció d’accions o estímul a la participació dels estudiants en concursos que fomentin la seva formació o inserció laboral.

13. Premis i distincions docents.

FONT D’INFORMACIÓ: DRAC. Tipus d’activitat:

Premis i reconeixements

https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/obtencioPremi/create.html

Tipus ítem CV: Docència

Per més informació sobre com introduir les activitats a DRAC: aquí