Vés al contingut (premeu Retorn)

ajuda_enquestes

Sou a: Inici / Pantalles / MèritsDocents / ajuda_enquestes

ajuda_enquestes

informació d'ajuda indicador d'enquestes complement addicional i bàsic

Satisfacció de l' estudiantat

 

El grau de satisfacció de les i els estudiants s'obté a través de les enquestes sobre les assignatures i actuació docent que aquests responen. Es valorarà d’acord a la mitjana de la pregunta clau que reculli la valoració global sobre l’actuació docent del professorat (la pregunta 4 en el model pre-EEES, la pregunta 10 en el model EEES i la pregunta 2 dels models 2015 i 2019) d’acord amb el següent barem:

 

Si el valor de la mitjana és més gran que 3,8 A
Si és més gran o igual que 3,2 i més petit o igual que 3,8 B
Si és més gran que 2,5 i més petit que 3,2 C
Si és més petit o igual que 2,5 D

 

Per obtenir una avaluació favorable caldrà tenir, com a mínim, una valoració C en aquest apartat.

Si la persona avaluada disposa d’enquestes de satisfacció d’estudiants de titulacions oficials d’altres institucions de rang universitari, podrà adjuntar-les, sempre i quan es tracti d’un document oficial de l’entitat que ha realitzat l’enquesta. La seva valoració la farà la Comissió Avaluadora. Les enquestes no oficials no es tindran en compte.

En cas de no disposar d’enquestes durant el període objecte d’avaluació o de disposar-ne de menys de 3, caldrà justificar raonadament perquè es dóna aquesta situació a través de l'apartat d'"Observacions" que hi ha al final de la pàgina. Aquesta situació serà analitzada per la Comissió Avaluadora.

Si la Comissió Avaluadora considera prou justificats els motius pels quals la persona no té enquestes durant el període sotmès a avaluació, es prendrà com a referència la valoració de l’indicador d’Opinió dels responsables acadèmics”, i si aquest és favorable, s’assolirà una C en l’apartat de satisfacció de les i els estudiants.

La mitjana global d'un període de les enquestes de satisfacció a l’estudiantat, s'obté agregant totes les enquestes individuals d'aquest període i calculant la mitjana ponderada de les mateixes. És a dir, la mitjana es calcula a partir de les enquestes disponibles en aquest període de la següent manera:

Suma (Mitjana Pclau x Respostes Pclau) / Suma (Respostes Pclau), on Pclau és "pregunta clau".

El resultat obtingut s'arrodonirà a dos decimals. Per a més informació es pot consultar l'aplicació E-Enquestes.