ajuda_responsables

informació d'ajuda pels indicadors de responsables acadèmics del complement addicional

Opinió responsables acadèmics

Atès que en la gran majoria de casos l’avaluació docent del PDI és si més no correcta, quan les unitats informin al respecte favorablement (F) només hauran de senyalar, a través de l’aplicació la valoració F.

Es pot donar una valoració desfavorable (D), quan s’apreciï una mala praxi docent. En aquest cas, caldrà acompanyar la valoració d’un informe en què s’argumenti raonadament els motius específics que condueixen a aquesta proposta. No es consideren vàlides justificacions genèriques que no explicitin les singularitats de cada cas. A aquest efecte, es posa a disposició de les unitats acadèmiques un model d'informe pautat que permet identificar les males praxis docents i en què poden argumentar més fàcilment els informes desfavorables. 

En el cas dels centres, si la vinculació ha estat per un període molt breu, o el volum de docència impartida ha estat molt baix, poden comunicar que no disposen de prou informació per emetre una valoració (valoració N).

Els informes han de ser validats per l'òrgan de govern col·legiat que estableixi el reglament de la unitat.

Si part de l’activitat que s’avalua s’ha realitzat en una altra institució de rang universitari, caldrà adjuntar informes oficials d’aquella institució, si és el cas, que seran valorats per la Comissió Avaluadora.

Els responsables acadèmics hauran d’emetre les valoracions del professorat assignat a la seva unitat entre el període del 22 de febrer al 08 de març de 2024.

Per obtenir una avaluació favorable en aquest apartat caldrà no tenir cap valoració desfavorable en aquest indicador.

Codis de les unitats acadèmiques